دانلود پایان نامه عمران مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

4-4-4 ارزیابی مدل ها

برای بدست آوردن مدل مناسب جهت پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک، با وارد کردن داده های نرمال شده با نورونهای لایه مخفی در شبکه و پردازش کردن، شبکه ارزیابی می شود. سپس با تنظیم تعداد نورون ها مدل های بعدی ارزیابی می شوند و این روند تا رسیدن به خروجی مدل با کمترین خطا و بهترین خروجی ادامه می یابد. در مرحله آموزش شبکه، اعمال یک ورودی خاص منجر به دریافت پاسخی خاص می شود تا شبکه بر مبنای تطابق و همجنسی بین ورودی و هدف سازگار شود. تا زمانیکه خروجی شبکه و خروجی هدف بر هم منطبق شود عموماً تعداد زیادی از این زوج های ورودی و خروجی به کار گرفته می شود که تحت عنوان یادگیری نظارت شده یاد می شود تا شبکه آموزش داده شود. یک یا چند نورون در کنار هم یک لایه از شبکه راتشکیل می هند، یک شبکه می تواند از یک یا چند لایه تشکیل شده باشد.

4-4-4-1 ساخت مدل

برای ساخت و تعیین ساختار بهینه مدل ها، داده های ورودی به دو قسمت تقسیم شدند:

70 درصد از دادها (29 جفت ) برای آموزش شبکه

30 درصد (9جفت) برای ارزیابی مدل

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92