علمی : رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان- …

درفرضیه فرعی سوم که در آن به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره برداری از فرصت های فناوری شعب مورد مطالعه پرداخته شد طبق نتایج آزمون مدل در حالت استاندارد میزان رابطه برابربا ۰٫۱۹ برآورد گردید که با توجه به سطح معنی داری حاصل شده معنی دار بوده و همچنین میزان آماره t بین دو متغیر ۳٫۰۴ محاسبه گردید که بالاتر از ۱٫۹۶ می باشد ، بنابراین می توان گفت که بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد و فرضیه تایید می شود .
فرهنگ سازمانی روی همه جنبه های سازمان نفوذ دارد و اهمیت آن امروزه به حدی است که دانشمندان علم مدیریت مهمترین وظیفه رهبران سازمان را وضع ارزشهای فرهنگی مناسب و توسعه آن در سطح سازمان می دانند. زیرا اعتقاد بر این است که فرهنگ سازمان هزینه شکل دهی و هدایت منابع لازم برای تولید و افزایش عملکرد و بهره وری سازمان را می پردازد.
بانک هایی که فرهنگ بوروکراتیک دارند،در زمینه پیشرفت فناوری ،اطلاعاتی تولید نکرده و به اشتراک نمی گذارند و از اطلاعات محیط استفاده نمی کنند.این فرهنگ ممکن است مانع پاسخگو بودن به فناوری های نوظهور شود که این امر با شرایط موجود که مستلزم آن است که محیط سازمان پیچیده و پویا و غیر قابل پیش بینی باشد متضاد است. اما فرهنگ غیر بوروکراتیک به انعطاف پذیری و کارآفرینی و خلاقیت تمایل دارد و چون ریسک پذیری بالاتری را می پذیرد،مدیران در بانک ها راحت تر می توانند از فرصت های فناوری استفاده کرده و ریسک مالی این تصمیمات را قبول کنند.
درفرضیه فرعی چهارم که در آن به بررسی رابطه بین عدم اطمینان از فناوری و بهره برداری از فرصت های فناوری شعب مورد مطالعه پرداخته شد طبق نتایج آزمون مدل در حالت استاندارد میزان رابطه برابربا ۰٫۱۶ برآورد گردید که با توجه به سطح معنی داری حاصل شده معنی دار بوده و همچنین میزان آماره t بین دو متغیر ۲٫۸۴ محاسبه گردید که بالاتر از ۱٫۹۶ می باشد ، بنابراین می توان گفت که بین دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.این فرضیه تایید گردید.
رابطه بین این دو متغیر مثبت و البته تا حدودی ضعیف است که علت آن می تواند تفاوت در فرهنگ سازمان ها و صنایعی باشد که پژوهش در آنها صورت گرفته است.دلیل دیگر می تواند صرف هزینه بالا برای فرصت های فناوری باشد و با توجه به مهم بودن نرخ بازگشت سرمایه این موضوع منطقی است که مدیران در بانک ها تنها بعد از به سود دهی رسیدن یک پروژه و بازدهی آن برای سرمایه گذاری بعدی اقدام کنند. همچنین می توان به هزینه بالای آموزش کارمندان و راه اندازی سیستم جدید و یا استفاده از تجهیزات جدید استفاده کرد.
۵-۴) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:
فرضیه اصلی
۱-بین بهره برداری از فرصت های فناوری و عملکرد مالی شعب مورد مطالعه رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی با نتایج یافته های متیو سارکیز(۲۰۱۰) که در پژوهش خود ثابت کرد فرصت های فناوری با عملکرد مالی سازمان رابطه مثبتی داردو یافته های چن و لاین(۲۰۱۲) که به این نتیجه رسیدند که فرصت های فناوری تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و یافته های هریس و کتز(۱۹۹۱) که استدلال کردند ارتباط مثبت ولی نسبتا ضعیف بین مخارج فناوری اطلاعات و عملکرد مالی وجود دارد و همچنین یافته های بارادواج و همکاران(۱۹۹۹) که بیان می کنند ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی مثبت و معنادار ارزیابی شده و همچنین یافته های یو و همکاران(۲۰۰۶)که استدلال می کنند وجود فناوری اطلاعات در سیستم بانکی باعث تبادل اطلاعات،هماهنگی و یکپارچه سازی بهتر فعالیت ها شده و تاثیر مستقیم و مثبت بر عملکرد مالی دارد و یافته های تبرایی(۱۳۸۷) که استدلال می کند فرصتهای فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی دارد همخوانی دارد.
و همچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی با نتایج یافته های اسمیت و همکاران(۲۰۰۰)که استدلال می کنند ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد مالی منفی ارزیابی شده و یافته های راجاشریو اسریوانسن(۲۰۰۰) که به این نتیجه رسیده اند که بین فرصت های فناوری و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد مغایر است.
فرضیه های فرعی
۱-بین آینده مداری و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی اول با نتایج یافته های اسریوانسن و همکاران(۲۰۰۱) که به این نتیجه رسیدند آینده مداری تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارند و همچنین یافته های راجاشری و اسریوانسن(۲۰۰۰) که در پژوهش خود تأثیر آینده مداری را بر فرصت های فناوری سنجیده اند که به وجود رابطه مثبت بین این دو متغیر دست یافته اند و نتایج یافته های چندی و تلیس(۱۹۹۸) و کریستنسن(۱۹۹۷) به رابطه ی مثبتی میان مؤلفه آینده مداری و فرصت های فناوری دست یافتند همخوانی دارد.
۲-بین حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی دوم با نتایج یافته های اسریواسن و همکاران(۲۰۰۱) که به این نتیجه رسیدند، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارد و یافته های راجاشری و اسریواسن(۲۰۰۰) که در پژوهش خود تأثیر مؤلفه حمایت مدیریت ارشد از فناوری

