دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران- قسمت ۳

۳-۸-۲ درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۱۳۹
۳-۸-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..۱۴۵-۱۴۱
۳-۹ روزهای بی تقویم …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۶
۳-۹-۱شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۷
۳-۹-۲ درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱-۱۴۸
۳-۹-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..۱۵۳-۱۵۱
۳-۱۰ پیر پسر ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
۳-۱۰-۱شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………۱۵۵
۳-۱۰-۲درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸-۱۵۶
۳-۱۰-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………۱۶۰-۱۵۸
فصل چهارم : جمعبندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………۱۶۶-۱۶۱
فهر ست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………۱۶۹-۱۶۷
چکیده انگلیسی
عنوان پایان نامه انگلیسی
مقدمه
این پژوهش تلاشی برای مطالعه ی «دگردیسی زیبایی شناسی درسینمای مستند نوین دهه ی ۸۰ ایران» است. دلیل انتخاب این موضوع ناشی از پر رنگ شدن گرایش های سنت شکنانه ای است که در فیلم های این دوره دیده می شود و به تدریج بر رویکردهای کلاسیک پیشین سایه می اندازد. گرایش هایی که در مقایسه با رویکردهای کلاسیک مستند سازی کمتر مجالی برای تجزیه و تحلیل یافته اند؛ و ضرورت نگاهی پژوهش محور و از منظر زیبایی شناسانه به جلوه های این جریان نوین در ایران بسیار احساس می شود.
در مبحث نظری پژوهش به تعریف و تبیین مفاهیم و چارچوب های تئوریک موضوع بر اساس نظریات «جان گریرسون» (۱)، «بیل نیکولز» (۲)، «پل وارد» (۳)، «کراکوئر» (۴) و… به مباحثی چون: تعریف واقـعیت و تشریح بازنمایی در فیلم داستانی ومستـند، بیان دراماتیک و زیبایی شناسی و وجـوه دراماتیک در مسـتند می پردازد.
در این فصل علاوه بر تشریح موضوعات و مفاهیم ذکر شده، بر اساس تحلیل و نشانه شناسی بیل نیکولز از فیلم مستند به بررسی و تحلیل فیلم های مورد نظر پرداخته می شود.
۱- John Grierson (1898-1972) مستند ساز انگلیسی و پدر سینمای مستند نوین
۲- Bill Nichols (1942) نظریه پرداز و مستند ساز فیلم آمریکایی
۳- Paul Vard (1968) استاد مطالعات انیمیشن دانشگاه هنر بورنموت انگلستان
۴- Siegfried Kracauer (1889-1966) نظریه‌پرداز واقع‌گرای فیلم
برای تحلیل دقیق تر و دست یابی به مؤلفه های متمایز کننده ی آثار مستند نوین دهه ی ۸۰ ایران از پیشینیان تعدادی از فیلم های مستند ایرانی این دهه انتخاب شده و وجوه زیبایی شناسانه ی آن ها مورد توجه قرار گرفته است. درگزینش فیلم ها چند عامل مؤثر بوده است: ابتدا جـوایزی است که اغلب در جشنــواره های تخصـصی کسب کرده اند؛ نظیر: «جشنواره ی مستندکیش» و «جشنواره ی فیلم سینما حقیقت»، «جشن خانه ی سینما»، «جشن مستقل سینمای مستند ایران» و… عـامل مـؤثر بعد عبارت است از: آرا منتقـدان وکارشـناسان پیرامون این مستندها که نقدهای تحسین آمیزی نوشته اند؛ یکی از مهم ترین علل این استـقبال، نوآوری و بداعت های فرمی و سبکی این آثار بوده است. عامل سوم، تمایز خصوصیات این فیلم ها با ویژگی های پذیرفته شده و قراردادی مستند های کلاسیک و سنتی است.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ بیان مسئله
در مسیر سینمای مستند ایران جریانی نوین شکل گرفته است که مختصات ویژه و متفاوتی از جریان غالب مستند سازی در کشور دارد؛ این جریان نوین هم در برقراری ارتباط با کثرت مخاطب داخلی در جشنواره ها و پاتوق های فرهنگی، هم در جذب نظر مخاطبین آن سوی مرزها بسیار موفق نشان می دهد. پرسش و مسئله از آن جا آغاز می گردد که بنیان های تئوریک این مسیر نوین در سینمای مستند از کجا نشأت گرفته است؟ لزوم واکاوی و تحلیل دلایل این تغییر مسیر و تحول در ساختار علمی -پژوهشی بسیار مهم و شایان توجه است و باید تفاوت های این جریان تازه با رویکرد های اصلی و سنتی سینمای مستند مورد مطالعه قرار بگیرد تا بتوان به چشم اندازی از ساختار و مؤلفه های سینمای مستند نوین ایران دست یافت. برای دست یابی به این اهداف و پاسخ به مسائل و پرسش های فوق مطالعه ی خصوصیات مستندهای دهه ی ۸۰ ایران به عنوان مقطعی مؤثر و تعیین کننده می تواند راه گشا باشد و چشم انداز روشن گری از این دگردیسی زیبایی شناختی ارائه دهد.
۱-۲ سؤالات تحقیق
۱) در سینمای مستند دهــه ی ۸۰ ازچه نشانگــاهی برای بازنمــایی واقعیت استفــاده شده است؟
۲) ویژگی های متمایز کننده ی مستندهای دهه ی ۸۰ ایـران در مقایسه با آثـار پیشـین چیست؟
۳) ریشه های این تغییر مسیر در جریان مستند داستانی در شکـل گیری این جـریان تازه چیست؟
۴) نقــش مؤلفــه هـای سینـمای مسـتند داسـتانی در شکــل گیـری این جـریان تـازه چیست؟
۱-۳ فرضیه
فرض ما بر این است که عامل درام و داستان اساس تفاوت

