دانلود پایان نامه عمران با موضوع بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

1-5 فرضیه‌های پژوهش

 

ممکن است در بررسی هر پدیده، پارامترهای متعددی تاثیرگذار باشد ولی نکته قابل توجه در مورد این پارامترها این است که تعداد زیادی از این پارامترها روی نتیجه نهایی تاثیر چندانی نخواهد داشت. در نتیجه مناسب است در یک بررسی علمی برای کاهش حجم محاسبات و جلوگیری از رخداد خطاهای احتمالی، هم‌چنین به دلیل ساده‌سازی فرایند محاسبات و افزایش سرعت، پارامترهایی که اثر چندانی در نتیجه نهایی ندارند را با فرض ثابت بودن، از فرایند محاسبات حذف گردند.در این تحقیق سعی شد به جهت رفع مشکلات فرض‌های زیر در نظر گرفته شود:

 

– مسیر فاقد قوس‌های افقی و شیب‌های طولی تاثیرگذار بر عملکرد ترافیک است.

– مدل شبیه سازی به صورت میکروسکوپیک در نظر گرفته شده است.

– اثرگذاری جریان پایین دست روی ظرفیت عملی بزرگراه

روش انجام پژوهش

 

– مطالعه و گردآوری اطلاعات از طریق مرور و بررسی مقالات  معتبر موجود و استفاده از آیین نامه ها

– شبکه مورد مطالعه شامل بزرگراه و رمپ ورودي برای بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه انتخاب و سپس داده های واقعی حجم با استفاده از فیلم برداری و سپس مشاهده و شمارش جمع آوري شد.

– برداشت حجم جریان و تخصیص آن به نرم افزار با استفاده از نرم افزار ترافیکی AIMSUN

– تعریف گزینه ها و تعیین پارامترهاي الگوریتم هاي کنترل رمپ

–  تحلیل شبکه و برداشت خروجی نرم افزار شامل زمان تأخیر بزگراه و …

– ارائه نتایج شامل ترسیم نمودارهاي ارزیابی و مدل رگرسیون مربوط به آن

– تعیین گزینه برتر شامل الگوریتم و پارامتر ورودي آن.

 مراحل پژوهش

این پایان نامه در پنج فصل سازماندهی شده است. فصل 2 مروری بر تحقیقات گذشته است که اکثر حالات استراتژی‌های کنترل رمپ را بررسی می‌کند و شامل الگوریتم ZONE و جایگزین این روش، استراتژی Stratified Zone Metering (SZM) می‌باشد. در فصل 3 مبانی و کلیات روش‌های استفاده شده بیان شده است و فصل 4 دو روش برای بهبود برآورد ظرفیت بزرگراه ارائه می‌دهد. همچنین در فصل 4 نتایج با استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک ارزیابی شده است. در نهایت، فصل 5 خلاصه‌ای از یافته‌ها همراه با جمع بندی، ملاحظات و پژوهش‌های آینده را ارائه می‌دهد.

دامنه کاربرد

در این پژوهش بر لزوم استفاده از سیستم کنترل رمپ در ورودی بزرگراه‌های کشور و بهبود عملکرد شبکه حمل و نقل با در نظر گرفتن محدودیت رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه ها تاکید شده است.

– محققین و موسسات پژوهشی که در مورد کنترل رمپ و ظرفیت عملی بزرگراه ها تحقیق و بررسی می‌کنند، می‌توانند از نتایج  استفاده کنند.

– از نتایج حاصله می‌توان در طراحی و اجراي سیستمهاي مدیریت ترافیک آزادراهی و بزرگراهی استفاده نمود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

Author: 92