سایت مقالات فارسی – شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها- قسمت ۲۵

تفریحات و سرگرمی

۵۷۸/۰

غذا و نوشیدنی

۷۴۲/۰

کل مقیــاس

۸۷۷/۰

با توجه به نتایج حاصل از محاسبه پایایی آزمون مقادیر پایایی بدست آمده برای کل مقیاس و خرده مقیاس ها بیانگر پایایی مناسب ابزار می باشند .
۳-۳-۲ روایی ابزار اندازهگیری
مفهوم اعتبار یا روائی به این سؤال پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حدی خصیصه مورد نظر را میسنجد.(سرمد، بازرگان،حجازی ،۱۳۸۴، ۱۷۰) روایی[۹۵] یا اعتبار یک پرسشنامه به شکلهای گوناگون میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. آزمونی معتبر است که بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه دیگر را.(هومن،۱۳۷۳، ۲۲۹) جهت سنجش روایی ابزار از روش های مختلفی از قبیل :

۱- روایی محتوا
۲- روایی توافق متخصصان
۳- روایی سازه
۴- تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) استفاده می گردد(سرمد، بازرگان،حجازی ،۱۳۸۴، ۱۷۳)

در تحقیق حاضر جهت سنجش روایی ابزار از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد .
۳-۳-۲-۱ تحلیل عاملی تاییدی
تحلیل عاملی تاییدی در واقع بسط تحلیل عاملی معمولی است با این تفاوت که در آن فرضیه های معینی درباره ساختار بارهای عاملی و همبستگی های متقابل بین متغیر ها مورد آزمون قرار می گیرد، این تحلیل اساسا” یک روش آزمون فرضیه است و این مطلب را که آیا نشانگر هایی که برای معرفی سازه یا متغیرهای مکنون در نظر گرفته شده اند واقعا” معرف آنها هستند یا نه ، را می آزماید و همچنین مشخص می نماید که نشانگر های انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده متغیر مکنون هستند.(هومن،۱۳۸۴، ۱۸-۱۷)
آنجا که تحلیل عاملی تاییدی در قالب یک مدل اندازه گیری مورد تحلیل قرار می گیرد، و در نتایج آن برازش و اعتبار مدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، لذا در ادامه به معرفی شاخص های برازش مدل اشاره خواهیم کرد.
۳-۳-۲-۲ برازش مدل اندازه گیری
هومن بیان می کند که در لیزرل برای مدل های تحلیل شده چندین شاخص جهت برازندگی مدل ارائه می گردد که مهمترین شاخص ها ، عبارتند از :
۱- نسبت مجذور کای به درجه آزادی[۹۶]
آزمون مجذورکای این فرضیه را مدل مورد نظر هماهنگ با الگوی همپراشی[۹۷] بین متغیرهای مشاهده شده است را می آزماید،کمیت خی دو بسیار به حجم نمونه وابسته می باشد و نمونه بزرگ کمیت خی دو را بیش از آنچه که بتوان آن را به غلط بودن مدل نسبت داد، افزایش می دهد .
(همان منبع، ۴۲۲)
۲- معیارهای GFI [۹۸] و AGFI[99]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (۹۲)- قسمت ۹

س اکتبر 13 , 2020
[۱۲] : (خداوند ازمیان فرشتگان و مردم، رسولانی را برمی گزیند.)چنانکه در تفسیر المیزان آمده است: کلمه( اصطفاء) به معناى گرفتن خالص هر چیز است. راغب می گوید: اصطفاء گرفتن صافى و خالص هر چیزى است، هم چنان که اختیار به معناى گرفتن خیر هر چیزى است. پس اصطفاء خدا از […]