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

های جدید را بر فرصت های فناوری سنجیده است و به ارتباط مثبت بین این دو متغیر پی برده اند و نتایج یافته های لویت(۱۹۹۶) و کوهلی جاورسکی(۱۹۹۳) که تأثیر حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید بر فرصت های فناوری را مثبت ارزیابی کرده اندهمخوانی دارد.
۳-بین فرهنگ سازمانی و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی سوم با نتایج یافته های اسریوانسن و همکاران(۲۰۰۱) که به این نتیجه رسیدند مؤلفه ی فرهنگ سازمانی(غیر بوروکراتیک تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارد و نتایج یافته های راجاشری و اسریوانسن(۲۰۰۰) که در پژوهش خود تأثیر مؤلفه ی فرهنگ سازمانی را بر فرصت های فناوری سنجیده است و به تاثیر مثبت فرهنگ سازمانی بر فرصت های فناوری پی برده و یافته های دشپند و همکاران(۱۹۹۳) و مورمن(۱۹۹۵) تأثیر مؤلفه ی فرهنگ غیر بوروکراتیک را بر فرصت های فناوری بررسی کردند و به رابطه ی مثبتی دست یافتند همخوانی دارد.
۴-بین عدم اطمینان فناوری و بهره برداری از فرصت های فناوری رابطه ی معنی داری وجود دارد.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی چهارم با نتایج یافته های اسریوانسن و همکاران(۲۰۰۱) رابطه بین عدم اطمینان فناوری و فرصتهای فناوری را مثبت ارزیابی کرده اندو یافته های راجاشری و اسریوانسن (۲۰۰۰) که در پژوهش خود تأثیر مؤلفه مذکور را بر فرصت های فناوری سنجیده است و به نتیجه مثبت دست یافته اند و یافته های اسریوانسن و همکاران (۲۰۰۱) که به این نتیجه رسیدند که مؤلفه عدم اطمینان فناوری تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری دارد همخوانی دارد.
وهمچنین نتایج حاصل از بررسی فرضیه فرعی چهارم با نتایج یافته های ارگوت و ایپل(۱۹۹۰) و مارچ و سایرت(۱۹۹۲) که استدلال می کنند تاثیرمتغیر عدم اطمینان فناوری بر بهره برداری از فرصت های فناوری منفی است مغایرت دارد.
۵-۵) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق
اصولا” هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام می گیرد و در پایان به فهرستی از سؤالات که در ابتدا مطرح بوده اند پاسخ می گوید . اما یک پروژه تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمی تواند به همه سؤالات موجود یا پرسشهایی که در جریان تحقیق مطرح خواهند شد پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سؤالات جدیدی مطرح می شود که به عنوان موضوعات جدید به محققان دیگر پیشنهاد می شود. اینک در پایان تحقیق با توجه به نتایج بدست آمده و خلأهای تحقیقاتی موجود، پیشنهادات زیر به سایر پژوهشگران ارائه می شود.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها موارد زیر پیشنهاد می گردد:
درارتباط با فرضیه اصلی که نشان داده شد بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکردمالی رابطه مستقیم ومعنی داری داردو با در نظر گرفتن اینکه کارکنان بازوی مؤثر مدیریت در ارتقای خدمات محسوب می شوند به مدیران بانک هاواز جمله مدیران ومعاونین شعب بانک سپه استان گیلان پیشنهاد می شود:
۱٫ارزیابی عملکرد مالی ودادن بازخورد به کارکنان
۲٫ایجاد انگیزه در کارکنان در ایده پردازی

