شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

مقدمه

تراکم دینامیکی در این روش وزنه­ای از ارتفاع مشخص سقوط آزاد نموده و در اثر برخورد به زمین انرژی خود را به زمین منتقل کرده و باعث متراکم شدن خاک می­شود. این عمل با تکرار کوبیدن زمین توسط وزنه انجام می­شود. عکس­العمل خاکها در طی تراکم دینامیکی با توجه به نوع خاک و انرژی وارده متفاوت است. درک وسیع و گسترده از رفتار خاک همراه با روشهای مختلف تراکم برای مفید واقع شدن بهسازی زمین اساسی است.

با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. از آنجا که این روش هزینه­های پی سازی ساختمانهای واقع در زمینهای سست را به شدت کاهش می­دهد لذا از دیدگاه اقتصاد کلان مملکتی تحقیق در زمینه شناسایی و جنبه های فنی و اجرایی این روش ضرورت دارد. کاربرد عمده این روش در خاک­های دانه­ای است. اگرچه در حال حاضر از این روش در خاک­های چسبنده اشباع نیز استفاده می­شود. مزیت این روش نسبت به روش­های دیگر بهسازی در شیوه اجرا آن می­باشد که با توجه به امکانات موجود در کشور قابل اجرا است. مدل­سازی عددی تراکم دینامیکی خاک­ در اثر ضربه، دید روشنی از مکانیزم­های درگیر در مسئله به دست می­دهد و این می­تواند باعث بهسازی عملیات تراکم دینامیکی گردد.

در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک­های دانه­ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک­ از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است. نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه­گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. با استفاده از نتایج مدلسازی می­توان میزان بهسازی در اعماق مختلف را تخمین زد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

Author: 92