دانلود پایان نامه درباره تهیه نقشه پهنه بندی کیفی آبخوان منطقه به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

2-6- زمين ساخت

جنبش­هاي كوهزايي يكي از عوامل اصلي ترسيم كننده سيماي ديرينه جغرافيايي زمين است. اولين فاز كوهزايي كه در نواحي شمال البرز عمل كرده فاز كوهزايي كاتانگايي است كه در اينفرا كامبرين عمل كرده و موجب ايجاد دگرشيبي بين رسوبات اين زمان و دونين شده است، در دونين دريا شروع به پيشروي كرده و رسوبات تخريبي و سپس آهكي در كربنيفر زيرين برجاي ماند. در آخر كربنيفر زيرين اولين فاز كوهزايي هرسي­نين موجب خروج مناطق وسيعي از آب شد و سپس در پرمين آغازي دريا مجدداً پيشروي كرده و اين پيشروي با رخساره تخريبي سازند درود ظاهر شده و با رخساره آهكي سازند روته تداوم     مي­يابد. در اواخر پرمين فاز دوم كوهزايي هرسي­نين در ايران عمل كرد كه تأثير آن در مناطق شمالي البرز در حد كم ­شدن عمق حوزه­ها بوده و شرايط دريايي پرمين به ترياس انتقال يافت. در ترياس بالايي اولين فاز كوهزايي آلپي فاز كيمرين آغازي در ايران حادث شد و موجب چين­خوردگي و خروج مناطق وسيعي ازجمله شمال البرز از آب شد. در اواخر كيمرين بر اثر كوهزايي كيمرين جديد مناطق وسيعي مجدداً از آب خارج شد، اما در دامنه­هاي شمالي البرز اين كوهزايي بي­تأثير بود. درطول دوره كرتاسه فازهاي كوهزايي متعددي حادث شده كه موجب ايجاد دگرشيبي بين واحدهاي زمين­شناسي كرتاسه و نبودهاي چينه­شناسي در آشكوبهاي معيني شده است (تماب 1375، 104).

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Author: 92