روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

5-8-پیشنهادات:

در این بخش پیشنهاداتی که می تواند در انجام تحلیل های بعدی مفید واقع شود به شرح زیر ارائه می شود:

  • در تحقیق پیش رو اثر وجود مواد زائد ساختمانی و سطح آسفالت تخریبی در برخی نقاط بالادست و پایین دست پل در نظر گرفته نشده است، پیشنهاد می شود که با مدل های نرم افزاری مناسب اثر نخاله ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  • در تحقیق حاضر اثر برداشت مصالح بر روی پایه توسط شرکت های پیمانکاری در آن محدوده بررسی نشده است، که پیشنهاد می شود اثر برداشت مصالح در محدودۀ پل مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • ارتفاع بستر در محدودۀ پشت پایۀ شمارۀ 3 به 26 متر می رسد که پیشنهاد می شود برای جلوگیری از فرسایش در این محدوده از کف سازی استفاده شود، و با مدل های رایانه ای مناسب ابعاد سنگ فرشها برای محدوده مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در تحقیق پیش رو از تحلیل جریان با یک دبی یا حالت پایدار استفاده شده است، که این موضوع میزان رسوب گذاری و فرسایش را با دبی های مختلف را پوشش نمی دهد.بنابراین پیشنهاد می شود که با استفاده مدل های نرم افزاری مناسب که تغییرات فرسایش و رسوب گذاری و دبی را لحاظ می کنند، برای بررسی هرچه دقیقتر آبشستگی در این محدوده استفاده شود.
  • جریان عبوری از بین پایه های شمارۀ 4 و 5 باعث ایجاد یک فرسایش شدید در آن محدوده می شود که پیشنهاد می شود برای کاهش آبشستگی در بالادست آن محدوده با کاشتن درخت از سرعت جریان کاسته و فرسایش را کاهش داد و در بین پایه ها از کف بند مناسب استفاده شود. و با مدل های رایانه ای مناسب ابعاد سنگ فرشها برای محدوده مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • در پایه های 8 تا 9 به دلیل شدت جریان عبوری از این آبراهه بیشترین فرسایش وجود دارد که برای کاهش آن از دیوار مقابل پایه ها استفاده شده بود که دچار تخریب شده است، پیشنهاد می شود که از دیوار بتنی به همراه کف بند در محدودۀ بالادست و پایین دست این دیوار استفاده و با مدل های رایانه ای مناسب، ابعاد سنگ فرشها برای محدوده مورد ارزیابی قرار گیرد.
  • به دلیل رسوب گذاری در برخی از پایه ها، جریان از بین تمامی پایه ها عبور نمی کند که این امر باعث آبشستگی در پایه هایی که در مسیر آبراهه قرار دارند به طور نامعقولی نسبت به سایر پایه ها شده است، پیشنهاد می شود که با لایروبی پایه ها و تخریب یک جادۀ قدیمی که در بالادست پایه ها قرار دارد و هموار ساختن محدودۀ 50 متری قبل و بعد از پایه ها و ایجاد یک شیب مناسب در بین پایه ها، به گونه ای که دبی از بین تمامی پایه ها عبور کند از فرسایش پایه ها کاسته شود. وبا مدل های نرم افزاری مناسب میزان شیب بندی لازم برای عبور جریان مورد ارزیابی قرار گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92