دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

3-2- تحليل ديناميکی تاريخچه زمانی غيرخطی پل های مورد مطالعه

تحليل ديناميکی تاريخچه زمانی روشی تحليلی است برای تعيين بازتاب ها در هر مقطع زمانی در مدت وقوع زلزله در يک سازه وقتی که سازه در تراز پايه تحت تاثير شتاب های ناشی از حرکت زمين (شتابنگاشت) هنگام زلزله قرار می گيرد. در اين روش بازتاب های ديناميکی سازه که تابعی از زمان است بوسيله انتگرالگيری عددی معادله حرکت سازه محاسبه می گردد. از اين روش می توان برای تحليل خطی الاستيک و يا تحليل غيرخطی سازه ها استفاده نمود. نسبت ميرايی در محاسبات غيرخطی با توجه به  توصيه های تخصصی و ميزان غيرخطی بودن رفتار اجزای سازه منظور می شود.

رفتار غيرخطي مي تواند تنها به سيستم جداساز محدود شود و با تعريف يك رابطه نيرو- تغيير مكان چند خطي مي تواند بوسيله برنامه هاي كامپيوتري موجود مدل سازي گردد. در اين تحقیق پل های مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار SAP2000V14.2.2 مدل سازی و تحليل شده اند. اين نرم افزار به عنوان يک نرم افزار قوی در زمينه تحليل ديناميکی سازه هايی که دارای المان های غيرخطی موضعی می باشند معرفی شده است. در اين نرم افزار عنصری وجود دارد که می تواند رفتار غيرخطی جداسازهای لاستیکی هسته سربی را مدل نمايد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92