دانلود پایان نامه : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های …

می 13, 2016 Off By 92
پایان نامه  

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات مركزی-اراك

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 گرایش: حسابداری

عنوان:

رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحامد خان محمدی

 

استاد مشاور:

دکتر علی لعل بار

 

تابستان 1393

 


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
 
 
 
چكیده: 1
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1 مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت تحقیق.. 5
1-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6
1-5 فرضیه های تحقیق.. 7
1-6 اهداف تحقیق.. 8
1-6-1 اهداف علمی.. 8
1-6-2 اهداف کاربردی.. 8
1-6-2-1 کاربران مستقیم. 8
1-6-2-2 کاربران غیرمستقیم. 8
1-7 حدود مطالعاتی.. 9
1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 9
1-7-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 9
1-7-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9
1-8 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات… 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه. 12
2-2 هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13
2-2-1 هموار سازی سود. 13
2-2-2 علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13
2-2-2-1 اندازه شرکت… 13
2-2-2-2 مالیات بر در آمد. 14
2-2-2-3 قراردادهای بدهی.. 14
2-2-2-4 فاصله گرفتن فعالیت های عملیاتی واقعی از فعالیت های عملیاتی مورد انتظار. 14
2-2-2-5 تغییر پذیری سود. 14
2-2-3 انگیزه های هموار سازی سود. 15
2-2-4 ابعاد هموار سازی سود. 18
2-3 شكل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 19
2-4 ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازار های سرمایه. 21
2-5 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران. 21
2-6 برابری در توزیع اطلاعات… 22
2-7 عدم تقارن اطلاعات و كارایی بازار. 23
2-7-1 شكل ضعیف… 24
2-7-2 شكل نیمه قوی.. 25
2-7-3 شكل قوی.. 25
2-8 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 26
2-9 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 28
2-10 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 28
2-11 تئوری چرخه عمر شرکت… 31
2-12 نحوه طبقه بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر. 36
2-13 پیشینه تحقیق.. 38
2-13-1 پژوهش های داخلی.. 38
2-13-2 پژوهش های خارجی.. 45
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه. 50
3-2 روش تحقیق.. 51
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 51
3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 53
3-4-1 مدل تحلیلی تحقیق.. 53
3-4-2 مدل پژوهش… 53
3-5 فرضیه های تحقیق.. 59
3-6  قلمرو تحقیق.. 59
3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 60
3-6-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 60
3-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 60
3-7 روش های جمع آوری داده ها 60
3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 61
3-8-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی.. 61
3-8-2 منطق آزمون فرضیه. 61
3-8-3 معیار آزمون. 62
3-8-4 ضریب تعیین .. 62
3-8-5 انواع داده ها 62
3-8-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون. 63
3-8-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 64
3-8-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 64
3-8-9 تحلیل رگرسیون. 64
3-8-10 مدل های داده های تابلویی.. 66
3-8-11 آزمون  لیمر (معنی دار بودن اثرات فردی) 67
3-7-12 آزمون هاسمن.. 69
3-7-13 آزمون مانایی.. 69
3-7-14 معرفی نرم افزار Eviews. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه‏. 72
4-2 توصیف یافته ها 73
4-3 تحلیل یافته ها 76
4-3-1 تحلیل پیش فرض ها 76
4-4 آزمون فرضیات پژوهش… 84
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 93
5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 93
5-2-1 بررسی فرضیه اصلی اول. 94
5-2-2 بررسی فرضیه اصلی دوم. 94
5-2-3 بررسی فرضیه اصلی سوم. 94
5-3 پیشنهادها 95
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش… 95
5-3-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 96
5-4 محدودیت های انجام پژوهش… 96

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

منابع و ماخذ
منابع فارسی: 99
منابع لاتین: 102
پیوست ها
پیوست الف: پرسشنامه. 106
چکیده لاتین.. 112
 
 
جدول 2-1 استراتژی های مرحله ظهور. 33
جدول 2-2 استراتژی های مرحله رشد. 34
جدول 2-3 استراتژی های مرحله بلوغ. 35
جدول 2-4 استراتژی های مرحله افول. 36
جدول 2-5 طبقه بندی شرکت ها به مراحل چرخه عمر. 37
جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری.. 52
جدول 3-2. 58
جدول 4-1 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله افول. 73
جدول 4-2 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله بلوغ. 74
جدول 4-3 اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق-مرحله رشد. 74
جدول 4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیروابسته. 77
جدول 4-5 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 78
جدول 4-6 نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 78
جدول 4-7 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 79
جدول 4-8 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 81
جدول 4-9 نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 83
جدول 4-10 نتایج آزمون هاسمن (انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 84
جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین هموارسازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله افول. 90
جدول 4-12 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله افول. 90
جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله بلوغ. 87
جدول 4-14 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله بلوغ. 88
جدول 4-15 ضریب همبستگی پیرسون بین هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی در مرحله رشد. 85
جدول 4-16 براورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هموار سازی سود در مرحله رشد. 86
جدول 4-17 خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش… 91
 
 
نمودار 1-1 مدل مفهومی تحقیق.. 7
نمودار 2-1 رابطه بین قابلیت كنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 31
نمودار 3-1 مدل تحلیلی پزوهش… 53

چكیده:

هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت كاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله  ، 87 شرکت می باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد كاوی و بانكهای اطلاعاتی می باشد. داده های مورد نیاز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش های مالی و نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده را به چاپ می رساند و نیز از بانک های اطلاعاتی بورس بوده، كه این اطلاعات از سـوابق موجـود در نـرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الكترونیكی و اینترنتی استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق  3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی  سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.
 
واژه های کلیدی: هموارسازی سود،اقلام تعهدی اختیاری٬چرخه عمرشرکت٬عدم تقارن اطلاعاتی
 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویكرد رفتاری موضوعی قابل تأمل است. افزون بر آن در عمل نیز حسابداران، حسابرسان و تحلیل گران مالی در فرایند گزارشگری مالی، كه گزارشگری سود از مهم ترین اجزای آن به شمار می آید، به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه بوده اند. شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امكان ارائه یك چارچوب نظری برای این پدیده كه به نظر می رسد تاكنون میسر نشده، محتمل است بتوان به پیشرفتی در زمینه كیفی گزارشگری سود دست یافت.
سهم عمده ای از تحقیقات و مطالعات نظری در موضوع هموارسازی سود، متعلق به كشورهای توسعه یافته است، از این رو، با توجه به تفاوت های اساسی در متغیرهای كلان محیطی نظیر اقتصاد و فرهنگ، گسترش این تحقیقات به كشورهای در حال توسعه می تواند در تكمیل ادبیات پژوهشی این پدیده موثر واقع شود. علاوه بر آن به نظر می رسد از دیدگاه امور مالی نتایج این تحقیقات برخی زمینه های لازم را برای كارایی بازار سرمایه در محیط اقتصادی مورد نظر فراهم نماید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می پردازیم.
تعداد صفحه : 128
قیمت 14700 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***