دانلود پایان نامه بررسی بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-5- معيارهاي عملکردي

معيارهاي عملكرد در نشریه 511 بهسازی لرزه ای پل ها [28]. بدين گونه در نظر گرفته شده است كه در تمامی حالات، پس از وقوع زلزله، بازرسی فنی سریع پل در مدت زمان حداقل ممکن به منظور بررسی عملکرد واقعی پل و مقایسه آن با عملکرد مورد نظر با توجه به مشخصه های تحریک زمین و ویژگیهای ژئوتکنیکی لرزه ای ساختگاه پل به عمل آید. سطوح عملكرد به صورت زير طبقه بندي مي شوند:

 – 1خدمت رسانی کاملاً بی وقفه

هیچگونه خساراتی وارد نگردیده، خدمت رسانی در سطح ترافیک متعارف، بلافاصله پس از وقوع زلزله برقرار خواهد بو د. نیازی به تعمیر و بهسازی وجود نخواهد داشت.

 – 2قابلیت بهره برداری بی وقفه

خسارت در حد جزئی بوده، به نحوی که خدمت رسانی متعارف پل برای تمامی وسایل نقلیه ای که در حالت بهره برداری متعارف از آن عبور می نموده اند، پس از انجام بازرسی فنی و پاکسازی طی چند ساعت پس از وقوع زلزله قابل حصول باشد. رفع خسارات جزیی نیز باید در حدی باشد که نیازی به مسدود نمودن ترافیک متعارف نداشته باشد.

 – 3قابلیت بهره برداری محدود

خسارات وارده به میزان حداقل می باشند، به نحوی که امکان بهره برداری برای وسایط نقلیه امداد و نجات و امور اضطراری، بهره برداری با محدود نمودن مسیرهای ترافیک یا کاهش مسیرهای عبور یا اعمال محدودیت در میزان بار و نوع وسایط نقلیه، پس از بازدید فنی و پاکسازی پل قابل حصول باشد. همچنین بازیافت سطح عملکرد متعارف پل و ترمیمات و تعمیرات آن بدون مسدود نمودن کامل پل و بدون آنکه در بهره برداری محدود مشروح فوق خدشه ای وارد گردد، طی چند روز  امکان پذیر باشد.

 – 4ایمنی جانی

در این سطح عملکرد، پل خسارت عمده قابل ملاحظه ای را متحمل می گردد و احتمال دارد بهره برداری از پل موقتاً مختل گردد، ولی ایمنی جانی باید تضمین گردد. در این سطح عملکرد نباید کل یا زیرمجموعه ها، اعضا و اجزای پل فرو افتند؛ به عبارت دیگر، نباید خطر جانی یا صدماتی برای افراد و وسایط نقلیۀ زیر گذر حادث شود یا وضعیتی ایجاد گردد که مسیر زیر گذر در تراز         بهره برداری پیش بینی شده برای آن، از حیز انتفاع مورد نظر خارج گردد. در این حالت، ارزیابی وضعیت آسیب پذیری لرزه ای پل و مطالعات گزینه های طرح های بهسازی لرزه ای باید از دیدگاه های متفاوت اجتماعی، اقتصادی و فنی به عمل آید و در این بررسی ها باید گزینه های  جایگزینی، یا مسدود نمودن پل نیز مورد توجه قرار داده شود. به عبارت دیگر، در این سطح عملکرد انتظار
می رود امکان عبور بسیار محدود وسایط نقلیه مربوط به امور اضطراری امداد و نجات طی چند روز با اعمال تمهیداتی برقرار شود؛ ولی انتظار نمی رود ترافیک متعارف تا تکمیل عملیات بهسازی در صورت اتخاذ تصمیم و اقدام در زمینه بهسازي برقرار گردد.

 – 5 سطح عملکرد آستانه فروریزش

در این سطح عملکرد، انتظار می رود میزان خسارات وارده بر پل عمده و بروز خسارات جانی حداقل محتمل باشد؛ ولی فروریزی کل یا زیر مجموعۀ پل مجاز نمی باشد. در این حالت، بهره برداری از پل کاملاً متوقف می گردد و با بررسی های لازم، نسبت به بهسازی یا تخریب و بازسازی پل یا انسداد مسیر و بهره گیری از مسیرهای ثانویه تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. در صورت اتخاذ تصمیم در مورد بهسازی پل، مطالعات بهسازی باید با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی و سایر جنبه های         ذی مدخل، برای برقراری ترافیک متعارف و برای عمر باقیماندهای که در مورد آن نیز باید اتخاذ تصمیم گردد، به عمل آید.

در این راهنما سطح عملکرد مورد کاربرد قرار داده نشده است؛ معذلک با توجه به احتمال کاربرد صرفاً در موارد خاص، در اینجا از مجموعه ترازهای عملکردی مورد اشاره حذف نگردیده است.

6 – سطح عملکرد ملحوظ نشده

این سطح به حالاتی اطلاق میگردد که در آن تراز عملکرد حداقل پل، اعضا و اجزای آن تعیین نشده باشد.

در جدول (2-1) عملكرد هاي بالا به صورت كوتاه آورده شده است.

جدول(2-1) انواع حالت سطوح عملكرد در پل ها [28]

تراز عملكردي سطح خسارت
خدمت رساني كامل عدم اعمال خسارت
قابليت بهره برداري بي وقفه خسارت جزئي
قابليت بهره برداري محدود خسارت حداقل (قابل ترميم در زمان كوتاه بدون انسداد ترافيك)
ايمني جاني (باتامين قابليت بهره برداري بسيار محدود) قابل ملاحظه (بدون خرابي و گسيختگي كلي)
آستانه فروريزش(توقف در بهره برداري) خسارت عمده و گسترده بدون فروريزي مجموعه يا زير مجموعه پل
ملحوظ نشده تعريف نشده

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92