رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان- …

سازمان های نوآور به واسطه ارضای نیاز های روز مشتریان و ارائه ی محصولات و خدمات جدیدی که رقبا هنوز به مشتریان پیشنهاد نکرده اند ، در مرکز توجه قرار می گیرند و نظر مشتریان را به خود جلب می کنند ،از این رو همراه سازمان باقی می مانند و چه بسا سایرین را به برقراری ارتباط با سازمان تشویق کنند. چنین رویکردی در سازمان و مشتریان منجر به افزایش عملکرد سازمان خصوصا عملکرد مالی سازمان می شود.
در شکل (۱-۱) الگوی مفهومی پژوهش ارائه شده است . در این الگو تأثیر چهار مؤلفه آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،عدم اطمینان فناوری و فرهنگ سازمان(بوروکراتیک و غیر بوروکراتیک) بر فرصت های فناوری سنجیده می شود(دشپند[۱۰]،۱۹۸۳) رابطه فرصت های فناوری با عملکرد سازمان مثبت فرض می شود(تیس،پیسانو،شوان[۱۱]،۲۰۰۵)
شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش
چشم انداز مدیریت بازرگانی (شماره ۱۲-بابایی،شفائی)
۱-۷)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۱-۷-۱)تعاریف مفهومی متغیرها
الف) فرصت های فناوری: مفهوم فرصت های فناوری به هنر،سیاست ویا تمرین سود بردن از فرصت ها و شرایط،به وی‍ژه با توجَه به اصول و نتایج اشاره می کند(دیکشنری وبستر).
فرصت های فناوری را می توان تمام دانش، فرآیندها، ابزارها و روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. در واقع فناوری روش انجام کارهاست و متشکل از سه جز وابسته به یکدیگر می باشد که عبارتند از: سخت افزار ، نرم افزار و دانش فنی.(خلیل[۱۲]،۲۰۰۰)
ب) عدم اطمینان فناوری: به نامطمئن بودن فناوری ها به دلیل تغییر دائمی آن ها اشاره می کند.
ج) آینده مداری: عبارتست از انجام فعالیت ها با هدف کسب نتیجه در آینده.
د) حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید: یعنی اینکه مدیریت ارشد سازمان از تکنولوژی جدید پشتیبانی کرده و آن را در انجام امور سازمان به کار می بندد.
ح) فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی پدیده ای است که در سازمان است و همه اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند و بوسیله آن بهتر می توان رفتار افراد را در سازمان توجیه کرد.(خلیل،۲۰۰۰)
ز) عملکرد مالی: مفهوم عملکرد مالی به جریان های ورودی و خروجی وجه نقد اشاره می کند.(دیکشنری وبستر)
۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها
منظور از عملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک تئوری و پیش بینی روشهای اندازه گیری آن است(خاکی،۱۷۸،۱۳۸۷ص) .تعریف عملیاتی متغیرهای زیر به شرح زیر است:
الف) فرصت های فناوری: توسعه ی تئوری های اخیر در راهبرد، بر ایجاد سود و مزایای رقابتی تأکید می کند که از طریق توسعه ی منابع و قابلیت هایی که شبیه سازی آن مشکل است، میسر می شود. فرصت های فناوری به توانایی و ظرفیت شرکت به دریافت و پاسخگویی به توسعه های فناوری در محیط اطرافشان، به عبارت دیگر، محیط خارج از شرکت توجه دارد (مارکوس[۱۳]،۱۹۸۸)
ب) عدم اطمینان فناوری: عدم اطمینان فناوری ،به سرعت تغییر فناوری در محیط بازار اشاره دارد(کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۳)
ج) آینده مداری: توجه به آینده به این معنی است که سازمان به استراتژی های آتی بیشتر از استراتژی های گذشته و کنونی توجه دارد(اسریوانسن[۱۴] و همکاران،۲۰۰۰)
د) حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید: ما حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید را به صورت تلاش گروه مدیریت ارشد در زمینه تاکید بر اهمیت پاسخگویی به فناوری های جدید ،تعریف می کنیم(اسریوانسن و همکاران،۲۰۰۰)
ح) فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی الگوی ارزش ها وعقاید مشترک می باشد که به افراد کمک می کند عملکرد سازمانی را درک کرده و هنجارهایی برای رفتار در سازمان ارائه کند(کویین[۱۵]،۱۹۸۸)
۱) فرهنگ بوروکراتیک: نظام بوروکراتیک بر نظم ،یکسانی،کارایی،یقینواطمینان،ثبات و کنترل تاکید دارد که بازتاب ارزش های درونی و رسمی می باشد(دشپند،فارلی و وبستر[۱۶]،۱۹۹۳)
۲)فرهنگ غیر بوروکراتیک:فرهنگ ادهوکراسی(غیر بوروکراتیک) بر انعطلاف پذیری ،ارزش قائل شده و به کارآفرینی ، خلاقیت و وقف پذیری تمایل دارد(دشپند،فارلی و وبستر،۱۹۹۳)
ز) عملکرد مالی: عملکرد سازمانی عبارتست از معیارهای بیرونی اثربخشی یک سازمان که سه حوزه کلی را در بر می گیرد .۱٫عملکرد مالی (سود ،بازده دارایی ، بازده سرمابه گذاری و…)۲٫عملکرد بازار(فروش،سهم بازار و …)۳٫بازده صاحبان سهام(بازده کل صاحبان سهام،ارزش افزوده اقتصادی و…). در اندازه گیری عملکرد سازمانی صاحب نطران تفاوت اساسی بین شاخص های مبتنی یر بازار و شاخص های عملکرد مالی قائل شده اند .در نهایت بخشی از شاخص های عملکرد سازمانی، شاخص های مالی است که جهت اندازه گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می گیرد .با توجه به تعریف اثر بخشی سازمانی و عملکرد سازمانی و با توجه به اهداف عملیاتی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می گیرد ،تعریف عملکرد مالی به صورت زیر خواهد بود:” درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نایل می آید .”
در بعد عملیاتی،شاخص هایی همچون نرخ بازده دارایی(ROA[17])،بازده حقوق صاحبان سهام(ROE[18])،سود هر سهم([۱۹]EPS)و سود تقسیمی هر سهم(DPS[20])و منابع و مصارف بانک ها برای سنجش عملکرد مالی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
در این پژوهش رابطه فرصت های فن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

