دسترسی متن کامل – شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

فرایندی است که طی آن، برنامه کار معلم در طول سال تحصیلی مشخص می شود.
ب) زمانبندی یک درس برای یک سال تحصیلی
طرح درس سالانه عبارت است از تقسیم محتوای یک ماده ی درسی در یک دوره معین به مراحل و گامهای مناسب و مشخص براساس هدفهای کلی و رسیدن به نتایج تعیین شده ی آموزشی.
طرح درس سالانه، اهداف کلی هر موضوع درسی را در هر پایه همراه با جدول زمان بندی شده محتوای درسی در یک سال تحصیلی نشان می دهد که در ابتدای سال طراحی و به تعداد ماهها تقسیم می شود.
ج) زمانبندی یک درس برای ثلث، ماه و هفته
تقسیم محتوای درس و سایر فعالیت های آموزشی به سه دوره سه ماه از سال تحصیلی با احتساب فرصت لازم برای دوره کردن درس در آخر سال تحصیلی.
د) طرح درس روزانه
طرح درس روزانه، برنامه ای است مدون، و سنجیده که معلم قبل از تدریس، برای یک جلسه درس، تهیه می کند
ر) تعیین هدف درس جدید
معلم با استفاده از اصول و فنون طبقه بندی هدف ها ،اهداف مطالب جدید را برای طرح درس روزانه مشخص می کند.
ز) تعیین رفتار ورودی.
رفتار ورودی آموخته ها و توانائیهایی است که شاگردان قبل از شروع درس جدید باید آنها را کسب کرده باشند تا بتوانند درس جدید را فراگیرند .اگر معلم از میزان معلومات و مهارتهای قبلی دانش آموزان خود آگاه نباشد ممکن است عده ای از آنان درس جدید را درک نکنند .(شعبانی،۱۳۸۱)
ن) تهیه آزمون رفتار ورودی
با اجرای این آزمون، می توان توانایی ها و مهارتهایی که دانش آموزان فاقد آنها هستند یا مهارتهایی که دارند، تعیین کرد.
و) تعیین مراحل و روش های تدریس
به منظور نیل به اهداف آموزشی تعیین شده بهره گیری از روشهای تدریس و الگوهای تدریس متناسب با هدفهای درس و نوع مطالب و بحث، نوع کلاس، تعداد دانش آموزان و غیره روشها و الگوهای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
ه) انتخاب رسانه
انتخاب رسانه های مناسب منجر به آموزش مؤثرتر خواهد شد. از یک رسانه آموزشی نمی توان در همه موقعیتهای آموزشی استفاده کرد. به طور کلی عوامل مؤثر در انتخاب رسانه ها (وسایل کمک آموزشی) عبارتند از: ۱- نوع هدفهای آموزشی ۲- ویژگیهای مخاطبان ۳- روشهای فنون آموزشی ۴- قابلیت رسانه برای انتقال پیام مورد نظر ۵- جذابیت رسانه ۶- کیفیت فنی هنری ۷- عملی بودن و سهولت کاربرد ۸- اقتصادی بودن(شعبانی،۱۳۸۴)
و) تعیین فعالیت های یادگیری
این قسمت اساس طرح درس را تشکیل می دهد و باید به کاملترین وجه تنظیم گردد. مطالب ارایه شده باید دارای پیوستگی و نظم منطقی باشد معلم باید فعالیتهایی را که به روشها و فنون تدریس مربوط می شود در ارایه درس به اختصار مشخص نماید و تنها نام بردن از عنوان کلی روشها و الگوهای تدریس کافی نیست.
ی) ارزشیابی
معلم قبل از شروع درس جدید باید اطمینان حاصل کند که دانش آموزان مطالب درس قبل را می دانند. به همین دلیل به هر طریق که لازم می داند از پیش دانسته های دانش آموزان ارزشیابی به عمل می آورد.(آقازاده،۱۳۸۴)
ب: مهارت های ضمن تدریس
الف) مهارت اجرای آزمون رفتار ورودی
با اجرای این آزمون، می توان توانایی ها و مهارتهایی که دانش آموزان فاقد آنها هستند یا مهارتهایی که دارند، تعیین کرد.
ب) مهارت برقراری ارتباط
ارتباط در امر تدریس فرایندی است که به منظور ارسال و دریافت پیام، بین پیام دهنده (معلم) و پیام گیرنده (دانش آموز) برقرار می شود.
ج) مهارت تمرکز بخشی
یکی از وظایف مهم معلم این است که بتواند عوامل مخل ارتباط بین خود و دانش آموزان را شناسایی کرده و با تکنیک های خاص (مانند: کنترل صدا، حرکت در کلاس، توجه دادن کلامی و غیرکلامی، سکوت و…) آنها را برطرف سازد(شعبانی،۱۳۸۱)
د) مهارت آماده سازی
فعالیتی است که معلم از طریق آن سعی می کند ارتباطی معنا دار بین تجربیات قبلی و انتظارات و نیازهای دانش آموزان با اهداف آموزشی کلاس برقرار کند.
ر) مهارت ارائه درس جدید
مهارت ارائه درس نیز شامل دو قسمت است : مهارت درانتخاب و تنظیم مطلب و مهارت در روش ارائه آن
ز) مهارت جمع بندی
عبارت است از اعمال و یا گفتار معلم که بوسیله او، طراحی می شوند تا ارائه مطلب درسی را به نتیجه و پایانی مناسب برسانند.
ن) کلاس داری یا مدیریت کلاس
مهارتی است که معلم بوسیله آن، کلاس خود را در سطح انضباطی مطلوبی کنترل می نماید تا بدون تأثیر عوامل مخل، اهداف آموزشی را محقق سازد (همان منبع،۱۳۸۱).
ج: مهارت های پس از تدریس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار ...

ج اکتبر 16 , 2020
۶- اجرای تغییر مطلوب در طرح و برنامه درسی (اچسون و گال،۱۳۸۰).به نظر روبین[۴۶] چهار عامل عمده در یک تدریس خوب مطرح است:۱- احساس معلم در مورد اهداف۲- ادراک معلم در مورد دانشجو۳- دانش معلم در زمینه موضوع۴- بکارگیری روش ها توسط معلم (سرجیونی و استارات[۴۷] ، ۱۹۹۳).به عبارت بهتر، در تدریس […]