دانلود پایان نامه عمران بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-2-8- شكست  فنداسيون

گزارش از شكست فنداسيون در زمان زمين لرزه ها به استثناي شرايطي كه در آن روانگرايي اتفاق افتاده باشد نادر است. معلوم نيست كه آيا شكست ها در واقع نادر هستند يا اينكه شكست هاي فنداسيون بدليل اينكه در زير زمين باقي مي مانند تشخيص و شناسايي نمي شوند يكي از دلايل خراب نشدن شالوده ها خرابي زودرس ستون ها در خمش يا برش مي تواند باشد. براي جلوگيري از شكست فنداسيون لازم است كه تمام شالوده ها براي حداكثر نيرويي كه مي توانند به پايه ها منتقل كنند با فرض تسليم شدگي خمشي پايه ها طرح گردند. با وجود نبود گزارشات در مورد خرابي شالوده ها، ضعف هاي مشاهده شده در تحليل شالوده ها در ساليان گذشته به صورت زير مي باشد [7]:

  • مقاومت برشي شالوده، به دليل استفاده كم از آرماتورهاي برشي
  • مقاومت خمشي شالوده، استفاده نكردن از آرماتورهاي فوقاني
  • مقاومت برشي اتصال بين ستون و شالوده، به دليل وجود نيروي برشي زياد در اين ناحيه

2-2-9- آسيب پذيري تكيه گاه و اتصالات

گزارش های متعددی از آسیب پذیری تکیه گاه ها (به ویژه تکیه گاه های فولادی در زلزله كوبه) در ادبیات فنی به چشم می خورد.  ایجاد خرابی در تکیه گاه ها می تواند باعث باز توزیع نیروهای داخلی شود به نحوی که روسازه یا زیر سازه یا هر دو تحت تأثیر نیروهای بیش از حد قرار گیرند و این مسأله باعث بروز گسیختگی یا آسیب در آنها گردد [8]. در نتيجه در ضوابط آشتو توجه خاصي به مقدار تغيير مكان قابل مجاز تكيه گاه قابل حركت و يا مقدار نيرويي كه يك   تكيه گاه ثابت مي تواند بگيرد شده است. در زلزله 1989 لوماپريتا مساله برش اتصالات در محل اتصال ستون و سرستون از دلايل خرابي برخي پل ها مي باشد انتقال نيرو از طريق اتصالات به ديگر اعضا امكان ايجاد نيروي برشي بيشتر در اتصالات از نيروي اعضاي متصل به آن باشد. در نظر گرفتن اين نيروي برشي در طراحي پل ها امري غير عادي مي باشد نمونه اي از اين پل ها، پل 6/1 کیلومتری إمباركادرو[1] مي باشد كه به دليل خرابي برشي اتصال، باعث فروپاشي بخش زیادی از این  پل در زلزله لوماپريتا شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92