مقاله – رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه …

۸۱٫۱درصد

بهره برداری از فرصت های فناوری

۲۳-۲۱

۷۸٫۴درصد

فرهنگ سازمان

۳۸-۲۴

۹۰٫۲درصد

عملکرد مالی

۴۲-۳۹

۸۶٫۵درصد

مشاهده می شودکه مقدارضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها بالای۷۰درصدمی باشدکه می توان گفت مقدارخوبی بوده ومتغیرها دارای پایایی مناسبی می باشند چرا که هرچه قدر مقدار آلفا به ۱ نزدیک ترباشد نشانگرهمسانی درونی بالاتری است.
۳-۶) روش آماری وتجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع با استفاده از نرم افزارSPSS19 هر متغیر در قالب جداول و شاخص های آماری توصیف می شوند. سپس جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها و در کل برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری، بدلیل حضور متغیر میانجی از روش مدل سازی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار vpls1.04b1استفاده خواهد شد.
یکی از عمده ترین دلایل گرایش به استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی(PLS) این است که این تکنیک به فرض نرمال بودن جامعه و همچنین حجم نمونه متکی نیست،این در حالی است که برای انجام تکنیک معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل به حجم انبوهی از داده ها نیاز است. با توجه به اینکه حجم نمونه ما در این تحقیق کوچک (۳۰) می باشد،برای تحلیل قدرت آماری تحقیق ازPLS استفاده کردیم. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش می توان از PLS که یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است،استفاده کرد. این تکنیک امکان بررسی روابط متغیرهای پنهان و سنجه ها(متغیرهای قابل مشاهده) را بصورت همزمان فراهم می سازد.از این روش زمانی که حجم نمونه کوچک بوده و یا توزیع متغیرها نرمال نباشد استفاده می شود.در مدل های PLS دو مدل آزمون می شود:مدل های بیرونی و مدل های درونی. مدل بیرونی مشابه اندازه گیری CFA و مدل درونی مشابه تحلیل مسیر در مدل های معادلات ساختاری است. پس از آزمون مدل بیرونی لازم است تا مدل درونی که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است،ارائه شود. با استفاده از مدل درونی می توان به بررسی فرضیه های پژوهش مدل پرداخت. همچنین تنها شاخص برازش کلی مدل در روش PLS معیار GOF است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. کفایت الگوی مورد بررسی در PLS براساس سه معیار اصلی تعیین می گردد:
۱٫پایایی هر یک از سنجه ها و سازه ها ۲٫ روایی همگرا ۳٫ روایی واگرا (اکین[۱۱۵]،۲۰۰۹).
با توجه به اینکه روش پی.ال.اس نتایج آزمون آماری برای متغیر مکنون ارائه می دهد. ما انتخاب روش PLS برای این مطالعه را به چند دلیل انجام دادیم:
مدل مسیر که در این روش ارائه می گردد،مشکلات مربوط به اندازه کوچک نمونه را ندارد و بنابراین می توان در مطالعاتی که روش های دیگر کارایی ندارند بکار گرفت.
مدل های مسیر پی.ال.اس قادر به اندازه گیری مدل های بسیار پیچیده که دارای تعداد زیادی متغیرمکنون و آشکار هستند ،می باشند.
مدل یابی به روش پی.ال.اس مفروضات سختگیرانه کمتری در مورد توزیع متغیرها و موارد خطا دارند.
مدل های پی.ال.اس توان انجام مدل یابی به هر دو صورت تکوینی و بازتابی را دارند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است.داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات،مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد.سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شدودرنهایت باجمع بندی وتجزیه وتحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه وتحلیل ها به وسیلۀ نرم افزارspss19و vpls1.04b1 انجام گردیده است.
۴-۲) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت

Next Post

سامانه پژوهشی - رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه ...

س اکتبر 13 , 2020
نحوه تفسیر معیار GOF:با توجه به سه مقدار ۱/۰، ۲۵/۰ و ۳۶/۰ که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی شده است (وتزلس[۱۱۹] وهمکاران، ۲۰۰۹) وحصول مقدار ۴۱/۰ حاکی از برازش بسیار مناسب مدل است.۴-۶)آزمون فرضیه های تحقیق:دراین بخش به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.فرضیه اصلی:۱٫بین […]