پژوهش دانشگاهی – رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی- قسمت ۱۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱ تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه وتحلیل داده ها به عنوان فرایندی از روش علمی یکی از پایه های اساس هر روش تحقیق است بطور کلی تجزیه وتحلیل عبارت از روشی است که از طریق ان کل فرایند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود چون غالب مسائلی که در تعلیم وتربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده وسیع هستند پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده ویا تصمیم گیری در مورد تاثیرفرضیه ای که صورت بندی کرده است از روشهای مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند (دلاور،۱۳۷۷:۱۸۶).
در حقیقت تجزیه وتحلیل به معنای طبقه بندی .تنظیم.دستکاری وخلا صه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای پژوهش است که هدف از ان تقلیل داده ها به نموداری قابل فهم وقابل تفسیر است تا بتوان مسائل پژوهش را مورد مطالعه وازمون قرار داد ( نجفی زند و شریفی، ۱۳۷۷: ۲۱۲).
باید توجه داشت که فنون آماری مورد استفاده در علوم رفتاری نه فقط از نظر طبیعت .پرسش هایی که برای بدست آوردن جواب آنها طرح شده تفاوت دارد بلکه از نظر طبیعت .داده هایی که این فنون آماری باید در مورد آنها بکار روند نیز متفاوت است.سطح اندازه گیری هر متغیر در مجموعه داده ها اساسی ترین اطلاعات است که پژوهشگر قبل از فنون آماری لازم را برای تحلیل داده ها بر گزیند باید نسبت به آن آگاهی داشته باشد چنانچه بتواند مجموعه داده ها را بر رسی و معلوم کند که با چه نوع متغیرهایی سرو کار دارد در این صورت نخستین گام در جهت تجزیه وتحلیل داده ها را بر داشته است زیرا هر تکنیک آماری مناسب داده هایی است که فقط در سطح معینی اندازه گیری شده است (هومن، ۱۳۷۶: ۱۹۰).
نتایج تحقیق حاضر حاصل عملیات و تجزیه و تحلیل های آماری بوسیله نرم افزار spss ورژن ۱۶ می‌باشند در تحقیق حاضر با استفاده آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم.
آمار توصیفی
۱- توزیع متغیر جنسیت پاسخگویان
جدول۴- ۱
توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

پژوهش - رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به آموزش عالی- قسمت ...

س اکتبر 20 , 2020
مدل ضریب غیر استاندارد ضریب آمارهT مقدار P ضریب B خطای معیار ضریب ثابت ۷۳/۷۳۰ ۴/۶۴۳ ۱۵/۸۷۹ ۰/۰۰۰ تجسم ۰/۹۳۱ ۰/۲۳۵ ۰/۲۸۴ ۳/۹۶۶ ۰/۰۰۰ (تجسم)×۲۸/۰+ ۷۳/۷۳= نگرش به آموزش عالی۳/۰R-square=فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱ نتیجه‌گیریبا توجه به گرایش زنان به آموزش عالی در دو دهۀ گذشته، در این تحقیق […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی پاسخگو فراوانی تجمعی
زن ۱۸۱ ۵۰ ۵۰ ۵۰
مرد ۱۸۱ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰
کل ۳۶۲ ۱۰۰ ۱۰۰