شناسایی آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

شرح  روش:

از آنجا که میزان توسعه آبشستگی تابع پارامترهایی همچون سرعت جریان، عمق آب، زاویۀ برخورد و … بوده، لذا یکی از مباحث مهم در این مدل سازی دستیابی به الگوی صحیح جریان می باشد، برای این منظور در تحقیق پیش رو برای بررسی آبشستگی در محدودۀ پل دوم، با استفاده از مدل Shallow water که یک مدل از نرم افزار Flow3D می باشد، عمق آب، توزیع سرعت، و توزیع جریان در اطراف پایه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس نتایج حاصله از مدل Shallow water به عنوان یک شرط مرزی GRID OVERLAY در مدل Sediment scour برای بررسی توسعه آبشستگی مورد استفاده قرار گرفت.

تعریف مدل Shallow water:

مدل Shallow water نرم افزار Flow3d یک مدل دو بعدی بوده، که برای آبهای کم عمق کاربرد دارد، در این مدل در راستای z از دو سلول استفاده می شود که سلول پائینی حاوی سیال و هندسۀ مدل می باشد، که باید تمامی سیال در سرتاسر مدت زمان حل (سیال درون دامنه و سیالی که از بیرون به دامنۀ حل وارد می شود) را فرا بگیرد، بدین معنی که حتماً باید سطح بالایی سلول پایینی مقداری بالاتر از بالاترین سطح سیال باشد و اگر سیالی در بین مرز سلول اول و دوم و یا در سلول دوم قرار گیرد، آن مقدار سیال از مدل حذف خواهد شد، لذا به دست آوردن عمق آب برای شروع مدل سازی بسیار مهم می باشد زیرا اگر ارتفاع سلول بیش از اندازه نیز از سطح نهایی سیال بالاتر باشد، به طور قابل توجهی عمق آب بیشتر از اندازۀ واقعی نشان داده خواهد شد. وجود سلول بالایی نیز به این دلیل است که جریان سطح آزاد سلول پائینی را به طور صحیح مورد ارزیابی قرار دهد. از اینرو برای ساخت مدل Shallow water از محدودۀ مورد مطالعه با توجه به هندسۀ منطقه نیاز بود که در مقاطع مختلف سطح آب در اثر دبی ماکزیمم در دسترس باشد برای این منظور با استفاده از مدل دو بعدی CCHE2D سطح آب در مقاطع مختلف به دست آمده است

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92