دانلود پایان نامه درباره مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

بررسي عملكرد لرزه‌اي قابهاي مهاربندي‌ شده در برابر كمانش

آفایان منصور قلعه‌نوي، سیدمصطفی شارع، ناصرشابختی[13] درزمینه عملکرد لرزه‌ای این نوع مهاربند در ادامه کارهای انجام شده توسط sabeli [14] تحفیفاتی انجام داده‌اند. در این تحفیفات تعدادي قاب  فولادي(BRBF) در طبقات مختلف انتخاب شده و سپس مطابق با آیین‌نامهAISC-2005  تحلیل و طراحی شده‌اند.

در مرحله بعد با انتخاب شتاب نگاشت‌هاي مناسب و به کمک تحلیل دینامیکی غیرخطی و با توجه به ضوابط دستورالعمل بهسازي به بررسی عملکرد لرزه‌اي قابها در سطوح خطر مورد نظر پرداخته‌شده. در بخش عملکرد لرزه‌اي چند نمونه مهاربند کمانش‌ناپذیر(BRBF) با اتصالات صلب و ساده تیر به ستون، به کمک تحلیل  دینامیکی غیر خطی بررسی شده‌است.

  معرفی مدل‌های مورد مطالعه

‌ به منظور بررسی عملکرد لرزه‌اي تعداد 8 قاب 5 دهانه در طبقات 6،9,12 و 15 و با دو نوع اتصال ساده و صلب تیر به ستون انتخاب شده‌است. ارتفاع طبقات 2.3 متر و طول دهانه 4 متر می‌باشد. اتصالات پاي‌ستون گیردار فرض شده‌است. در هر قاب 2 دهانه با آرایش قطري مهاربندي می‌شود. بارگذاري مطابق با مبحث 6 آیین نامه ایران انجام شده‌است.[15] در تیرها و ستونها از فولاد 37ST با حداقل تنش تسلیم2400= Fy استفاده شده‌است. حد بالاي تنش مجاز نیز مطابق با دستورالعمل بهسازي ساختمان‌هاي موجود برابر با 2640 Fy=فرض شده‌است. سازه‌ها با اهمیت متوسط در منطقه‌اي با خطر نسبی بسیار زیاد و خاك نوع3 مطابق با استاندارد 2800ایران انتخاب شده اند. [16]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92