شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها- قسمت ۱۲

ج- تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس ( با هدف بررسی کلی مجموعه همبستگی های متغیرهای مورد بررسی به منظورهایی چون تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری ) (سرمد، بازرگان،حجازی،۱۳۸۴، ۹۶-۹۱)
نقش تحلیل رگرسیون در تحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی
آمار شناسان معمولا مفهوم پیش بینی را در معنای برآورد به کار می برند و از جمله پرسش های خاص آمار شناسان در این مورد این است که تا چه اندازه می توانیم بنا بر نمراتی که فرد از سایر متغیرها بدست آورده است نمره ای را که او از متغیری مثل y بدست می آورد به خوبی پیش بینی کنیم . بنابراین می توان گفت که پیش بینی تلاشی است برای توصیف شرایط رویدادها یا برون دادهایی که هنوز مورد مشاهده قرار نگرفته اند از روی اطلاعات پایه ای که با رویداد مورد نظر ارتباط دارند . تحلیل رگرسیون یکی از روشهای پر کار برد در مطالعات اجتماعی – اقتصادی می باشد . این روش ارتباط تنگاتنگی با ضریب همبستگی داشته و عموماً بطور همزمان در مطالعات مورد استفاده قرار
می گیرد . تحلیل رگرسیون این امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل ، پیش بینی و سهم هر یک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند . (کلانتری، ۱۳۸۲، ۱۶۹)
مدل یابی معادلات ساختاری
مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد.(هومن، ۱۳۸۴،۱۱)
مدل یابی معادلات ساختاری دارای دو مدل اساسی زیر می باشد :
۱- مدل یابی معادلات ساختاری ( تحلیل مسیر)
۲- مدل اندازه گیری(تحلیل عاملی تاییدی). (همان منبع،۱۷-۱۶)
تحلیل مسیر و مدل پیش بینی
تکنیک تحلیل مسیر یکی از روش های تحلیل داده های آماری است که بیشتر برای آزمون مدل های علّی به کار گرفته می شود و مستلزم تنظیم مدلی به صورت نمودار علّی است که به ما کمک
می کند بدانیم چه می خواهیم بگوییم . در واقع کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علّی و هدف آن بدست آوردن برآوردهای کمی در باب روابط علّی بین مجموعه ای از متغیرها می باشد.(همان منبع، ۴۵)
تحلیل مسیر معمولاً جهت دو نوع از تحقیقات اکتشافی و آزمون نظریه های ثانویه ( تائیدی ) مورد استفاده قرار می گیرد . یعنی محقق می تواند مجموعه داده ها را برای بررسی روابط غیر قابل پیش بینی متغیرها آزمون کند و به وسیله آزمون مدلهای مختلف ، مناسب ترین مدل را بدست آورد و همچنین می تواند نظریه ها را بر اساس ارتباط از پیش فرض شده مورد آزمون قرار دهد و از این راه مناسب ترین مدل را بدست آورد. مدل ساختاری مسیر را نمودار یا مدل مسیر می نامند . این مدل بر مبنای روابط علّی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته که در آن روابط و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها مشخص می گردد ، تنظیم می شود. (منصور فر،۱۳۸۵، ۱۹۵)
در طراحی مدل مسیر باید نظم علّی و تقّدم و تاخر متغیرها در نظر گرفته شود و این روابط بر اساس استنباط و استنتاج محقق از چارچوب نظری تحقیق تدوین می گردد . به همین دلیل پیش شرط استفاده از تحلیل مسیر برخورداری تحقیق از یک چارچوب تئوریکی منسجم و بر اساس عوامل تاثیر گذار در روابط منطقی بین این عوامل است . (کلانتری،۱۳۸۲، ۲۲۶)
در تحلیل مسیر اثرات افزایش متغیرها با اضافه شدن هر متغیر مدنظر قرار می گیرد ، بطوریکه این روابط از طریق مجموعه ای از معادلات بیان می شوند که نشان دهنده میزان وابستگی هر متغیر به متغیر قبلی است . اصل اساسی مورد نظر در تحلیل مسیر این است که هر ضریب همبستگی بین دو متغیر را می توان به مجموعه ای از مسیرها تجزیه کرد . به عبارت دیگر تحلیل مسیر برای تبیین دقیق تر روابط علّی متغیرها به تجزیه همبستگی بین متغیرها می پردازد . ( کلانتری، ۱۳۸۲، ۲۲۷)‌
مفروضه های تحلیل مسیر :
تحلیل مسیر بر مبنای مفروضاتی استوار است که عمده ترین آنها عبارتند از :‌
۱- روابط بین متغیرهای موجود در مدل خطی ، جمع پذیر و علّی هستند و روابط انحنایی و تعاملی لحاظ نمی گردند .
۲- متغیرهای باقیمانده با همدیگر و با متغیرهایی که قبل از آن در مدل قرار گرفته اند همبسته نیستند . ۳- جریان علّیت در دستگاه یک طرفه می باشد و علّیت بین متغیر ها ملحوظ نمی شوند . ( کرلینجر و پدها ورز،ترجمه حسن سرایی،۱۳۸۴، ۴۲۱ )
نمونه ای ازمدل یابی معادلات ساختاری(لیسرل)
فرض کنید مدل تدوین شده توسط محقق مدل شکل زیر باشد . در این مدل، پایگاه اقتصادی- اجتماعی (SES) و بهره هوشی (IQ) به عنوان متغیرهای بیرونی گرفته شده اند . به موجب این مدل ، پایگاه اجتماعی- اقتصادی (SES) و هوش (IQ) در نیاز به موفقیت (nACH) تاثیر
می گذارند ؛ SES, IQ, nACH هم در میانگین نمره های درسی (GPA) تاثیر می گذارند . جدول همبستگی های اولیه و بازسازی شده برای یک مدل چهار متغیری ۱۰۰ = N

۴ ۳ ۲ ۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

سایت مقالات فارسی - شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان تجاری هتل ها- قسمت ۲۵

س اکتبر 13 , 2020
تفریحات و سرگرمی ۵۷۸/۰ غذا و نوشیدنی ۷۴۲/۰ کل مقیــاس ۸۷۷/۰ با توجه به نتایج حاصل از محاسبه پایایی آزمون مقادیر پایایی بدست آمده برای کل مقیاس و خرده مقیاس ها بیانگر پایایی مناسب ابزار می باشند .۳-۳-۲ روایی ابزار اندازهگیریمفهوم اعتبار یا روائی به این سؤال پاسخ میدهد که […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP