مقاله – دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران- قسمت ۲

۲- ۴ تشریح باز نمایی در هنر ………………………………………………………………………………………………………..۲۳-۱۵
۲-۵ تشریح باز نمایی در فیلم داستانی ……………………………………………………………………………………………۲۵-۲۳
۲-۶ تشریح باز نمایی در فیلم مستند …………………………………………………………………………………………….۳۷-۲۵
۲- ۷ بیان دراماتیک و زیبایی شناسی مستند …………………………………………………………………………………۴۸-۳۸
۲- ۸ وجوه دراماتیک در فیلم سازی مستند …………………………………………………………………………………………۴۹
۲ -۸-۱ صدا در مستند ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰-۴۹
۲-۸-۲ گفتار متن در مستند …………………………………………………………………………………………………………..۵۱-۵۰
۲-۸-۳ تغییر لحن در گفتار متن ……………………………………………………………………………………………………۵۲-۵۱
۲-۸-۴ ساختار نظری تحلیل ………………………………………………………………………………………………………….۶۰-۵۲
۲-۹ مروری اجمالی بر پیشینه ی مستند سازی در ایران ……………………………………………………………..۷۲-۶۱
فصل سوم : روش شناسی و بررسی یافته های پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶-۷۳
۳-۱ گاگومان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۷
۳-۱-۱ شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۱-۲ درباره ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱-۷۹
۳-۱-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..۸۳-۸۱
۳- ۲ پرنیان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۲-۱شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۲-۲ درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………۸۸-۸۶
۳-۲-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..۸۹-۸۸
۳-۳روایت مرگ نازلی از زبان یک جن گیر عاشق …………………………………………………………………………………۹۰
۳-۳-۱شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۳-۲ درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………۹۵-۹۲
۳-۳-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ……………………………………………………………………………………………..۹۸-۹۵
۳-۴ آقایان پرنده ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۴-۱شناسنامه ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۴-۲ درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶-۱۰۰
۳-۴-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..۱۰۹-۱۰۶
۳-۵ رییس جمهور میر قنبر …………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۳-۵-۱شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
۳-۵-۲ درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵-۱۱۲
۳-۵-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..۱۱۶-۱۱۵
۳-۶ تهران انار ندارد …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸-۱۱۷
۳-۶-۱شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸
۳-۶-۲ درباره ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶-۱۱۹
۳-۶-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی …………………………………………………………………………………………۱۲۹-۱۲۶
۳-۷ سیانوزه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۳-۷-۱شناسنامه ی فیلم ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱
۳-۷-۲ درباره ی فیلم …………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴-۱۳۲
۳-۷-۳ تحلیل روایی و روش بازنمایی ………………………………………………………………………………………..۱۳۶-۱۳۵
۳-۸ تینار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۸-۱۳۷
۳-۸-۱شناسنامه ی فیلم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸

مدیر سایت

Next Post

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران- قسمت ۸

س اکتبر 13 , 2020
Sergei Eisenstein-1 (1898-1948) کارگردان و تئوریسین سینما، اهل روسیههمراه با اغراق هایی در شکـل صورت گیرد. برایان وینستون نیز می گوید: این تصور را که با پرداخت خلاق واقعیت از دست می رود، امروزه می توان چنین تفسـیر کرد که در این صـورت، اثر حاصل شده، در بهـترین فـرض ابتـدایی […]