دانلود پایان نامه با موضوع متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

صورت جلسه دفاع…..

تقدیم………د

سپاسگذاری……..ه

چکیده………..و

فهرست مطالب……..ز

فهرست شکل ها…………ط

فهرست جدول ها………ی

فصل اول: كليات تحقيق… 1

1-1 کلیات.. 2

1-2  بیان مساله اساسی تحقیق.. 2

1-3  سوال تحقیق.. 3

1-4  فرضیه‌ها 3

1-5  اهداف مشخص تحقیق.. 3

1-6 اهداف کاربردی.. 4

1-7  روش تحقیق.. 4

1-8  متغیرهای مورد بررسی.. 4

1-9  ساختار پایاننامه. 5

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق… 7

2-1 مقدمه. 8

2-2 مدل‌های شبیه‌سازی.. 8

2-3 طبقه بندی مدلهای شبیه سازی ترافیکی.. 9

2-4 معرفی و مقایسه نرم افزار شبیه ساز ترافیک… 11

2-4-1 نرم‌افزار  VISSIMو  VISUM… 11

2-4-2 نرم‌افزار  TRANSCAD.. 12

2-4-3 نرم افزار شبیه ساز PARAMIC  12

2-4-4 نرم افزار شبیه ساز 12

2-4-5 نرم افزار NETSIM  13

2-4-6 نرم افزار شبیه ساز CORSIM… 13

2-4-7 نرم افزار  GETRAM… 15

2-4-8 نرم افزار  SYNCHRO.. 15

2-4-9 نرم افزار  AIMSUN NG.. 16

2-4-10 معایب علم شبیه سازی.. 26

فصل سوم: مواد و روش‌ها. 27

3-1  مقدمه. 27

3-2 نقش ابزارهای آنالیز ترافیک… 29

3-3 طبقه بندی ابزارهای آنالیز ترافیک… 32

3-3-1 ابزارهای طرح- برنامه‌ریزی.. 32

3-3-2 مدل تقاضای سفر. 33

3-3-3  ابزارهای تحلیلی و قطعی (مبتنی برHCM) 34

3-3-4 ابزارهای بهینه سازی علائم ترافیک… 34

3-3-5 مدل‌های شبیه‌سازی ماکروسکوپیک… 35

3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی.. 36

3-3-7 مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی.. 36

3-4 مقایسه HCM و شبیه سازی.. 37

3-4 -1 بررسی اجمالی روش HCM… 38

3-4-2 نقاط قوت و محدودیت‌های  HCM… 38

3-4-3 نقاط قوت و محدودیت‌های شبیه سازی.. 39

3-4 -4 اقدامات و عملکرد ترافیک( تفاوت بین شبیه ساز و HCM) 40

3-4 -5 استراتژی برای غلبه بر محدودیت‌های  HCM… 41

3-5 معیارهای انتخاب ابزار مناسب جهت آنالیز ترافیک… 42

3-5-1 زمینه تحلیلی.. 44

3-5-2 معیار انتخاب ابزار تحلیلی و ارزیابی توانمندی ابزارها 47

3-6 روش انتخاب ابزار آنالیز ترافیک… 70

3-6-1 مراحل انتخاب دسته ابزار مناسب… 70

فصل چهار: بحث و نتایج… 80

4-1 مقدمه. 81

4-2  مشخصات محدوده طرح. 82

4-3  پاسخگویی به مسافر. 86

4-4  اندازه گیری عملکردها 86

4-5  استراتژیهای مدیریت، اهداف و برنامه های طرح. 87

4-6  الزامات اجراي طرح (برنامه ها) 89

4-7  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزي.. 91

4-8  هزینه سرمایه گذاری ابزارها 92

4-9  ویژگیهای سیستم. 95

4-10  مرکز کنترل.. 96

4-11  ثبت وقایع. 98

4-12  مزایا و تجهیزات لازم برای توسعه. 99

4-13  ارزیابی پروژه 100

4-14   زمینه و اهداف پروژه 100

4-15  مرحله پیاده سازی.. 102

4-15-1  تعریف کردن چارچوب  پروژه و اختصاص دادن مقدار به چارچوب مربوطه. 103

4-15-2  اختصاص دادن اوزان  به زیرمجموعه معیارها 103

4-17  بحث و بررسی نتایج.. 114

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 117

5-1 مقدمه. 118

5-2 نتیجه گیری.. 118

5-3 پیشنهادات.. 119

مراجع.. 120

 

فهرست شکل ها

شکل (3-1): بررسی اجمالی روند آنالیز حمل‌ونقل 31

شکل (4-1): محدودهی ترافیکی شهر تبریز. 83

 

فهرست جدول­ها

 

جدول (2-1): انواع مطالعات مقایسهای نرمافزارهای شبیه ساز ترافیک… 24

جدول (3-1):  مزایا و چالش‌های ابزارهای آنالیز عملیاتی.. 37

جدول (3-2). معیار های  انتخاب دسته ابزار آنالیز ترافیک… 45

جدول (3-3). ارتباط ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک دسته بندی شده نسبت به زمینه تحلیلی.. 47

جدول (3-4). ارتباط ابزارهای آنالیز ترافیک دسته بندی شده نسبت به محدوده جغرافیایی یا منطقه مورد مطالعه. 49

جدول(3-5): ارتباط دسته ابزار تجزیه و تحلیل ترافیک نسبت به انواع تسهیلات.. 50

جدول(3-6): ارتباط ابزار تجزیه وتحلیل ترافیک نسبت به مد سفر. 53

جدول(3-7): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به استراتژی مدیریت و برنامههای کاربردی.. 58

جدول(3-8):  ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به واکنش مسافر. 60

جدول(3-9):  ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اندازهگیری عملکرد. 63

جدول (3-10): ارتباط دسته ابزار آنالیز ترافیک نسبت به اثر بخشی ابزار یا هزینه. 69

جدول (3-11): گام اول، انتخاب دسته ابزار مناسب… 71

جدول (3-12): گام دوم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 74

جدول (3-13): گام سوم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 74

جدول (3-14): گام چهارم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 75

جدول (3-15): گام پنجم تا هفتم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 76

جدول (3-16): گام هشتم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 76

جدول (3-17): گام نهم و دهم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 77

جدول (3-18): گام یازدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 78

جدول (3-19): گام دوازدهم و سیزدهم، انتخاب دسته ابزار مناسب… 78

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92