دانلود پایان نامه عمران: پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تکه هایی از متن :

  • مطالعات ژئوتکنیک مرحله دوم

نتایج حاصل از مطالعات زمین­شناسی، بررسی عکس­های هوایی، بازدیدهای صحرایی از محدوده طرح و بررسی گزارش­ها، مطابق آنچه که منتج به تهیه گزارش بازنگری مطالعات مرحله اول گردید، موید محل عمومی محور انتخابی توسط مهندسین مشاور الکتروپورجکت [1]بوده و غیر از جابه­جایی کوچک در محل محور سد که صرفاً به دلایل استفاده از شرایط سیل، توپوگرافی و مورفولوژی می­باشد، به­طور کلی محور عمومی قبلی سد مورد تایید بوده است.

مصالح فونداسیون که به­صورت ” شن ماسه­ای بد دانه­بندی شده با ماسه­ی شنی همراه با ذرات ریگ”[2] توصیف شده­اند، دارای آبگذری قابل توجهی می­باشند، به­طوری­که عملاً انجام آزمایش آبگذری (لوفران) در آن به علت سرعت زیاد افت سطح آب در لوله جدار امکان­پذیر نبوده است.

بر اساس اطلاعات حاصل از نمونه های اخذ شده از چال­های شناسایی در منابع قرضه درشت­دانه که در بستر رودخانه حفر گردیده­اند، درصد جذب آب مصالح آبرفتی فونداسیون از 5/0 درصد کمتر است. دانسیته خشک این مصالح در محل حدود 65/1 گرم بر سانتی­متر مکعب اندازه گیری شده است. با توجه به این­که دانسیته خشک شن خوب دانه­بندی شده بیش از 2 کیلوگرم بر سانتی­متر مکعب می­باشد، مصالح آبرفتی فونداسیون از دانسیته نسبتاً پایینی برخوردار بوده و تغییر فرم پذیرند. آبرفت فوق­الذکر و تکیه­گاه­ها شامل تناوبی از سیلت ­استون، ماسه­سنگ و کنگلومرا با ضخامت­های متفاوت و شیبی ملایم به­طرف پایین­دست می­باشد. بر اساس آزمایش­های آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه­های اخذ شده از مغزه­ها، میانگین مقاومت فشاری تک­محوری برای سیلت استون 475 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع، برای ماسه سنگ 532 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع و برای کنگلومرا 367 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع، به­دست آمده­اند. نمونه­های سیلت استون به­طور متوسط دارای چگالی 61/2 گرم بر سانتی­متر مربع، جذب آب یک درصد و مدول الاستیسیته 39600 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع هستند. ماسه سنگ چگالی 62/2 گرم بر سانتیمتر مکعب، جذب آب 99/0 درصد و مدول الاستیسیته 4900 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع را از خود نشان می­دهد. میانگین چگالی، درصد جذب آب و مدول الاستیسیته کنگلومرا به ترتیب 67/2 کیلوگرم بر سانتی­متر مکعب، 82/0 درصد و 48300 کیلوگرم بر سانتی­متر مربع بدست آمده است. (گزارش مطالعات فاز 2 سد ستارخان، 1375)

براساس اطلاعات موجود، طبقه­بندی سنگ بر اساس روش RMR انجام پذیرفته که در ادامه آمده­است. به طور میانگین عدد RMR برای سیلت استون 67، برای ماسه سنگ 61 و برای کنگلومرا 57 محاسبه گردیده­است. بدین ترتیب ملاحظه می­گردد بر اساس این روش، سیلت استون و ماسه سنگ در گروه II یعنی سنگ خوب و کنگلومرا در گروه III یعنی سنگ ضعیف طبقه­بندی می­گردند. بررسی تغییرات RQD بر حسب عمق در گمانه­های مختلف و در انواع مختلف سنگ­ها، متوسط میانگین وزنی RQD را برای سیلت استون 76 درصد، برای ماسه سنگ 82 درصد و برای کنگلومرا 78 درصد نشان می­دهد. جهت تعیین میزان آبگذری در سنگ تکیه­گاه­ها و بستر در کلیه گمانه­ها آزمایش فشار آب، در مراحل حدود 5 متری انجام شده است. محاسبه اعداد لوژیون بر اساس اطلاعات خام و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل نشان می­دهند که، اگرچه میزان آبگذری در تکیه­گاه­ها و سنگ بستر فونداسیون بین یک و 70 لوژیون تغییر می کند، اما عموماً کمتر از 10 لوژیون می باشد. (گزارش مطالعات فاز 2 سد ستارخان، 1375)

مهندسین مشاور الکتروپروجکت یوگوسلاوی در سال 1971، مطالعات بهره­برداری از منابع آب دشت ارومیه را انجام داده است. 1

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

Author: 92