دانلود پایان نامه شناسایی مفید بودن جداساز لرزه ای در روند کاهش برش پایه سازه و مقایسه با سازه بدون جداساز لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

1-1- مقدمه

خسارات وارد بر ساختمانهاي مختلف بر اثر زمین لرزه ، به صورت کلی ناشی از دو عامل اساسی می باشد که عبارتند از :

– رانش نسبی طبقات ساختمان نسبت به یکدیگر

– شتاب ایجاد شده در کفهاي ساختمان

تغییر شکل طبقات ساختمان، در ارتفاعات مختلف، ایجاد رانش نسبی می کند . از آنجائیکه طبقات در یک زمان و با یک سرعت حرکت نمی کنند، لذا در هنگام وقوع زلزله یک جابجایی نسبی افقی بین آنها به وجود می آید. حتی گاهی بر اثر تغییر جهات نیروي وارده بر ساختمان ،به علت همسان نبودن انتقال نیرو به تمامی طبقات، طبقات ساختمان درجهات مختلف حرکت می کنند که باعث تخریب دیوارهاي جداساز داخلی، شکستن پنجره ها و انهدام تاسیسات خدماتی ساختمان شده، امکان بهره برداري از آن را سلب نموده، خسارات قابل توجهی وارد می سازد همچنین شتاب ناشی از زلزله به کفهاي ساختمان که محل تمرکز جرم سازه می باشند منتقل می شود و در هر کف، شتابی متناسب با جرم آن به وجود می آید این شتاب طبقاتی به ساکنین ساختمان و دستگاههاي حساس نصب شده آسیب رسانده و موجب ایجاد خسارت می گردد. در ساختمان هاي ویژه که بهره برداري از تجهیزات نصب شده داخلی هدف اصلی از احداث آنها را شامل می شود، خسارات وارده به تجهیزات فوق به مراتب بیشتر از خسارات وارده بر سازه اصلی می باشد.لذا مسأله اصلی به منظور تامین مقاومت لرزه اي بالاي یک ساختمان، چگونگی به حداقل رساندن تغییر مکان بین طبقه اي و شتابهاي طبقات می باشد.

استفاده از جدا ساز، تنها راه عملی کاهش همزمان تغییر مکان بین طبقه اي و شتابهاي طبقات می باشد و با کمتر کردن تغییر مکانهاي حاصله در تراز جداساز، نرمی مورد نیاز سازه را فراهم می کند. به عبارت دیگر جداسازي لرزه اي یک روش نوین براي طراحی ساختمانها در برابر زلزله است که مبناي آن کاهش نیروهاي وارد به سازه در اثر زمین لرزه، به جاي افزایش ظرفیت سازه براي تحمل بارهاي جانبی می باشد. در این روش چون نیروي زلزله به سازه وارد نمی شود، و یا سهم اندکی از آن به سازه وارد می شود،

نتایج زیر را می توان انتظار داشت:

– تغییر مکان طبقات و تغییر مکانهاي نسبی طبقات کاهش می یابد.

– کاهش قابل ملاحظه اي در شتاب طبقات به وجود می آید.

– خسارات سازه اي و نیزخسارات غیرسازه اي به طورمحسوسی کاهش می یابد.

– از مشکلات معماري در طراحی ساختمانها کاسته می شود.

. – هزینه اجراي سازه ها به دلیل استفاده از مقاطع با ظرفیت کمتر،کاهش می یابد.

مفهوم جداسازي لرزه اي، منبعی غنی از تحقیقات نظري را هم در زمینه دینامیک سیستم هاي سازه اي جدا شده و هم در زمینه مکانیک خود سازه ها فراهم ساخته است. این تحقیقات نظري که به طور وسیعی درمجله هاي مهندسی سازه و زلزله منتشر شده اند، سبب پیدایش توصیه هاي طراحی براي سازه هاي جداسازي شده و نیز ضوابط طراحی جدا سازها شده است. امروزه کشورهاي متعددي آئین نامه هاي طراحی براي سازه هاي جداساز شده ارائه می دهند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92