شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

ترغیب یادگیرندگان به فعالیت های گروهی و مشارگتی
تعامل مدرس با یادگیرندگان
تعامل مدرس با همکاران
مدیریت حرفه ای کلاس
ویژگی های ظاهری مدرس
حفظ روابط انسانی با یادگیرندگان
ارائه بازخورد از نتایج به یادگیرندگان
ارزیابی مستمر
رعایت عدالت در ارزشیابی
برگزاری امتحان دقیق در پایان ترم
توانایی تطبیق محتوا با نیازهای دانشجویان
تعیین اهداف دقیق
تعیین میزان تحقق انتظارات از یادگیرندگان

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

در این فصل شیوه گردآوری داده ها، روش پژوهش به کار گرفته در این پژوهش و چگونگی انجام آن بررسی می شود، بدین ترتیب، ابتدا جامعه آماری به کار رفته و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن ابزار اندازه گیری و روش های آماری به کار رفته توضیح داده می شود.
۱-۳- روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر از بعد مدل سازی تدریس اثربخش نوعی تحقیق توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل عاملی به حساب می آید. در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری پژوهش و با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی، مدلی برای تدریس اثربخش تدوین شده است.
برای تعیین اعتبار سازه ای مدل از روش آماری به نام تحلیل عاملی استفاده می شود . از طریق این روش آماری، همبستگی درونی بین متغیرها اندازه گیری می شود.(دلاور،۱۳۸۹).
۲-۳- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در هر پژوهش،جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها)متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. یعنی چنان باید بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن،با توجه به آن،ا ز شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آن ها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید(سرمد، حجازی، بازرگان، ۱۳۸۸).
در پژوهش حاضر برای تدوین مدل تدریس اثربخش که اعتبار سازه ای آن سنجیده خواهد شد، جامعه آماری کلیه اعضاء هیأت علمی دانشگاه خوارزمی شامل ۳۸۴ عضو هیات علمی استخدامی ( دارای ۳۶ استاد، ۵۸ دانشیار، ۲۵۹ استادیار، ۳۱ مربی) می باشند که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ در دانشگاه خوارزمی مشغول به تدریس هستند.
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
به منظور تعیین حجم نمونه، پس از اجرای پرسشنامه بر ۳۰ نفر به عنوان نمونه اولیه ی تحقیق ، واریانس شاخص های مورد بررسی محاسبه شده و بیشترین مقدار واریانس براورد شده در فرمول برآورد حجم نمونه کوکران[۵۷] جایگزین شده و حجم نمونه تعداد ۲۲۰نفر از اساتید دانشگاه خوارزمی از کل جامعه مذکور تعیین شد.فرمول حجم نمونه کوکران به صورت ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:
n=(N×t2×p×q)÷(N×d2+ t2×p×q)
روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع نمونه گیری چند مرحله ای می باشد.در نمونه گیری چند مرحله ای افراد جامعه با توجه به سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگ تر به کوچک تر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند. با به کار بردن نمونه گیری چند مرحله ای می توان یک نمونه معرف جامعه انتخاب کرد و دقت برآورد مورد نظر را افزایش داد. در نمونه گیری چند مرحله ای واحد های نمونه مرحله نهایی در سطح جامعه پراکنده شده و تغییرات متغیر مورد بررسی در نمونه، تغییرات مورد مطالعه در جامعه است(سرمد و همکاران، ۱۳۸۸).
۴-۳-ابزار گردآوری داده ها
ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به صورت زیر است:
از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی و با استفاده از مطالعه مبانی نظری، مدل تدریس اثربخش تدوین شده و همچنین با استفاده از روش تحلیل عاملی، اعتبار سازه ای مدل مورد نظر بدست آمد. سپس با استفاده از مولفه های موجود در مدل تدوین شده، پرسشنامه محقق ساخته تهیه شد تا از طریق بررسی نظرات اساتید مشخص شود که آیا مدل تدوین شده به صورت تجربی و در موقعیت واقعی دارای اعتبار است. به عبارت دیگر پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت ساخته شد، تا از طریق ارزیابی تدریس اساتید توسط خودشان مشخص شود که آیا مدل تدوین شده در موقعیت تجربی توسط اساتید مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق برای سنجش نظر پاسخگویان از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت استفاده شده است که بر روی یک پیوستار تنظیم شده است در این پیوستار از گزینه خیلی زیاد شروع و در انتهای این پیوستار به گزینه خیلی کم ختم می شود . نحوه امتیازدهی آن از ۵ (بسیار زیاد) ۴(زیاد) ۳ (متوسط) ۲(کم) ۱ (بسیارکم) تعریف شده است.نمونه پرسشنامه در پیوست قرار دارد.
پرسشنامهبا استفاده از مطالعه مبانی نظری پرسشنامه ای با۲۷ گویه و ویژگی های دموگرافیکی برای پاسخ دهی اساتید طراحی و تدوین شد. این پرسشنامه در مقیاس پنج درجه ای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم طراحی گردیده است که دارای چهار مؤلفه: ، توانایی طراحی درس، توانایی حرفه ای،صلاحیت های فردی و روابط انسانی و مهارت ارزشیابی است. در پرسشنامه طراحی شده، ۷ سوال برای مؤلفه توانایی طراحی درس،۸ سوال برای توانایی حرفه ای، ۷سوال برای مؤلفه صلاحیت های فردی و روابط انسانی و ۵ سوال برای مؤلفه مهارت ارزشی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ابی در نظر گرفته شده است. نمونه پرسشنامه در پیوست قرار دارد.
۵-۳-ویژگی های ابزار پژوهش
در این پژوهش، ابزار اندازه گیری که پرسشنامه ای محقق ساخته است، با استفاده از نظر متخصصین بعد از ۲مرحله اجرای آن تأیید شد.پرسشنامه موجود دارای ۴مولفه به صورت زیر است:

مدیر سایت

Next Post

دسترسی به منابع مقالات : شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش ...

ج اکتبر 16 , 2020
دانشکده کامپیوتر ۱۳/۴ ۱۵/۰ دانشکده فنی ۰۲/۴ ۱۴/۰ بر اساس اطلاعات جدول ۵-۴، در متغیرهای مورد مطالعه، تفاوت‌های چشمگیری بین اعضای هیات علمی دانشکده‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. تنها در مهارت‌های ارزشیابی بین برخی دانشکده‌ها تفاوت‌هایی قابل مشاهده است، البته معناداری آماری این تفاوت‌ها باید توسط آماره‌های مناسب مورد بررسی قرار […]