دانلود پایان نامه رشته عمران بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-3- تحقيقات انجام شده در زمينه اثر زلزله بر پل ها

در ساليان گذشته پژوهش هاي گسترده اي در زمينه شناسايي اجزا سازه اي و پارامترهاي مؤثر  بر پاسخ لرزه اي پل ها انجام شده است به طور مثال ميزان تأثير مقيد كننده هاي حركت در جهت طولي در محل درزهاي انقطاع، عملكرد كليد برشي، وقوع شكست برشي، ارتفاع پايه هاي پل، تأثير زلزله حوزه نزديك و دور گسل، اثر منفي توزيع غير يكنواخت سختي بين پايه هاي بتن مسلح، استفاده از الاستومرها و اثر نيروي قائم زلزله از موضوعاتي هستند كه توسط محققان مختلف مورد بررسي قرار گرفته اند. در نتيجه اين پژوهش ها پيشرفت هاي زيادي در زمينه شناخت رفتار ديناميكي سازه پل ها به دست آمده است.

يكي از مجامع علمي و پيشرو در زمينه ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه هاي ساختماني و پل هاي موجود، شوراي تكنولوژي كاربردي ATC بوده است [18]. اين شورا در سال 1983 ميلادي بنا به درخواست اداره سرپرستي بزرگراه هاي فدرال (FHWA) در زمينه ارزيابي آسيب – پذيري پل هاي موجود، راهنماي مقاوم سازي لرزه اي پل هاي بزرگراهي (ATC- 6 – 2) را منتشر ساخته است كه در نوع خود اولين مجموعه مدون در زمينه ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي لرزه اي پل ها به شمار مي رود. دستورالعمل هاي ارائه شده در اين مرجع مشتمل بر يك روش بازرسي عيني اوليه، روش هاي ارزيابي دقيق پل هاي موجود و بالاخره راه حل هاي بالقوه مقاوم سازي و رفع نقايصي كه به دفعات طي زمين لرزه هاي مختلف در پل ها مشاهده شد مي باشد، همچنين ضوابط طراحي ويژه اي براي طرح مقاوم سازي پل ها در آن گنجانده شده است. يكي از روش هايي كه در دهه هاي قبل به علت در دسترس قرار گرفتن امكانات مختلف چه از نظر تكنولوژي و چه از نظر دانش فني در خصوص تحليل و طراحي به عرصه عمل وارد شده است، جداساز هاي لرزه اي مي باشد. هدف اصلي در اين روش، جلوگيري از انتقال نيروهاي ناشي از زلزله به سازه و ملحقات آن مي باشد. تحقيقات گسترده اي در اين زمينه هر ساله انجام مي شود. از این تحقیقات [9] می توان به  اثر تغيير مشخصه هاي حد تسليم جداگر و پايه پل بر پاسخ پلهاي جداسازي شده مشخص اشاره کرد، كه پلهاي جداسازي شده به علت درجه نامعيني كم و غلبه بر حالت ارتعاشي عرشه پل، به خصوصيات حركت زمين بسيار حساسند. در ژاپن جهت به كارگيري ايزولاتورها در پل ها جهت بهبود رفتار لرزه اي، كار آزمايشگاهي روي پل هاي جداسازي شده با سيستم جداسازي پاندول اصطكاكي انجام گرفته است.

برونو و زهرايي در زمينه رفتار لرزه اي پل هاي فولادي تحقيقاتي را انجام داده اند اين محققان با مشاهده آسيب هاي وارده به ديافراگم هاي انتهايي پل ها در زلزله هاي اخير اقدام به بررسي اثر ديافراگم هاي انتهايي و مياني پل هاي با سيستم دال بتن مسلح – شاهتير فولادي بر پاسخ     لرزه اي اين پل ها كرده اند [19].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92