شناسایی اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

 الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی

الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی را میتوان بر اساس تعداد جواب‌هایی که توسط الگوریتم در یک زمان تولید می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند به دو دسته الگوریتم‌های جستجوی تک نقطه‌ایی و الگوریتم‌های جستجوی جمعیتی تقسیم نمود.

الگوریتم‌هایی که بر مبنای تک‌جواب در هر زمان کار می‌نماید، روش‌های خط‌سیر نامیده می‌شوند که از آن جمله میتوان به الگوریتم نورد شبیه سازی شده[1] (SA)، الگوریتم جستجوی ممنوعه[2] (TS) و الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر جستجوی مستقیم[3] (PS)، اشاره نمود.

الگوریتم‌های تکاملی بر مبنای جمعیت، فرآیند جستجو را توسط یک سری نقاط در فضای جستجو انجام می‌دهند که از روش‌های جمعیتی میتوان به الگوریتم‌های GA، الگوریتم جامعه مورچگان[4] (ASO)، الگوریتم مجموعه ذرات[5] (PSO)، الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه[6](SFLA) ، الگوریتم بهینه‌یابی جفت‌گیری زنبورهای عسل[7] (HBMO)، و الگوریتم اتومات سلولی[8] (CA) اشاره نمود.

در این مطاله از الگوریتم تکاملی GA جهت دستیابی بهره‌برداری از مخازن استفاده شده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته میشود.

 

 الگوریتم ژنتیک GA

GA      برای اولین بار توسط هلند[9]  (1975) استفاده و به عنوان ابزار قوی بهینه‌سازی توسعه پیدا کرد. GA،

یک الگوریتم جستجو برگرفته از طبیعت بیوتکنولوژیکی و فرآیند انتخاب طبیعی میباشد. اساس این روش مبتنی بر نظریه داروین[10] که در محیط متغیر همواره موجوداتی توان ادامه حیات دارند که از همه پایدارترند، میباشد. این الگوریتم از مجموعه‌ایی از جواب‌های تصادفی اولیه به نام جمعیت[11] آغاز میگردد. هر جمعیت از مجموعه کروموزوم[12]ها که هر کدام یک جواب مسأله هستند، تشکیل می‌شود و هر کروموزوم مجموعه‌ایی از ژن[13]ها و در واقع متغیرهای تصمیم مسأله میباشند. اندازه جمعیت بر عملکرد GA تأثیر میگذارد. اگر تعداد جمعیت خیلی کم باشد، به دلیل عدم جستجوی تمام فضای جواب، ممکن است الگوریتم به جواب مطلوب همگرا نگردد و اگر تعداد آن زیاد باشد، گرچه فضای بیشتری جستجو می‌شود ولی سرعت همگرایی به سمت جواب بهینه کند خوهد بود. دو نوع عملگر در GA موجود است: (1) عملگرهای تکاملی مانند انتخاب[14] و (2) عملگرهای ژنتیک مانند تزویج[15] و جهش[16].

فرآیند انتخاب بر مبنای میزان شایستگی توابع هدف متناظر با هر کروموزوم در هر نسلی به نسل[17] می‌باشد. برای انتخاب کروموزوم‌هایی که به نسل بعد انتقال می یابند، میتوان از سیاست‌هایی نظیر چرخ رولت[18] و انتخاب رقابتی[19] استفاده کرد. در چرخ رولت، بر حسب مقدار تابع برازش مربوطه به هر کروموزوم، یک سطح از این چرخ به هر کروموزوم اختصاص می یابد. بر اساس چرخ رولت، کروموزومی که دارای بیشترین میزان شایستگی است، سطح بیشتری را به خود اختصاص میدهد و به این ترتیب احتمال انتخاب آن برای نسل بعدی افزایش می‌یابد.

در روش رقابتی نیز پس از دسته بندی کروموزوم ها، زیرمجموعه‌هایی به طور تصادفی و با تعداد دلخواه انتخاب می‌شوند. از هر زیرمجموعه، کروموزومی که داری بهترین میزان تابع هدف است، انتخاب می‌گردد و به این ترتیب معیار انتخاب کروموزوم‌ها بر اساس شایستگی آنهاست. جهت ایجاد نسل بعدی که فرزندان نامیده می‌شوند، میتوان از دو روش استفاده کرد: (1) ترکیب دو کروموزوم، با استفاده از عملگر ترویج و (2) اصلاح برخی کروموزوم‌ها با استفاده عملگر جهش ژنی.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

Author: 92