شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی-پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

 جمع بندی

در این قسمت با توجه به نتایج مدلسازی عددی روشی برای طراحی عملیات تراکم دینامیکی پیشنهاد می­شود. با توجه به رابطه 2-2 و عمق بهبود مورد نیاز میزان انرژی اعمال شده به خاک را محاسبه می­کنیم. در این پروژه با توجه به اندازه گیری­های صورت گرفته عمق لایه روانگرا برابر با 8/7 متر می­باشد. با در نظر گرفتن این عمق و ضریب منارد مناسب منطقه، انرژی اعمال شده به خاک تقریبأ برابر 498 تن متر است. با توجه به تجهیزات موجود این انرژی با کوبه ای به جرم 30 تن و ارتفاع سقوط 6/16 متر تأمین شده است.

برای به دست آوردن تعداد ضربات جهت انجام عملیات، با بررسی نمودار تغییر شکل افقی در عمق پس از هر ضربه تعداد ضربه­ای که منجر به ایجاد حداکثر تغییر شکل افقی در عمق مورد نظر می­شود به عنوان تعداد ضربه بهینه انتخاب می­شود.

برای تعیین شبکه کوبش مناسب، در نظر گرفتن افزایش چگالی نسبی در فاصله افقی از محل کوبش به میزان 5%، مناسب می­باشد. برای این منظور می­توان با بررسی تغییرات چگالی در فاصله افقی و استفاده از رابطه 4-3، میزان افزایش چگالی نسبی را محاسبه نمود، نقطه­ای که افزایش چگالی نسبی در آن کمتر از 5% است به مقدار کافی متراکم نشده است و نتیجاً نقطه ما قبل آن، که این شامل این مقدار افزایش تراکم نسبی است، به عنوان فاصله افقی انتخاب می­شود.  بدیهیست که عرض شبکه کوبش دو برابر فاصله افقی به دست آمده می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92