دانلود پایان نامه با موضوع پرده آببند

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

 

3-6-2-هدف ازنصب ابزار

ازآنجایکه برای ساخت واجراسازه های عظیمی چون سدها،زمان وهزینه قابل توجهی صرف می گردد،لذانگهداری وحفظ پایداری وکارایی این سازه ها ازاهمیت زیادی برخوردارمی باشد.از این رو به منظوردستیابی به این هدف، وسایل وابزارمناسبی درپی،تکیه گاه های جانبی،بدنه وسازه های جانبی سدنصب وداده های بدست آمده به صورت مستمرمورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرد،حفاظت،مراقبت وکنترل رفتارسدنه تنها حفظ ثروت وسرمایه ملی وافزایش طول عمرآن را به همراه دارد،بلکه از لحاظ ایمنی وحفظ جان انسانها وطبیعت نیز بسیار مهم است. وبااستفاده از ابزار گذاری می توان بروز پدیده هاوعوامل مخرب سد راشناسایی نمود.لذا ابزاردقیق وسیستم رفتارنگاری در بررسی عملکرد سد در حین ساخت وبهره برداری وهمچنین در ارزیابی پارامترهای طراحی وکنترل رفتارسد از اهمیت بسیار ویژه ای برخورداربوده وامروزه استفاده ازآن در طراحی مهندسی به طور فزاینده ای رو به افزایش است.داده های ثبت شده توسط این ابزارمی تواندمورد استفاده طراحان سد ومسئولان بهره برداری قرارگیرد(16). بنابراین اهداف سیستم های ابزاربندی درسدهای خاکی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

-پیش بینی وهشدارخطرهای بالقوه

-تجزیه وتحلیل خطرپذیری

-اطمینان ازقابل پذیرش بودن رفتارسد

-ارزیابی عملیات اجرایی

-کنترل صحت فرضیات طراحی

-ارائه معیارهای دقیق تربرای طراحی های آتی

باتوجه به تنوع عوامل موثر برپایداری سدهای خاکی،سیستم های ابزارگذاری مربوطه درپنج گروه کلی به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

-ابزاراندازه گیری فشار

-ابزاراندازه گیری حرکات داخلی

-ابزاراندازه گیری حرکات سطحی

-ابزاراندازه گیری ارتعاشات

-ابزاراندازه گیری مقدارنشت

-ابزاراندازه گیری مقدارنشست

– سلول فشارکل

سلول فشارسنج کل درخاکریزها برای تعیین توزیع،اندازه وجهت تنش های کل درجهات مختلف نصب می شود.این ابزارمتشکل از دوصفحه نازک ازجنس فولادضد زنگ است که روی هم قرارگرفته ولبه خاجی آنهاجوش داده شده،فضای میان دوصفحه از روغن سبک هواگیری شده پرمی شود.صفحه مذکور از طریق یک لوله ضدزنگ به ترنسدیوسر تارمرتعش متصل می شود.مکانیزم اندازه گیری این نوع سلول فشار شبیه به پیزومترتارمرتعش بوده که براساس کشش تارمرتعش عمل می کند(16).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92