دانلود پایان نامه شناسایی عملیات بیولوژیکی به عنوان مکمل عملیات مکانیکی در مدیریت آبراهه ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

سیستم‌های گسلی :

الف) گسل شمال تبریز :

این گسل درپاي کوه‌های شمال تبریز بطول تقریبی 160 کیلومتر و از کوه میشو در غرب تا بستان‌آباد در شرق قابل شناسایی و پیگیری است. بخشی از این گسل توسط بربریان و ارشدی مطالعه شده است (1981) گسل تبریز مرز بین تشکیلات قرمز بالایی میوسن مربوط به چین‌های مرزی تبریز و نهشته‌های آبرفتی کواترنر از زون کوهپایه‌ای تبریز را تشکیل می‌دهد و سنگ‌های میوسن بر روی نهشته‌های آبرفتی رانده شده‌اند. نزدیک سطح زمین، گسل زاویة شیب زیادی به سمت شمال‌شرق داشته یا حتّی عمودی است و قطعة جنوبی پایینی افتاده و حرکت افقی جانبی کمی نیز دارد. این گسل از نوع راستگرد با مؤلفة شیب لغز معکوس است، زیرا رسوبات کوهپایه‌ای عهد حاضر در کنار نهشته‌های میوسن قرار می‌گیرند.

ب)گسل اردوباد :

این گسل حدوداً در 70 کیلومتری شمال تبریز قرار دارد. این گسل فعال بوده و طول گسیختگی آن تقریباً 125 کیلومتر است که در جهت شمال‌غربی ادامه می‌یابد این گسل احتمالاً در طی پلیوستن و عهد حاضر فعال بوده است. اطلاعات کافی دربارة مقدار و نوع جابجایی این گسل در دست نیست.

ج) گسل بزقوش :

گسل بزقوش در حدود 150 کیلومتری جنوب‌غرب منطقه قرار دارد. این گسل تا حدّی مهمّ است، زیرا زمین‌لرزه‌هایی با بزرگی زیاد در حوالی آن به ثبت رسیده است. شواهدی از فعالیّت آن در طی پلیستوسن و عهد حاضر وجود دارد. طول گسیختگی این گسل 70 کیلومتر است.

د) گسل نهند :

در گزارش‌های مختلف این گسل به عنوان زمین ساخت ساختگاه سدّ نهند مورد بحث قرار گرفته است. کاوش‌های زیر سطحی انجام یافته در محدودة محور و مخزن سدّ هیچگونه آثاری از یک گسل فعاّل عمود بر محور سدّ را نشان نمی‌دهد. مهندسین مشاور صحرا کاو در گزارش بررسی‌های ژئوالکتریکی محل سد نهند موضوع وجود گسل را زیر سؤال برده و دلیلی برای اثبات آن ارائه ننموده‌اند. مؤسسة هیدروپروتکت باکو در گزارشات خود عدم وجود گسل فعّال را تأیید نموده است.

و) گسل باغلی داغ :

در انتهای دره رودخانة نهند، نزدیک روستای تازه‌کند، این گسل به گسل نهند پیوسته و جهت آن شرقی ـ غربی است (چنانچه در نقشه سازمان زمین‌شناسی نشان داده شده است.) این گسل سنگ‌های آذر آواری را از مارن‌های گچی و نمکی قرمز و سبز جدا می‌کند طول این گسل تقریباً 5/17 کیلومتر است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92