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بین سینمای مستند دهه ی ۸۰ ایران با آثار پیشین است. اگر چه ردپای درام در فیلم های مستند ایرانی تا پیش از این هم کم نیست؛ اما در آثار نوین، مایه های داستانی غلبه ی بیشتری بر وجوه مستند پیدا کرده است.
غیر از پر رنگی وجوه دراماتیک در این آثار، یک عامل مهم و شاخص دیگر نیز آن ها را از موارد گذشته متمایز می کند؛ و آن عامل بازیگوشی های جاری در اجرا و عناصر زیبایی شناسانه ی فیلم های مستند این دهه در ایران است؛ در واقع عناصر دراماتیک همراه با این بازیگوشی ها چشم گیرتر و متفـــاوت جلــوه می کند و انسان در کانون فیلم های مستند قرار می گیرد و اجزا و ابزار جزئی تری هم چون موسیـقی روایت متن، گســترش می یابد.
استفاده از عناصر دراماتیک و خصلت بازیگوشی در شیوه های اجرایی و عناصر زیبایی شناسانه عوامل اصلی متمایز کننده ی سینمای مستند دهه ی ۸۰ ایران از آثار پیشین هستند.
۱-۴ اهداف و ارزش نظری تحقیق
بررسی میزان رویکرد دراماتیزه شدن سینمای مستند ایران و رهیافتی به شناخت از مستندهای امروزی در ایران.
۱- ۵ پیشینه ی تحقیق
با مراجعه به سامانه ی پیشینه ی پژوهش، سامانه کتاب خانه ی دانشگاه هنر تهران، سامانه کتاب خانه ی دانشگاه هنر اصفهان و سامانه ی دانشگاه تربیت مدرس تهران، تحقیق و مقاله ای دراین ارتباط صورت نگرفته است.
۱- ۶ روش و فنون ا جرایی تحقیق
این پژوهش بر اساس داده ها، کیفی است؛ و بر اساس هدف، از نوع بنیادی، نظری محسوب می شود. ماهیت و روش از نوع توصیفی و تحلیل به شمار می آید؛ منابع پژوهش اسناد مکتوب و تصویری (فیلم) می باشد.
در این پژوهش علاوه بر تشریح موضوعات و مفاهیم در فیلم مستند، بر اساس تحلیل و نشانه شناسی بیل نیکولز از فیلم مستند به بررسی و تحلیل فیلم های مربوطه پرداخته می شود. در این میان نکته ی شایسته ی ذکر این است که یکی از مهم ترین بخش های این شیوه شناسی که در ایران رایج شده همیشه همان مفاهیم بیل نیکولز را عیناًً تداعی نکرده است و بر مبنا ی فرهنگ ما و یا هر ضابطه ی فرهنگی و زمینه ی اجتماعی مؤثر به صورت شیوه ای متناسب با محیط بومی در آمده است.

مدیر سایت

Next Post

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران- قسمت ۸

س اکتبر 13 , 2020
Sergei Eisenstein-1 (1898-1948) کارگردان و تئوریسین سینما، اهل روسیههمراه با اغراق هایی در شکـل صورت گیرد. برایان وینستون نیز می گوید: این تصور را که با پرداخت خلاق واقعیت از دست می رود، امروزه می توان چنین تفسـیر کرد که در این صـورت، اثر حاصل شده، در بهـترین فـرض ابتـدایی […]