دانلود پایان نامه رشته عمران پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

6-1-   مقدمه

در فصل چهارم، پس ارسال و جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصل از جامعه آماری، به روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی شناسایی و دسته بندی شدند. در این فصل عواملی که بر اساس عدد فازی نزولی رتبه بندی شده بودند، را به صورت پرسشنامه مرحله سوم در اختیار 3 شرکت پیمانکاری دارای رتبه های 1،2و3  قرار گرفتند. پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل، مدلی به نام  HR.P.S1 «وضعیت بهره وری منابع انسانی» ارائه شد و 3 شرکت با یکدیگر مقایسه گردیدند.

  • جامعه آماری

جامعه آماری انتخاب شده در این فصل صرفاً از بین شرکت های پیمانکاری می باشد. بنابر این 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 1،2و3  در رشته ساختمان انتخاب شده اند.

  • روش طراحی پرسشنامه

سئوالات پرسشنامه سوم به ترتیب اولویت فازی در همان 4 دسته پرسشنامه اول (1- برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی، 2- تشکیل تیم پروژه، 3- توسعه تیم پروژه و 4- مدیریت تیم پروژه) قرار گرفتند،  همانند پرسشنامه اول به صورت 5 جوابی لیکرت ولی با این تفاوت که سئوالات دسته ج (توسعه تیم پروژه) و دسته د (مدیریت تیم پروژه) به صورت 5- ،4- ،3- ،2- و1- که به ترتیب (بی اهمیت، کم اهمیت، متوسط، پراهمیت، بسیار پر اهمیت)تغییر پیدا کردند، که در این مرحله سئوالات خود شرکت پیمانکاری را مستقیماً مخاطب قرار داده بود که وضعیت بهره وری منابع انسانی آنها مشخص گردد.

 

  • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها

پس جمع آوری پرسشنامه های سوم، باید سئوالات پرسشنامه ها که به صورت کیفی است به کمی تبدیل شوند. از این رو مدل جدیدی که برای محاسبات این داده ها، طراحی شده است استفاده گردیده است. شرح این مدل به همراه پارامترهای آن در بخش مربوطه توضیح داده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، در این تحقیق از نرم افزارSPSS  استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92