رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه …

بانک ها عمده ترین منابع خود را از طریق استقراض و سپرده های اشخاص در بانک ها کسب می کنند . از طرف دیگر بانک ها این منابع را برای خرید و کسب دارایی ها نظیر اوراق بهادار (اوراق مشارکتی)،سهام و یا اعطای اعتبار به اشخاص به کار می برند.در حقیقت بانک ها با اعطای اعتبارات و خرید اوراق بهادار و نیز کسب درآمد نه تنها استقراض و تعهدات خود را می پردازند بلکه سود هم می برند. (مشتاق،۱۳۷۹)
۲-۵-۱) عملیات اصلی بانک ها
به طور کلی بانک ها با اعطای اعتبارات و نیز خرید دارایی های پر بازده سود می برند. همین طور بانک ها خدماتی را به منظور تبدیل یک نوع دارایی به انواع دیگر (نظیر خرید و فروش اوراق بهادار)برای مردم انجام می دهند. مانند هر موسسه تجاری دیگری چنانچه بانک ها خدماتی را که انجام می دهند با هزینه پایینی باشد و درآمد های مناسبی را نیز از دارایی ها کسب نمایند در این صورت سود خواهند برد و در غیر این صورت ممکن است با زیان مواجه شوند .
۲-۶) شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد غالبا برای سنجش پیشرفت و کامیابی سازمان ها و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها به کار می روند. محاسبه این شاخص ها به ویژه در سازمان های خدماتی (که محصولات غیر قابل لمس تولید می کنند)بسیار دشوارتر است. تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد مشخص می کند که در کجا امکان وفرصت بهره وری در سازمان وجود دارد .مدیران با مطالعه و بررسی شاخص های عملکرد در طی زمان قادر خواهند بود مشکلات و فرصت ها را در سازمان های تحت بررسی خود مشخص کنند . با دنبال کردن اطلاعات مربوط به این شاخص ها در طی زمان مدیران می توانند موفقیت و یا شکست طرح های مختلف و نتایج تصمیمات گوناگون را ارزیابی کنند . این شاخص ها را در دسته های گوناگونی طبقه بندی می کنند .از مهم ترین آن ها می توان به شاخص های مالی و غیر مالی (نظیر رضایت مشتریان ،رضایت کارکنان و سهم بازار و…)اشاره کرد.از آنجا که رویکرد این پژوهش شاخص های عملکرد مالی است به توضیح مختصری درباره ی این شاخص ها می پردازیم.
۲-۶-۱) شاخص های سودآوری
نخستین عاملی که در بررسی عملکرد بانک ها در این پژوهش از آن بهره گرفته شده شاخص سودآوری است .سود آوری را می توان به تعبیری همان بهره مالی دانست .از این رو تغییرات سودآوری وابسته به تغییرات بهره وری ،قیمت ها و هزینه هاست. باید توجه کرد که تغییر در هزینه ها می تواند جدای از موضوع بهره وری اتفاق افتاده و باعث تغییر در سودآوری شود .
برای سنجش سودآوری در این پژوهش از چهار نسبت مالی از جمله ROA[91],ROI[92],DPS[93],EPS[94]استفاده شده است که در ادامه به توضیح این نسبت ها خواهیم پرداخت.(بنت استوارت،۱۹۹۴)
۲-۶-۲ )شاخص های عملیاتی
نقش اساسی بانک ها آن است که وجوه را از افرادی که دارای مازاد هستند (سپرده گذاران) دریافت کنند و آن را در اختیار کسانی(وام گیرندگان) قرار دهند که پروژه های سود دهی دارند که با درآمد حاصل از آنها قادر به باز پرداخت وجوه (اصل بدهی)وسود کافی می باشند.
بانک ها باید به کمک ترکیبی از امنیت وجوه ،سهولت دستیابی به وجوه و سود حاصل از آن سپرده گذاران را قانع کنند که از استفاده کردن از وجوهشان بگذرند. بانک ها این وجوه را به افرادی که بالا ترین احتمال توانایی باز پرداخت آن را داشته باشند وام می دهند.چنانچه عملیات اصلی بانک ها جذب سپرده و اعطای تسهیلات در نظر گرفته شود،به منظورسنجش میزان کارایی و اثربخشی عملیات بانکی ،منابع و مصارف بانک ها نیز بررسی می شوند که طبق نظر خبرگان صنعت و اساتید متخصص در این زمینه برای سنجش منابع ،از سپرده ی پس انداز و قرض الحسنه استفاده شد و برای مصارف ،تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شد. (بنت استوارت،۱۹۹۴)
۲-۷)نسبت ها
یکی از پیامد های سیر تکامل حسابداری استفاده از نسبت های مالی جهت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری است .پیدایش نسبت های مالی به اواخر قرن نوزدهم باز می گردد. از آن زمان بود که تحلیل گران نسبت های مالی را توسعه و ترجیح دادند. پایه و اساس نسبت های مالی بر صورت های مالی استوار است و صورت های مالی نیز بر اساس داده های تاریخی تهیه می گردند.امروزه تجزیه و تحلیل نسبت ها یک تکنیک قوی و ابزاری مناسب برای استفاده کنندگان در جهت شناخت و ارزیابی عملکرد گذشته ، حال و پیش بینی وضعیت آینده شرکت است(مهرانی و مهرانی،۱۳۸۲،ص۱۰۵-۹۳)
۲-۷-۱)انواع شاخص های حسابداری و ارزیابی عملکرد
استفاده کنندگان گزارش های مالی با استفاده از معیارهای مختلف،عملکرد شرکت را ارزیابی می کنند.روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که بطور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد(مهدوی و حسینی ازان آخاری،۱۳۸۷)
۲-۷-۱-۱) معیارهای عملکرد حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تمرکز دارند،بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و یا به عنوان یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از بکارگیری رویه های مختلف است. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام،بازده دارایی ها و سود هر سهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می روند که در ادامه به شرح هر یک پرداخته می شود(آذربایجانی و همکاران،۱۳۹۰)
(۲-۷-۱-۱-۱)نرخ بازده دارایی ها ((ROA
بازده دارایی ها(ROA) یک

