دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

عوامل ایجادمسیرهای نشت درخاکریزوپی سدخاکی 2-5-

ملکول‌های آب به دلیل وجود انرژی پتانسیلی در محیط متخلخل خاک جریان می‌یابند و طی مسیر به تدریج انرژی خود را به واسطه اصطکاک از دست می‌دهند. این پدیده نشت آب در محیط متخلخل خاک نام دارد(6و7).

2-5-1- ترک خوردگی خاکریز در اثر نشست، جمع شدگی و یا جابجایی پی و تکیه گاه ها

نشست نامساوی می­تواند سبب ترک خوردگی گردد که در بسیاری از حالات ناشی از آماده سازی غیرمطلوب پی نظیر تمیزکاری ضعیف و یا آب بندی نامناسب مناطق ترک خورده می­باشد. همچنین شکل و فرم ساختگاه سد، نظیر تفاوت در عمق رسیدن به بستر سنگی در طول محور سد می­تواند سبب ترک خوردگی گردد. تراکم خاکریز در رطوبتی کمتر از رطوبت بهینه نیز باعث جمع شدگی و ترک خوردگی در خاکریز می شود. (6و7).

2-5-2- فیلترها و زهکش های غیر موثر

فیلترها و زهکش ها می­بایست دارای دانه بندی مطلوب در محدوده­های توصیه شده باشند بطوریکه اولا نفوذپذیری را تضمین کنند، ثانیا مانع از شسته شدن ریزدانه­ها به درون خود گردند. در غیر این صورت نمی­توانند نقش خود را در هدایت و کنترل جریان تراوش ایفا کنند(6و7).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92