دانلود پایان نامه رشته عمران شناسایی آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

مروری بر مطالعات انجام شده بر روی رودخانۀ میناب در سالیان گذشته

صدری (1385)، برداشت مصالح از رودخانۀ میناب را مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه به لحاظ فیزیوگرافی و فرم رودخانۀ میناب به سه بازه تقسیم بندی شد. بازۀ یک از ابتدای سد میناب تا پل اول رودخانۀ میناب که طولی معادل 5/4 کیلومتر را شامل می شود. بازۀ میانی یا بازۀ دو که از پل اول شروع شده و تا حوالی روستای بلیلی ادامه می یابد که طول مسیر رودخانه در این بازه 13 کیلومتر می باشد. بازۀ سه از ابتدای روستای بلیلی شروع شده و تا دریای عمان ادامه دارد و طول این بازه حدود 5/15 کیلومتر است، لازم به ذکر است که محدودۀ مورد مطالعه در تحقیق پیش رو در بازۀ میانی بوده که بر اساس یافته های صدری دچار شدیدترین فرسایش و بی رویه ترین برداشت مصالح قرار گرفته است.

خسروی (1391) به بررسی الگوی جریان و فرسایش در پیچان رودها پرداخته است که محدودۀ مورد مطالعۀ ایشان از محل سد تا ابتدای پل اول رودخانۀ میناب می باشد و یافته هایش نشان می دهد که که مدل از قابلیت خوبی جهت پیش­بینی مشخصات جریان در رودخانه­های پیچان برخوردار است.

جعفرپور (1392)،به مطالعۀ ساماندهی و تعیین محل استقرار سازه­های حفاظتی بستر و دیواره رودخانه با استفاده از مدل CCHE2D ( مطالعه موردی: بازه پایین‌دست سد میناب) پرداخته که در این مطالعه به بررسی تأثیر سازه آبشکن بر پارمترهای هیدرولیک و حفاظت دیواره در قوس سوم رودخانه (دلیل انتخاب قوس وجود منازل مسکونی بر روی لبه دیواره رودخانه در این قسمت بود)پرداخته شد، نتایج حاصل نشان داد که سازه مورد نظر باعث کاهش سرعت و عمق آب در محدوده بین آبشکن ها شده و در این قسمت رسوبگذاری اتفاق می افتد. و در نهایت باعث تثبیت دیواره می شود. لازم به ذکر است که بازۀ مورد استفاده ایشان نیز از محل سد تا پل اول می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92