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ی از مهم ترین نسبت ها برای سنجش سودآوری در بانک هاست. این نسبت به عنوان نسبت سود خالص قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارایی های اندازه گیری شده ،تعریف می شود و میزان کارایی مدیریت را در بکار گرفتن منابع موجود در جهت تسهیل سود نشان می دهد ،روشن است که استفاده مؤثر از دارایی ها محرک رشد است (جانسون و سوانن[۹۵]،۲۰۰۳،۳۶۹-۳۶۴)
این نسبت ها بصورت زیر محاسبه می شوند:
: بازده دارایی ها
ROA:
ROA: گردش دارایی*حاشیه سود
ROAعمومی ترین شاخص مورد استفاده ی مدیریت در ارزیابی سود آوری شرکت است و ابزار کارآمدی است که فعالیت هایی با ابعاد و ماهیت های مختلف را اندازه گیری می کند (آقایی و سید نژاد فهیم،۱۳۸۲)
سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است.رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود،مقادیر سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی گیرد . در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه گذاری های غیر اقتصادی باشد،به گونه ای که بازده حاصل شده از این سرمایه گذاری ها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد(کانگ ات ال[۹۶]،۲۰۰۲)
با این حال مدل های حسابداری(سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی هایی زیر است:
۱٫امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روشهای مختلف
۲٫رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری ،عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند.
۳٫با تغییرات سطح قیمت ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی،تغییر می کند.
۴٫به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد ،ارزش فروش تحقق نیافته دارایی هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند،در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود.این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد.
۵٫به دلیل استفاده از روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روشهای مختلف برای تخصیص هزینه ها،تکیه بر سود حسابداری مبتنی براصل بهای تمام شده تاریخی،کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد.
۶٫در نظر نگرفتن هزینه سرمایه
۷٫تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد،اصل بهای تمام شده تاریخی ومحافظه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
نارسایی های بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان تنها معیار یا مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.(مهدوی وحسینی ازان آخاری،۱۳۸۷)
۲-۷-۱-۱-۲) بازده حقوق صاحبان سهام(ROI)
نرخ حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های سودآوری است که از طریق تقسیم سود بعد از مالیات بر حقوق صاحبان سهام بدست می آید.در بین معیارهای عملکرد حسابداری بازده حقوق صاحبان سهام پرطرفدارترین وپرکاربردترین معیارهاست. از آن جا که برای بدست آوردنROE[97] از سود حسابداری استفاده می شود از جهتی به سود حسابداری ایراداتی وارد است.از جمله اینکه سود حسابداری تحت تاثیر احتساب جریان های خروجی وجه نقد به عنوان هزینه جاری یا دارایی است و همچنین سود حسابداری با انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت تغییر می کند یا به عبارتی مدیریت از توانایی همگن سازی سود بر خوردار است.برخی محققان امکان تفکیک ROE به نسبت های سودآوری،گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران،مدیران مالی و سهامداران برشمرده اند.فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به صورت زیر است:
ROA:
ROE :
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی بوسیله سرمایه گذاران بابت وجوه سرمایه گذاری شده توسط آنها ایجاد شده است.استفاده از این معیار در بخش هایی که مدیران در تصمیم های مرتبط با تحصیل دارایی ها،خرید،جنبه های اعتباری،مدیریت وجوه نقدو سطح بدهی های جاری نفوذ زیاد دارند،مناسب است.بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کارگرفته شده برابر نباشد،مدیر تمایل پیدا می کند به گونه ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند(کانگ ات ال[۹۸]،۲۰۰۲)

مدیر سایت

Next Post

مقاله - رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه ...

س اکتبر 13 , 2020
۸۱٫۱درصد بهره برداری از فرصت های فناوری ۲۳-۲۱ ۷۸٫۴درصد فرهنگ سازمان ۳۸-۲۴ ۹۰٫۲درصد عملکرد مالی ۴۲-۳۹ ۸۶٫۵درصد مشاهده می شودکه مقدارضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها بالای۷۰درصدمی باشدکه می توان گفت مقدارخوبی بوده ومتغیرها دارای پایایی مناسبی می باشند چرا که هرچه قدر مقدار آلفا به ۱ نزدیک ترباشد نشانگرهمسانی درونی […]