دانلود پایان نامه با موضوع روش بدون شبکه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول                                                                                                                   1

1-1- پیشگفتار                                                                                                        1

1-2- روال حل مساله                                                                                                4

1-3- مدل کردن هندسه                                                                                             4

1-4- معادلات سیستم مجزا                                                                                         7

1-5- حل کننده های معادلات                                                                                     8

فصل دوم                                                                                                                  9

2-1- تاریخچه روش های بدون شبکه                                                                              9

2-2- برخی از کارهای انجم گرفته در ژئوتکنیک با روش بدون شبکه                                       12

2-3- نمونه حل مساله تئوری تحکیم بایوت با روش بدون شبکه                                             13

فصل سوم                                                                                                                           16

3-1- مفاهیم رایج در روش بدن شبکه                                                                            16

3-1-1- متغیر میدانی                                                                                               16

3-1-2- دامنه تکیه گاهی                                                                                          16

3-1-3- گره و نقطه                                                                                                  17

3-1-4- شبکه پس زمینه                                                                                           17

3-1-5- درون یابی و تخمین                                                                                       18

3-1-6- سازگاری و بازتولید                                                                                        18

3-1-7- توابع اساسی                                                                                                19

3-2- مبانی حل مساله در روش های بدون شبکه                                                              20

3-3- قوانین حاک بر فرم های ضعیف                                                                            21

3-3-1- اصل هامیلتون                                                                                             22

3-3-2- اصل هامیلتون مقید شده                                                                                23

3-3-2-1- روش ضرایب لاگرانژ                                                                                  23

 

3-3-2-2- روش پنالتی                                                                                         24

3-4- فرم ضعیف گالرکین                                                                                      25

3-5- ساختن تابع شکل در روش بدون المان                                                               28

3-6- بیان چند روش رایج در روش بدون شبکه                                                           29

3-6-1- روش ذرات هیدرودینامیکی صاف                                                                  29

3-6-2- روش ذره ای با هسته بازتولید کننده                                                              30

3-6-3- روش بدون المان گالرکین                                                                           31

3-6-4- روش درون یابی نقطه ای با استفاده از کثیرالجمله ای ها                                     32

3-7- خصوصیات توابع شکل درون یابی تقطه ای با کثیرالجمله ای ها                                36

3-7-1- سازگاری                                                                                               36

3-7-2- بازتولید                                                                                                 37

3-7-3- استقلال خطی                                                                                         38

3-7-4- خاصیت دلتای کرونکر                                                                               38

3-7-5- جزبندی یکپارچه                                                                                    39

3-7-6- بازتولید خطی                                                                                       40

3-7-7- فرم کثیرالجمله ای                                                                                 40

3-7-8- دامنه تکیه گاهی                                                                                    41

3-7-9- تابع وزن                                                                                               41

3-7-10- همسازی                                                                                            41

3-8- روش های جلوگیری از منفرد شدن ماتریس گشتاور                                            42

3-8-1- تغییر مکان های کوچک تصادفی گرههای موجود در دامنه تکیه گاهی                   42

3-8-2- انتقال مختصات                                                                                     43

3-8-3- استفاده از الگوریتم مثلثی سازی ماتریس                                                      43

3-8-4- استفاده از توابع شعاعی اساسی                                                                  44

3-9- روش درون یابی نقطه ای با استفاده از توابع شعاعی اساسی RPIM                          44

3-9-1- خصوصیات روش RPIM                                                                          47

3-9-1-1- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاور                                                           47

3-9-1-2- سازگاری                                                                                        47

3-9-1-3- خاصیت دلتای کرونکر                                                                        47

3-9-1-4-  دامنه تکیه گاهی                                                                            48

4-9-2- مزایا و معایب استفاده از روش RPIM بجای PIM                                          48

3-10- روش RPIM تقویت شده با کثیرالجمله ای ها                                                48

فصل چهارم

بررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شده                                                               52

4-1- فرضیات مربوط به حل مساله تیر طره                                                         52

4-1-1- پارامتر های مورد استفاده در روش RPIM برای حل مساله                            53

4-1-2- نحوه تعیین ماتریس سختی                                                                  54

4-1-3- هندسه و خواص مهندسی مساله مورد بررسی                                            54

