دانلود پایان نامه شناسایی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

تکه هایی از متن :

 

4-4 روند انجام مدل سازی

ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از سازمان نظام مهندسی ساختمان آذرشهر تهیه گردیده و پس از استخراج مشخصات گمانه ها، در نرم افزار اتوکد موقعیت گمانه ها ترسیم گردید. از نحوه توزیع دادها، داده های مورد نیاز برای آموزش و ارزیابی جداسازی شده و مدل شبکه عصبی مصنوعی با هدف پیش بینی مکانی ظرفیت باربری طراحی و ارائه گردید.

شرح مراحل انجام کار به ترتیب انجام شده:

 • تعیین پارامترها(مختصات جغرافیایی، ظرفیت باربری مجاز ، عرض پی)
 • تهیه دادها
 • مرتب سازی داده ها به صورت فایل متنی
 • نرمال کردن داده ها در محدوده بین 0 و 1
 • تعیین هندسه کلی مدل به روش سعی و خطا
 • تعیین هندسه مدل به روش سعی و خطا ( برای مشخص نمودن هندسه مدل به صورت سعی و خطا عمل می کنیم بدین صورت که تعداد گره های لایه میانی را عوض کرده و هربار خطای مدل را محاسبه می کنیم تا زمانی که به کمترین خطا برسیم. این روش برای تعیین تابع مورد استفاده لایه میانی و خروجی نیز استفاده می گردد.)
 • تعیین تابع برای لایه های ورودی،میانی و خروجی
 • آموزش مدل
 • آزمایش مدل (پیش بینی ظرفیت باربری خاک)
 • محاسبه خطای مدل
 • انتخاب نهایی مدل از روی نتایج به دست آمده.

4-4-1 پارامترهای مورد استفاده

با توجه به اطلاعات موجود در آزمایشات ژئوتکنیک صورت گرفته و موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان آذرشهر، اطلاعات مربوط به آدرس دقیق گمانه، تعداد گمانه های حفر شده، عمق گمانه ها، جدول ظرفیت باربری مجاز بر حسب کیلوگرم بر مترمربع (در هر دو حالت گسیختگی و نشست)، عرض پی پیشنهادی، ضرایب فشار جانبی را استخراج نموده و از بین پارامترهای ذکر شده پارامترهای زیر برای پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک انتخاب شدند:

 • مختصات جغرافیایی گمانه
 • عرض پی (تمامی مدل ها برای عرض پی 1.2 متر طراحی گردیده اند.)
 • ظرفیت باربری مجاز بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع( برای حالت گسیختگی)
 • ظرفیت باربری مجاز بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع(برای حالت نشست)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

Author: 92