متن کامل – شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

به صورت کلی می توان به این مطلب اشاره کرد که تدریس و یادگیری یک عمل دو جانبه بین یاددهنده و یادگیرنده است که منجر به یادگیری دانشجویان می شود.در این فرایند معلم باید یک سلسله از شرایط را مهیا کند تا عمل یادگیری منجر به اختلال نگردد.
۶-۱-۲-مفهوم و ماهیت یادگیری[۱۸]
بنا بر تعریف کمبل[۱۹] در ۱۹۶۱ یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتأ پایدار در توان رفتاری[۲۰] که حاصل تجربه[۲۱]
است گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه در بیماری، خستگی، یا مصرف دارو پدید می آید نسبت داد (سیف، ۱۳۹۰ ).برای درک مفهوم یادگیری دانش آموزان در کلاس درس باید به موارد زیر توجه کرد:
۱- مشارکت فعال: یادگیری در مدرسه مستلزم توجه، مشاهده و یادسپاری، فهمیدن، تنظیم هدف ها و مسئولیت پذیری دانش آموزان است، چنین فعالیت شناختی به مشارکت یادگیرنده بستگی دارد.
۲- ایجاد محیطی چالش برانگیز توسط معلم: اجازه ندهید دانش آموزان صرفاً شنونده باشند، برای دانش آموزان فرصت فعالیت های عملی نظیر: تجربه، آزمایش و مشاهده مهیا کنید، آن ها را برای شرکت در بحث ها ترغیب کنید، به دانش آموزان فرصت دهید تا درباره ی آن چه می آموزند و شیوه ی آن تصمیم بگیرند. بنابراین یادگیری مستلزم مشارکت فعال و سازنده ی یادگیرنده است.
۳- مشارکت اجتماعی: یادگیری اساساً یک فعالیت اجتماعی است و مشارکت در محیط اجتماعی زیربنای یادگیری می باشد. و دانش آموزان در محیط اجتماعی و تعامل با دیگران بهتر و بیشتر و جدتر می آموزند. در کلاس درس، آنان می توانند دانش آموزان را وارد فعالیت گروهی کنند و خود بر امور نظارت بپردازند، از طریق الگوسازی به دانش آموزان شیوه ی همکاری با یکدیگر را آموزش دهند و امکانات لازم را در اختیارشان قرار دهند، پیوند مدرسه و اجتماع را تقویت کنند.
۴- فعالیت معنادار: افراد زمانی بهتر می آموزند که بتوانند در فعالیت هایی شرکت کنند که از نظر فرهنگی مناسبند و برای زندگی واقعی سودمند انگاشته می شوند. در کلاس درس، معلمان می توانند فعالیت های کلاسی را از طریق انجام آن ها در بستری عینی معنادار سازند مثلاً: برای یاد دادن مهارت های ارتباطی آن ها را وارد بحث کنند یا برای یاد دادن مهارت نگارش آن ها را به تهیه روزنامه دیواری ترغیب کنند، مدرسه می تواند با متخصصان محلی در ارتباط باشد و آن ها را برای سخنرانی دعوت کند، معلمان تفاوت فرهنگی را مد نظر قرار دهند.
۵- خود نظم جویی و فکور بودن: خود نظم جویی یعنی توانایی فرد برای پایش یادگیری، درک زمان وقوع خطا و آگاهی از شیوه ی رفع آن یعنی دانش آموز تفکر دارد و قادر به تمییز ظواهر از واقعیت ها می باشد. در کلاس درس، طراحی روش حل مسأله، طراحی آزمایش و خواندن کتاب، ارزشیابی سخنان خود و دیگران، وارسی تفکرشان و پرسش و سؤال هایی از خود درباره ی درک و فهم شان، بدست آوردن آگاهی واقعی از خود در مقام یادگیرنده، آگاه شدن از راهبردهای اثرگذارتر برای کاربرد و زمان استفاده از آن.
۶- انتقال یادگیری: دانش آموزان نمی توانند آن چه آموخته اند با محیط تطبیق دهند. در کلاس درس، باید دانش آموزان به درک و فهم کافی از درس برسند، بازگو کردن روند استفاده موضوع در زندگی و طبیعت، ربط دادن موضوعات متفاوت آموزش و درک و فهم به جای حفظ و یادسپاری.
۷- سازمان دهی مجدد پیش دانسته ها: پیش دانسته ها سبب می شود که گاهی ما درک درستی از موضوع مورد مطالعه نداشته باشیم. مثلاً: زمین را صاف می بینیم و آن را مسطح می پنداریم. در کلاس درس معلم سؤالاتی بپرسد تا از درک آن ها آگاهی یابد، ایده های نادرست را به تدریج برطرف و ایده های درست را تقویت کند و این کار را به صورت عینی نشان دهد (آقازاده، ۱۳۸۴).
۷-۱-۲- نظریه های تدریس [۲۲]

مدیر سایت

Next Post

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار ...

ج اکتبر 16 , 2020
۶- اجرای تغییر مطلوب در طرح و برنامه درسی (اچسون و گال،۱۳۸۰).به نظر روبین[۴۶] چهار عامل عمده در یک تدریس خوب مطرح است:۱- احساس معلم در مورد اهداف۲- ادراک معلم در مورد دانشجو۳- دانش معلم در زمینه موضوع۴- بکارگیری روش ها توسط معلم (سرجیونی و استارات[۴۷] ، ۱۹۹۳).به عبارت بهتر، در تدریس […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
در طول بیست سال اخیر، در زمینه تدریس، نظریه‌هاى قابل توجهى طرح و ارائه شده است که تعداد زیادى از آنها به تازگى توسط گانیه[۲۳] و دیک[۲۴]۱۹۸۴مورد بررسى و تجدیدنظر قرار گرفته‌اند. با توجه به تمامى این نظریه‌ها مى‌توان گفت که تاکنون نظریه‌پردازان موفق به ارائه یک نظریه تدریس هماهنگ و واحد نشده‌اند.
از جمله این نظریه‌ها مى‌توان به نظریه تنیسون[۲۵] ۱۹۸۰درباره مفهوم تدریس، نظریه اسکاندورا[۲۶] ۱۹۷۷درباره نظریه ساخت تدریس و نظریه لاندا[۲۷] ۱۹۷۶ و برخى افراد دیگر درباره چگونگى تدریس و نظریه کیس ۱۹۷۸ که براى تدریس کودکان پیش‌دبستانى و کودکستان کاربرد دارد، اشاره کرد.

کلیه نظریه‌هاى ارائه شده در مورد تدریس، به نوعى با یکدیگر تفاوت دارند، ولى با وجود این، مى‌توان تمامى نظریه‌هاى مختلف را در قالب و چهارچوب بزرگ‌ترى تحت‌عنوان یک نظریه جامع تدریس ارائه کرد. موارد اختلاف میان نظریه‌هاى کوچک و فرعى با نظریه جامع را مى

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

‌توان در درجه یا میزان کلى و عمومى بودن آنها یا اهدافى که در پیش دارند یا هر دو جستجو کرد.(شعبانی،۱۳۸۴)