4-1-4- بررسی نتایج حاصل از حل دقیق و حل عددی                                           55

4-2- حل مساله سنگ درزه دار ژیانگ                                                                58

4-2-1- هندسه مساله                                                                                   58

4-2-2- نحوه توزیع گره ها و تشکیل سلول پس زمینه در دامنه مساله                        59

4-2-3- تشکیل دامنه تکیه گاهی                                                                     61

4-2-4- انتخاب تابع شعاعی اساسی                                                                  62

4-2-5- معادلات حاکم بر کرنش صفحه ای                                                         63

4-2-5-1- معادلات تعادل استاتیکی                                                                 63

4-2-5-2- روابط کرنش – جابجایی                                                                  63

4-2-6- روابط حاکم بر درزه                                                                           64

4-2-7- روابط حاکم بر محیط های دارای ناپیوستگی                                            67

4-2-8- مقایسه جوابهای حاصله                                                                     71

4-2-9- مقایسه تنش عمودی یا مماسی در درزه ها                                              72

4-2-10- بررسی تنش عمودی در حالت بدون درزه                                              76

4-2-11- مقایسه تنش مماسی در حالت بدون درزه                                             77

4-2-12- جابجایی قسمت بالایی درزه                                                             78

4-2-13- جابجایی عمودی قسمت پایینی درزه                                                  79

4-2-14- مقایسه مقادیر جابجایی در قسمت بالایی درزه                                      80

4-2-15- مقایسه مقادیر جابجایی در قسمت پایینی درزه                                       81

4-2-16- مقایسه جابجایی عمودی در هر درزه                                                      82

4-2-17- مقایسه جابجایی افقی در هر درزه                                                         84

فصل پنجم

مدل کردن مساله سنگ درزه دار با روش بدون المان و تحلیل آن                                  87

5-1- بیان هندسه مساله                                                                                 87

5-2- مشخصات مهندسی مصالح                                                                        87

5-3- انتخاب تابع شعاعی اساسی                                                                       88

5-4- فرضیات در نظر گرفته شده برای حل مساله سنگ درزه دار                               89

5-5- شرایط مرزی مساله                                                                               89

5-6- تشکیل ماتریس سختی و ماتریس نیرو                                                        91

5-7- ارائه نتایج حاصل                                                                                 91

5-7-1- ارائه نتایج جابجایی گره ها                                                                  91

5-7-2- ارائه نتایج تنش در دامنه مساله                                                            94

5-7-3- بررسی تغییرات تنش در درزه                                                              99

5-7-4- نمودارهای تنش عمودی و مماسی در حالت بدون درزه                              100

5-7-5-1- جابجایی عمودی لایه بالایی و پایینی درزه                                          101

5-7-5-2- جابجایی افقی لایه بالای و پایینی درزه                                              101

فصل ششم

ننتیجه گیری و پیشنهادات                                                                            102

منابع و مراجع                                                                                             103

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول(1-1) برخی از روشهای توسعه یافته بدون المان و ویژگیهای آنها                                       3

جدول(3-1) نمونه هایی از توابع شعاعی                                                                           45

جدول(4-1) میزان جابجایی قائم تار انتهایی تیر در دو روش حل دقیق

و حل عددی و میزان خطا                                                                                            55

جدول(4-2) میزان خیز تیر در دو روش RPIM و دقیق و میزان خطا                                        57

جدول(4-3) مقایسه جواب حاصل از حل RPIM و حل مقاله ژیانگ                                          73

جدول(4-4) مقادیر جابجایی عمودی لایه بالایی درزه                                                          78

جدول(4-5) مقادیر جابجایی عمودی قسمت پایینی درزه و تغییرات آن با فاصله                         79

جدول(4-6) مقادیر جابجایی افقی قسمت بالایی درزه و تغییرات آن با فاصله                             80

جدول(4-7) مقادیر جابجایی افقی قسمت پایینی درزه و تغییرات آن با فاصله                            81

جدول(5-1) مقادیر جابجایی عمودی و افقی گره ها                                                             91

جدول(5-2) مقادیر تنش های موجود در هر نقطه گوسی                                                      94

 

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل(1-1) الگوریتم روال کار روشهای اجزای محدود و بدون شبکه                                          5

