دانلود پایان نامه عمران بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-13- آلودگي منابع آب و طرح‌هاي جامع کاهش آلودگي:

رشد و توسعه، متناسب با ميزان پايداري در سيستم‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي بوده وبدون توجه به محدوديت‌هاي سيستم‌هاي ‌محيط‌زيست دوام نخواهد داشت. ميزان آلودگي در پيکره‌هاي آبي نيز در حال  گسترش بوده بگونه اي كه ازظرفيت خودپالايي آنها فراتر رفته است. طرح‌هاي جامع توسعه منابع آب و كاهش آلودگي به عنوان ابزار‌هاي ايجاد پايداري در امر توسعه و بهره برداري ار منابع آب از اهميت ويژه اي برخوردارند.(احمدی:188، 1389؛هدايت2005؛هدايت 2013).

اولين گام در تدوين طراحي ساختار طرح‌هاي جامع كاهش آلودگي شناسايي مشكلات كمي و كيفي موجود در سيستم منابع آب مورد مطالعه مي‌باشد. به همين منظور ضروري است مؤلفه‌‌هاي سيستم وتأثيرات متقابل آنها روي همديگر و نيز تعامل بين آن‌هاتعيين گردد. علاوه بر اينها عوامل حائز اهميت ديگر در اين خصوص شامل بهبود نحوه استفاده از داده‌‌ها و اطلاعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي در تمامي سطوح مديريتي و تصميم‌‌گيري كه تأثير مستقيمي در اثربخشي طرح‌هاي جامع كنترل و كاهش آلودگي دارند مي باشند.

طراحي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي نمونه‌برداري و پايش نيز در دو زمينه بهبود داده‌‌هاي كمي و كيفي لازم براي مدل‌سازي سيستم و ارزشيابي پروژه‌‌هاي كاهش آلودگي در دستيابي به اهداف طرح جامع حائز اهميت هستند. به عبارت ديگرلازم است كه اين سيستم‌هاي اطلاعاتي قادر خواهند بود متغير‌هاي شاخصي را ارائه ‌دهند تااز آن طريق تغييرات وضعيت كمي وكيفي سيستم را نشان دهند. کارآموز و همکاران (1379و 1381)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92