دانلود پایان نامه بررسی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

3-4-1   توده هاي هوايي منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعاتي همانطوريکه در شکل 3-7  ارايه شده است، تحت تاثير توده‌هاي هوايي زير مي‌باشد:

الف-  توده هواي قطبي بري

اين توده همراه با شكل گيري و عميق تر شدن پر فشار سيبري در فصول سرد سال از سمت شمال وارد کشور شده و منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد.

 

ب – توده هواي قطبي دريايي

مبدا اين توده درياي مديترانه و اقيانوس اطلس بوده و از بخار آب غني است و اين توده هواي بحري قطبي در فصول گرم سال غالباً از سمت غرب و شمال غرب به ايران نفوذ مي نمايد اكثر ريزشهاي جوي ايران حاصل فعاليت آن مي باشد.

ج –  توده هاي تروپيكال بري

اين توده هوا ماهيتاً گرم و خشك و ناپايدار است و در تابستان و فصول گرم در گستره وسيع صحراي شمال آفريقا و عربستان تشكيل مي گردد و از سمت غرب و جنوب غرب منطقه را تحت تاثير قرار مي ‌دهد.

د – توده هاي تروپيكال دريايي

اين توده هوا ماهيتاً مرطوب است و در فصول سرد سال پس از عبور از عراق و يا قسمتي از عربستان از سمت غرب و جنوب غرب بر كشور چيره مي گردد.

ه – توده هواي بري شمالي

اين توده هوا به غايت خشك و سرد بوده و با فاصله زماني هر شش تا هفت سال يكبار از سمت شمال و شمال شرق و شمال غرب از روي سيبري يا اروپاي شمالي بر گستره كشور هجوم مي آورد.

و – توده‌ هواي مديترانه‌اي

اين توده هوايي در زمستان و تابستان منطقه مورد مطالعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Author: 92