شکل(1-2) المان بندی و گره بندی پهنه جسم در دو روش اجزای محدود و بدون شبکه                6

شکل(2-1) مساله تحکیم یک بعدی ترزاقی                                                                      14

شکل(2-2) مساله برای گرههای 3،10،14 بررسی گردیده است                                              14

نمودار(2-1) مقایسه نشست سطحی مساله ترزاقی با دو روش تحلیلی و بدون شبکه                     15

شکل(3-1) دامنه تکیه گاهی که می تواند شکل های مختلفی داشته باشد                                17

شکل(3-2) تخمین تابع                                                                                             19

شکل(3-3) (الف) روش انتگرال محدود (ب) روش سریهای محدود                                         29

شکل(3-4) مثلث خیام-پاسکال برای تک جمله ای ها در فضای دو بعدی                                33

شکل(3-5) (الف) چینش مرتب گره ها (ب) جابجایی تصادفی گره ها                                     42

شکل(4-1) هندسه تیر طره مورد بررسی                                                                       54

نمودار(4-1) میزان خیز تیر در دو روش RPIM و حل دقیق در حالت اول                                56

نمودار(4-2) میزان خیز تیر در دو روش RPIM و حل دقیق در حالت دوم                               58

شکل(4-3) هندسه مساله مورد بررسی                                                                         60

شکل(4-4) نحوه تعیین دامنه تکیه گاهی با استفاده از ضابطه رویت بلیچکو                            62

شکل(4-5) لایه واسطه (درزه)                                                                                   65

شکل(4-6) مدل کردن لایه واسطه                                                                              66

نمودار(4-3) الف : مقایسه تغییرات تنش عمودی در هر درزه                                               72

نمودار (4-3) ب: مقایسه تنش عمودی در هر درزه تا فاصله 30 متری                                    73

نمودار (4-4) الف : مقایسه تغییرات تنش مماسی در درزه                                                   74

نمودار (4-4) ب: مقایسه تغییرات تنش مماسی در درزه تا فاصله 30 متری                              75

نمودار (4-5) مقایسه تنش عمودی در حالت بدون درزه                                                     76

نمودار (4-6) تنش مماسی در حالت بدون درزه                                                                77

نمودار (4-7) مقایسه جابجایی عمودی لایه بالایی در هر درزه                                              78

نمودار (4-8) مقایسه جابجایی عمودی لایه پایینی در هر درزه                                             79

نمودار (4-9) مقایسه جابجایی افقی لایه بالایی در هر درزه                                                 80

نمودار (4-10) مقایسه جابجایی افقی لایه پایینی در هر درزه                                               81

نمودار(4-11) جابجایی عمودی – فاصله درزه 1                                                              82

نمودار(4-12) جابجایی عمودی – فاصله درزه 2                                                             82

نمودار(4-13) جابجایی عمودی – فاصله درزه 3                                                              83

نمودار(4-14) جابجایی عمودی – فاصله درزه 4                                                             83

نمودار(4-15) جابجایی عمودی – فاصله درزه 5                                                             84

نمودار(4-16) جابجایی افقی – فاصله درزه 1                                                                 84

نمودار(4-17) جابجایی افقی – فاصله درزه 2                                                                 85

نمودار(4-18) جابجایی افقی – فاصله درزه 3                                                                 85

نمودار(4-19) جابجایی افقی – فاصله درزه 4                                                                86

نمودار(4-20) جابجایی افقی – فاصله درزه 5                                                                 86

شکل(5-1) هندسه مساله مورد بررسی                                                                          90

نمودار(5-1) نمودار تغییرات تنش عمودی در درزه                                                            99

نمودار(5-2) نمودار تغییرات تنش مماسی در درزه                                                           99

نمودار(5-3) تنش عمودی – فاصله                                                                             100

نمودار (5-4) تنش مماسی – فاصله                                                                            100

نمودار(5-5) جابجایی عمودی لایه بالایی درزه – فاصله                                                    101

نمودار(5-6) جابجایی عمودی لایه پایینی درزه – فاصله                                                   101

نمودار(5-7) جابجایی افقی لایه بالایی درزه – فاصله                                                       101

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های  سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

Author: 92