  1. تشویق کارکنانی که دارای عملکردبهتربوده اند تا دربقیه آنها حس رقابت ایجاد نمایند.

۴٫کارکنان ضعیف را با برگزاری دوره های ضمن خدمت توانمندسازند.
درارتباط با فرضیه فرعی اول بایدگفت: که بررسی تفکیکی سوالات پرسشنامه نشان داد تمام پرسش ها ی مرتبط به آینده مداری دارای میانگین های مناسبی(بیشتر از) می باشند. این نشان دهنده این موضوع است که مدیران شعب بانک سپه استان گیلان دارای آینده مداری بالایی نسبت به سازمان خود می باشند و از آنجا که مشاهده شد آینده مداری دارای رابطه مستقیمی با فرصت های فناوری می باشد، سازمان مورد مطالعه باید درحفظ وضعیت موجود وتلاش درافزایش میزان آینده مداری گام بردارد.به مدیران پیشنهاد می شود:

  1. بازار شناسی را هدف خود قرار داده و همه جوانب بازار را مورد بررسی قرار دهند.

۲٫عملکرد رقبا و موقعیت خود در بازار بصورت پیوسته نظارت داشته باشند .
درارتباط با فرضیه فرعی دوم باید گفت: که بررسی سوالات حمایت مدیریت ارشداز فناوری های جدید بیانگر این موضوع بود که میانگین سوالات بالاتر از ۳بوده است و با توجه به رابطه مثبت و مستقیم حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید و فرصت های فناوری پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

  1. تغییر نگرش بانک ها از سنتی به مدرن
  2. حمایت مدیریت ارشد بصورت جدی و عملی از ایجاد فضای پویا و نوآور در بانک

مدیر سایت

Next Post

تحقیق ماهوی و تاریخی۹۲- قسمت ۴

س اکتبر 13 , 2020
سعد‌ها و نحس‌ها دانسته‌ای ننگری سعدی تو یا ناشسته‌ای جان جمله علمها این است این که بدانم من کیم در یوم دین.[۱۱] مرغ خویشی، صید خویشی، دام خویش صدر خویشی، فرش خویشی، بام خویش گر تو آدم‌زاده‌ای چون او نشین جمله ذرات را در خود ببین[۱۲] ازاین‌رو چه درست گفته‌اند: […]