اوری با عملکرد مالی با استفاده از سازه های ابزار پرسشنامه و براساس شاخص های آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید، فرهنگ سازمانی (بوروکراتیک یا غیربوروکراتیک)و عدم اطمینان فناوری که تأثیر مثبت روی فرصت های فناوری دارند، سنجیده می شود.
۱-۸) قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق عبارتست از:
الف) قلمرو موضوعی: موضوع این تحقیق در حوزه فناوری و ساختار بوده و بررسی رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان به عنوان موضوع اصلی این تحقیق می باشد .
ب) قلمرو مکانی: جامعه آماری این تحقیق کلیه ی شعب بانک سپه استان گیلان می باشد .
ج) قلمرو زمانی: اطلاعات میدانی این تحقیق در شهریور ۱۳۹۳ بصورت مقطعی جمع آوری شده است .
۱-۹) خلاصه فصل
در این فصل، ابتدا به صورت خلاصه به بیان و تعریف موضوع و اهمیت آن و اهداف تحقیق پرداختیم .سپس روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات را تشریح کرده ،جامعه و نمونه آماری را مشخص کردیم.همان گونه که گفته شد فضای رقابتی امروز و رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی بانک ها و مزایا و معایب مربوط به هریک از معیارهای مختلف عملکرد مالی ،تحلیل گران مالی را بر آن داشت تا با بررسی رابطه سطوح مختلف فرصت های فناوری با عملکرد مالی و ارائه نتایج قابل اتکا و معتبر، سرمایه گذاران و مدیران را در اخذ تصمیمات بهینه یاری دهند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱) مقدمه
هدف این فصل ارائه نگاهی جامع و منسجم به ادبیات موضوعی تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه است. در ابتدا به بیان تعاریفی از فناوری،فرصت های فناوری،تمایز این ساختار از دیگر ساختارهای مرتبط، رابطه فرصت های فناوری با درآمد و پژوهش های پیشین در خصوص فرصت های فناوری می پردازیم .
در این پژوهش دیدگاه مبتنی بر منابع که بر ظرفیت ها و منابع سازمان برای کسب مزیت رقابتی تاکید می کند توضیح داده می شود و بعد از این ها عملکرد کسب و کار بررسی می شود و سپس به توضیحاتی درباره چگونگی عملیات بانک ها پرداخته شده و در پایان شاخص های سنجش عملکرد بانک ها که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است توضیح داده می شود.
بخش اول
۲-۲) فناوری

مدیر سایت

Next Post

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه ...

س اکتبر 13 , 2020
بانک ها عمده ترین منابع خود را از طریق استقراض و سپرده های اشخاص در بانک ها کسب می کنند . از طرف دیگر بانک ها این منابع را برای خرید و کسب دارایی ها نظیر اوراق بهادار (اوراق مشارکتی)،سهام و یا اعطای اعتبار به اشخاص به کار می برند.در […]