دانلود پایان نامه درباره:لوژان

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

 

3-4-7- مشخصات فني براي عمليات احداث پرده تزريق

يك شرح مختصر و مفيد از وضعيت ژئوتكنيكي و هيدروژئولوژيكي زمين در طول پروفيل پرده تزريق بايد ارائه گردد. زمان و روش اجراي كار بايد تشريح شود .

يعني پس از گود برداريهاي شالوده، حفاري و تزريق بايد از كف دره شروع شده به طرف و به سمت بالاي تكيه گاهها ادامه يابد يا حفاري و تزريق در تكيه گاهها قبل از گود‌برداري شالوده انجام شود تا به منطقه حفاري شالوده برسد ، سپس آن را به گالري تزريق در كف دره انتقال داد و از آنجا بقيه كار تزريق تكيه گاهها به طرف بالا صورت خواهد گرفت(18).خط مركزي و عمق پرده تزريق كه بر روي نقشه ها موجود است و همچنين فاصله و عمق گمانه ها ، حاصل عمليات اكتشافي و تغيير و تفسيرهاي داده‌هاي زمين شناختي و هيدروژئولوژيكي است . قبل از عمليات تزريق ، گمانه هاي اكتشافي اضافي در محل چهارمين و يا ششمين گمانه تزريق دسته اول بايد حفر شود . اين گمانه ها بايستي تا كف حفر شود و آزمايش فشار آب به طور پيوسته در مقاطع 5 متري انجام شود و در صورت لزوم لولـه گذاري گردد(2)‌. اين گمانه ها بايد از پايين به بالا تزريق گردند . حجم نهايي و عمق تزريق بايد براساس نقشه‌ها و اطلاعات اضافي حاصل از اين گمانه هاي اكتشافي باشد . محل يك يا چند تزريق آزمايشي بايد تعيين گردد . با توجه به نتايج حاصل ا ز اين گمانه هاي آزمايشي ، فاصله گمانه‌ها‌، عمق و تعداد دسته گمانه‌هاي تزريق ، فشار تزريق ، معيار اشباع ، انتخاب آميزه تزريق ، نسبت آب و ديگر جزئيات پرده تزريق تعيين مي‌گردد.درسدحوضیان میزان نشت قبل از پرده آب بندبرابر0.24لیتر درثانیه بوده که بعد از ایجاد پرده آب بنددرعمق13متری میزان نشت به 0.10لیتر درثانیه کاهش یافته،درعمق 27متری برابر0.21لیتردرثانیه بوده است(2و1).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92