دانلود پایان نامه :نقش جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-18 پیشینه پژوهش روش عددی F.E.M، پدیده قوس زدگی ، گسیختگی هیدرولیکی و شکل هسته در سدهای خاکی

روش اجزاء محدود اولین بار برای مسائل ژئوتکنیک توسط کلاف و وودوارد (Clough & Woodward) در سال 1967 میلادی مطرح گردید ، اما استفاده از این روش برای تحلیل سازه های خاکی بزرگ مانند سدهای خاکی توسط دانکن (Duncan) در سال 1996 ارائه گردید. زینکوویچ و کلاف (Clough & Zienkiewicz) در سال 1967 میلادی گزارشاتی خیلی کلی برای تحلیل استاتیکی سدهای خاکی ارائه دادند [9].

روش های استفاده شده برای تحلیل کامل تنش ها و تغییر مکان ها ، تحت شرایط استاتیکی در سدهای خاکی بوسیله کلاف و وودوارد (Clough , Woodward)، کولهاوی و همکارانش (Kulhawy et.al)، دانکن و همکارانش (Duncan et.al) بسط داده شده اند که برای ساخت چند مرحله ای یا نموی سد قابل اجرا می باشند.

وجود و اهمیت قوس زدگی و یا انتقال تنش در سدهای سنگریزه ای برای اولین بار توسط لافکوئیست (Lofquist) در سال 1951 میلادی گزارش شد. او با استفاده از اندازه گیریهای فشار ، متوجه کاهش تنش قابل ملاحظه فشار جانبی و قائم هسته نازک سدهای سنگریزه ای شد. وی نشان داد که کاهش تنش (فشار) با نشست های زیاد هسته نسبت به پوسته و نتیجتا انتقال بار از هسته به پوسته مرتبط است. در آن زمان تا حدود سال 1960 توجه کمی به موضوع انتقال بار می شد. تا اینکه در سال 1961 نانویلر (Nonvieller) و آناگنوستی (Anognosti) تئوری وضعیت تنش ها را در هسته با نشست آن نسبت به پوسته شرح و بسط دادند.

کولهاوی و گورتوسکی (Kulhawy & Gurtowski, 1976) پدیده انتقال بار و گسیختگی هیدرولیکی (Hydraulic Fracturing) را در سدهای ناحیه دار مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند پدیده انتقال بار در سدهای ناحیه دار ، در اثر تغییر سختی در ناحیه های مجاور به وقوع می پیوندد.

تحلیل پایداری هسته شیب دار به روش تعادل حدی توسط سید و سلطان (Seed & Sultan, 1967) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آنها روی نحوه شکست گوه ای و زاویه مرز بین گوه فعال و مقاوم با بالادست هسته شیب دار آزمایشاتی انجام دادند [15].

در سال 1994 میلادی تنخوا و همکاران (Tankha et.al) اثر اندازه و موقعیت قرارگیری هسته را روی پایداری شیروانی سدهای خاکی ناحیه بندی شده مورد بررسی قرار دادند. آنها عرض و شیب هسته را بطور تدریجی افزایش دادند تا اینکه تغییرات در فاکتور اطمینان شیروانی بیرونی سد را مشاهده کنند و بررسی های آنها نشان داد که عرضی معین و شیبی مشخص برای هسته وجود دارد که بیش از آن مقدار برای هسته ، کاهش قابل توجهی در پایداری سد ایجاد می کند که در محدوده چنین ناحیه ای مقطعی اقتصادی برای سد حاصل می شود.

کسکین و همکاران (S.N.Keskin et al., 2004) اثر ضخامت هسته ناتراوا و مقدار ضریب زلزله را روی پایداری هر دو شیب بالادست و پایین دست سد موردی Kizilca  در ترکیه را مورد بررسی قرار دادند. هدف آنها تعیین انتخاب نهایی شیب های هسته ناتراوا از نقطه نظر برقراری پایداری بهینه شیب های خارجی سد و ساخت اقتصادی هسته ناتراوا و تعیین برداشت و یا عدم برداشت آبرفت زیر سد بوده است [16].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

Author: 92