منابع مقالات علمی : رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه …

۳٫تشکیل گروهها و دوایر متخصص وکارشناس در زمینه طراحی خدمات و محصولات
درارتباط با فرضیه فرعی سوم بایدگفت: بررسی سوالات مربوط به بعد فرهنگ سازمانی نشان داد که میانگین سؤالات بالاتراز۳ می باشند.با توجه به رابطه مستقیم فرهنگ سازمانی و فرصت های فناوری مشخص می شود که به طور کلی کارکنان شعب بانک سپه استان گیلان دارای فرهنگ سازمانی بالایی می باشند. پیشنهاد می شود:
۱٫یک دیدگاه بلندمدت در بانک ایجاد شودوساختار سازمانی بانک به سمت نوآور بودن و حساسیت به فناوری های جدید تغییر پیدا کند.

  1. برگزار کردن جلسات بین سازمانی و القا کردن این فرهنگ به کل شعب

در ارتباط با فرضیه فرعی چهارم باید گفت :بررسی سؤالات مربوط به بعد عدم اطمینان فناوری نشان داد که میانگین سؤالات بالاتر از ۳ می باشند و با در نظر گرفتن رابطه مستقیم عدم اطمینان فناوری و فرصت های فناوری این نتیجه بدست خواهدآمد که این رابطه مثبت و البته ضعیف می باشد. زیرا بانک نمی تواند بصورت یکباره سیستم خود را بردارد و سیستم جدید را جایگزین کند زیرا این فرآیند بسیار هزینه بردار است.در واقع تغییر تکنولوژی در صنعت بانکداری تدریجی است.پیشنهاد می شود:
بسترهای مناسب و تعریف شده جهت دریافت نظرات و پیشنهادها توسط کارکنان و مشتریان ایجاد شود تا با بررسی نظرات مختلف و نتیجه گیری از آن تا حدودی این عدم اطمینان را کاهش داد.
اهمیت به امر تحقیقات پیوسته با هدف شناسایی نیاز های مشتریان و دسته بندی آنها
۵-۶)پیشنهاد برای تحقیقات آتی
با توجه به پایین بودن حجم نمونه، پیشنهاد می شود درحجم نمونه بالاتری نیز تحقیق صورت پذیرد.
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر تنها عملکرد مالی بررسی شد پیشنهاد می شود کل عملکرد بانک مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود برای بررسی فرصت های فناوری،ابعادی از فرصت های فناوری را مورد بررسی قرار دهیم که علاوه بر دیدگاه مدیران ارشد ، معاونین و کارمندان ارشد بانک دیدگاههای سایر کارمندان و مشتریان نیز در نظر گرفته شود.
نظر به اینکه تحقیقات دانشگاهی به دلیل کمبود امکانات مادی، زمان و تجربه محقق از وسعت چندانی برخوردار نبوده،لذا به محققین آتی توصیه می شود این تحقیق را در حوزه های جغرافیایی وسیعتر( شعب بانک سپه کل کشور) با توجه به توان مالی و وقت کافی انجام دهند،نتایج دقیقتر و بهتری بدست خواهد آمد.
اندازه گیری دقیق و کمی عملکرد مالی (اندازه ریالی صرفه جویی در هزینه) ، در تحقیقات مشابه
پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی ،رابطه فرصت های فناوری با عملکرد مالی در سایر سازمان های خدماتی مانند بیمه ها و کسب و کارهای تولیدی نیز مد نظر قرار گیرد.
با توجه به رابطه مثبت آینده مداری، حمایت مدیریت ارشد ،عدم اطمینان فناوری و فرهنگ سازمانی با فرصت های فناوری پیشنهاد می گردد مدیریت ارشد سازمان ها به این شاخص ها بسیار اهمیت داده و همچنین توجه ویژه ای به مقوله فرهنگ سازی درون سازمان نموده و موجبات عملکرد بهتر سازمان را فراهم آورند.
۵-۷)محدودیت های تحقیق
در تحقیق حاضر به علت محدود بودن حجم نمونه نرم افزار Lisrel قابل استفاده نبود و از نرم افزار pls استفاده شد که این نرم افزار به اندازه Lisrel توان ارائه شاخص های برازش و معنی داری مدل را ندارد .تیآتیآتی
یافته های تحقیق فقط محدود به زمان جمع آوری داده هاست و اعتبار آن محدود به دوره زمانی کوتاه مدت است و گذشت زمان ممکن است بر متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق تاثیر گذاشته و منجر به تغییر نتایج شود.
تحقیق حاضر ابعادی از فرصت های فناوری را مورد بررسی قرار داد که تنها توسط مدیران ارشد ، معاونین و کارمندان ارشد بانک دسترسی به اطلاعات آن میسر بود و دیدگاههای سایر کارمندان و مشتریان در نظر گرفته نشده است.
تعداد کم شعب جامعه آماری تحقیق(۵۴ شعبه)،که در صورت بیشتر بودن افراد جامعه شاهد بدست آمدن نتایجی دقیق تر و قدرتمند تر در این تحقیق بودیم.
سنجش عملکرد مالی بصورت کیفی به دلیل عدم همکاری واحد مالی، جهت ارائه دقیق اطلاعات مالی بانک بعلت محرمانه بودن اسناد مالی
عدم وجود تحقیقات کافی داخلی در خصوص بررسی رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری و عملکرد مالی و در نتیجه نرسیدن به نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه در ایران
عدم همکاری برخی از نمونه های آماری در زمینه تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری در مورد موضوع
منابع و ماخذ
منابع فارسی

  1. آذر، عادل، مومنی، منصور.(۱۳۸۹).”آمار و کاربرد آن در مدیریت”، تهران، سمت.
  2. آقایی، محمد علی، فهیم نژاد، سید رضا. (۱۳۸۲) “نقش استقراض در سودآوری شرکت ها”، ماهنامه بورس، شماره۳۹ .
  3. خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۲).”روش تحقیق بت رویکردی به پایان نامه نویسی” ، تهران، انتشارات بازتاب.
  4. دانایی فر، حسن، الوانی، سید مهدی، آذر، عادل. (۱۳۸۳)، “روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت” ، انتشارات صفار ،چاپ اول ،تهران .
  5. رهنمای رودپشتی، فریدون هاشم نیکو مرام و فرشاد هیبتی ،(۱۳۸۵) ،”مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)”، انتشارات کسا کاوش ، جلد اول .
  6. سرمد ، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (۱۳۸۷)، ” روش تحقیق در علوم رفتاری”، تهران، انتشارات آگاه.

۷٫مشتاق، مصطفی. (۱۳۷۹)، “بازرسی و کنترل داخلی (دستورالعمل بازرسی برای بانکها و موسسات اعتباری )”،تهران ، موسسا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ت تحقیقات پولی و بانکی.

  1. کاتلر، فیلیپ، جین، دی پاک، مائینس ،سوئیت. (۱۳۸۴) ،”استراتژی بازاریابی”، ترجمه علی عیاری، تهران فرا.

مدیر سایت

Next Post

تحقیق ماهوی و تاریخی۹۲- قسمت ۴

س اکتبر 13 , 2020
سعد‌ها و نحس‌ها دانسته‌ای ننگری سعدی تو یا ناشسته‌ای جان جمله علمها این است این که بدانم من کیم در یوم دین.[۱۱] مرغ خویشی، صید خویشی، دام خویش صدر خویشی، فرش خویشی، بام خویش گر تو آدم‌زاده‌ای چون او نشین جمله ذرات را در خود ببین[۱۲] ازاین‌رو چه درست گفته‌اند: […]