دانلود پایان نامه :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

3-7- کاربرد ضریب آگاهی در بهسازی و طراحی بر اساس عملکرد

در طراحی اعضای کنترل شونده توسط نیرو ظرفیت عضو در این ضریب ضرب می شود. بنابراین هر چه آگاهی و اطلاعات نسبت به وضعیت سازه بیشتر باشد،‌می توان ضریب آگاهی را نزدیکتر به یک انتخاب کرد و بنابراین ظرفیت عضو را نزدیکتر به ظرفیت بدست آمده از محاسبات در نظر گرفت. با توجه به جدول 3-13 دیده می شود چنان چه ضریب آگاهی نسبت به اعضای موجود برابر یک نباشد، در اعضای کنترل شونده توسط تغییر شکل، ظرفیت تغییر شکل عضو و در اعضای کنترل شونده توسط نیرو، کرانه ی پایین مقاومت عضو به اندازه ی k کاهش می یابد. در ارزیابی ظرفیت ها فاکتورهای کاهش ظرفیت ( ) باید برابر یک فرض شود.
جدول 3-13: کاربرد ضریب آگاهی k در محاسبه ی ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نیرو و تغییر شکل در تحلیل های غیر خطی

پارامتر

کنترل شونده توسط تغییر شکل

کنترل شونده توسط نیرو

ظرفیت تغییر شکل اجزای موجود

حد تغییر شکل ×k

——

ظرفیت تغییر شکل اجزای جدید

حد تغییر شکل

——

ظرفیت باربری  اجزای موجود

——

QCL× k

ظرفیت باربری  اجزای موجود

——

QCL

(نشریه 360، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، 1385).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92