دانلود پایان نامه ارشد : پایداری شیروانی های خاکی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تکه هایی از متن :

4-3-  مطالعه رفتار پرندگان و ايده اوليه PSO

PSO در دو تركيب اصلي اصلوب شناسي[1] ريشه دارد شايد آشكارترين آنها با زندگي مصنوعي در حالت كلي و با گروه پرندگان يا ماهي ها و تئوري جمعي بطور خاص گره خورده است. مي­توان پيشنهاد كرد كه قوانين منطقي خاصي برنحوه رفتار موجودات اجتماعي حكم­فرمائي مي­كند. پرندگان تنها با تنظيم حركت فيزيكي خود با اجتناب از تصادم بدنبال غذا و هدايت جمعيت به منطقه اميد بخش ( محل قرار گيري غذا) در فضاي جستجو مي­باشند. بطور تئوري حداقل هر پرنده بعنوان يكي از اعضاء گروه از تجربه قبلي خود و يافته­هاي ساير اعضاء براي يافتن غذا بهره مي­برد و اين مشاركت يك مزيت قطعي بر جستجوي رقابتي براي يافتن غذاي توزيع شده است. پايه اصلي نظريه PSO همين تسهيم اطلاعات بين اعضاء يك گروه است.

4-3-  الگوريتم PSO :

همانطور که در قبل آمده است الگوريتم PSO با عمليات جستجو در فضاي مسئله به صورت موقعيت تصادفي براي تابع هدف ( در اين تحقيق ضريب اطمينان محتمل ترين سطح لغزش Fs تابع هدف در نظر گرفته مي­شود) مي­باشد،که براي  بهينه نمودن، زمان و حجم عمليات محاسبات براي رسيدن به جواب مورد نظر استفاده مي­شود. روند کار الگوريتم پيشنهادي  PSOبه اين شکل مي­باشد، که يک گروه از جواب­هاي تصادفي، به ازاي ميزان نقاط انتخابي در بازه متغييرها ، براي تابع هدف( به اين مجموعه نقاط انتخابي جمعيت و به هر يک از نقاط ذره گويند) در فضاي مسئله يافته و با به روز رساندن موقعيت اين نقاط مطابق الگوريتم خود، در فضاي متغييرها به جستجوي جواب بهينه مي­پردازد. هر ذره به صورت چند بعدي ( ابعاد ذره به تعداد متغييرها بستگي دارد) با دو مقدار Xid و Vid که بترتيب معرف وضعيت مکاني ذره و سرعت (مقدار جابجايي) مربوط به ذره d ام از i امين ذره مي­باشدتعريف مي­شود. در هر مرحله تمامي ذرات با دو پارامترفوق مورد ارزيابي قرار مي­گيرند و موقعيت خود را با توجه به اين دو پارامتر به روز مي­نمايند[28]. اين دو پارامتر اساسي که اصول اصلي الگوريتم جامعه پرندگان را تشکيل مي­دهد عبارت هستند از : بهترين مقدار از نظر شايستگي براي هر ذره که تا کنون آن را تجربه نموده است اين پارامتر باpbest  تعريف مي­شود و پارامتر دوم، که بايد تمامي ذرات براي به روز نمودن موقعيت و سرعت خود از آن استفاده نمايند با g_best تعريف مي­شود، اين پارامتر بهترين مقدار شايستگي است که تا کنون براي تابع هدف در بين تمامي ذرات بدست آمده است. اين  دو مقدار بايد در حافظه برنامه در هر بار تحليل مشخص شده و ذخيره گردند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

Author: 92