دانلود پایان نامه ارشد مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

  • تاریخچه مطالعات پیشین

مرور مطالعات و تحقیقات گذشته نشان می دهد که تحقیقات اولیه اغلب روی رفتار الاستیک تیرهای عمیق استوار بوده است. البته امروزه مطالعات الاستیک می تواند به آسانی با استفاده از تکنیک های اختلاف محدود[1] و اجزاء محدود انجام شود. اما عیب مهم مطالعات الاستیک استفاده از فرض معمول حاکم بودن قانون هوک بر مواد ایزوتروپیک می باشد، به همین دلیل این مطالعات جهت اهداف طراحی کمک مناسبی به ما نمی کنند.

Ramana و همکاران [9] بر روی “رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با CFRPC با درجات مختلف مقاوم سازی” مطالعه ای را انجام دادند. در این مطالعه به بررسی نتایج آزمایشگاهی و مطالعات تحلیلی تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح به روش چسباندن خارجی ورق های پرمقاومت و سبک CFRP در ناحیه کششی تیر پرداخته اند. در این آزمایش به بررسی 4 نمونه تیر، 3 نمونه تیر با مقادیر مختلف تقویت CFRPC با تغییر در عرض ورق ها و یک نمونه تیر بدون تقویت با CFRPC به روش بارگذاری 4 نقطه ای در دهانه برش mm900 مورد بررسی پرداخته شده است. در این مطالعه بیشترین افزایش در اولین ترک و لنگرهای نهایی در حدود 150 تا 230 درصد است. در این تحقیق افزایش سختی تیرهای تقویت شده قابل توجه بوده و در حدود 110 درصد می باشد.

Mansur و همکاران [10] روی “تقویت برشی تیرهای عمیق بتن آرمه با استفاده از روش های مطمئن FRP خارجی” مطالعاتی را انجام دادند که در این مطالعه 6 تیر عمیق بتنی جهت آزمایش تا مرحله گسیختگی، ساخته و پرداخته شد. یکی از این تیرها با توجه به شرایط اولیه خود و بدون تقویت مورد آزمایش قرار گرفته شد تا به عنوان مرجع به کار گرفته شود. مابقی نمونه ها بعد از مقاوم سازی با پیچیدن ورق های CFRP بصورت نواری و رشته ای مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش ها نشان داده اند که استفاده از روش مطمئن FRP  موجب کاهش رشد ترک های قطری بحرانی می شود و همچنین باعث بالا رفتن ظرفیت تحمل بار تیر می شود.

Obaidat و همکاران [11] “بهسازی تیرهای بتن مسلح با استفاده از ورق های کامپوزیت” را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق نتایج یک مطالعه آزمایشگاهی به منظور بررسی رفتار سازه ای تیرهای بتن مسلح کاملاً آسیب دیده بهسازی شده توسط ورق های CFRP را در ناحیه برشی یا در ناحیه خمشی نشان می دهد. استفاده ورق های CFRP به روش چسباندن خارجی سبب افزایش حداکثر بار می شود. افزایش حداکثر بار نمونه های بهسازی شده در حدود 23 درصد برای تقویت برشی و بین 7- 33 درصد برای تقویت خمشی به دست آمده است، همچنین تقویت سبب تغییر مود شکست به شکست ترد می شود. از طرفی تقویت تیرها سبب کاهش عرض ترک در مقایسه با تیر کنترل می شود.نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که افزایش طول ورق های CFRP در ناحیه خمشی سبب افزایش کارایی ترمیم و افزایش مقاومت بتن می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مود شکست اصلی، جداشدگی ورق CFRP از سطح بتن است که تاثیر تقویت را کاهش می دهد.

Pannirselvam و همکاران [12] “مدل تقویت تیر بتن مسلح دارای تقویت FRP به روش خارجی” را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه تحقیقی رفتار سازه ای تیرهای بتن مسلح دارای تقویت های FRP به روش چسباندن خارجی را ارزیابی می نماید و در این مطالعه 3 نسبت فولاد متفاوت با 2 نوع GFRP مختلف و 2 نوع ضخامت در هر نوع GFRP استفاده شده است و جمعاً 15 نمونه تیر مستطیلی به طول 3 متر برای این مطالعه ساخته شده است. 3 نمونه تیر به عنوان تیر کنترل و مابقی نمونه ها با استفاده از ورق های GFRP تقویت شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تیرهای تقویت شده با صفحات GFRP عملکرد بهتری را نشان می دهند. مقاومت خمشی و شکل پذیری با افزایش ضخامت ورق های GFRP به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. افزایش مقدار بارهای ترک اولیه برای ورق های   GFRP Woven Roving به ضخامت mm3 بیش از 89/88 درصد و برای ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 در حدود 100 درصد است و افزایش شکل پذیری در تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 در حدود 01/56 درصد و 69/64 درصد است. تغییر شکل های ناشی از ایجاد اولین ترک ها در ناحیه کششی تیرها برای ورق های GFRP بسیار بالاتر است و بیشترین کاهش بار ترک اولیه برای ورق های به ضخامت mm3 بیش از 59/50 درصد و برای ورق های به ضخامت mm5 بیش از 59/58 درصد است. بارهای تسلیم به سبب چسباندن ورق های GFRP به طور قابل توجهی افزایش می یابد. افزایش سطح بدست آمده توسط ورق های WRGFRP بسیار بیشتر از ورق های Chopped Strand Mat GFRP می باشد. افزایش بار تسلیم برای ورق های CSMGFRP با ضخامت mm3 بیش از 40 درصد و برای CSMGFRP با ضخامت mm5 بیش از 57/128 درصد، برای ورق های WRGFRP با ضخامت mm3 بیش از 33/103 درصد و برای WRGFRP با ضخامت mm5 بیش از 200 درصد می باشد. مقادیر تغییر شکل تسلیم تیرهای تقویت شده با GFRP در مقایسه با تیرهای کنترل بسیار کمتر است به طوری که میزان کاهش تغییرشکل تسلیم برای تیرهای تقویت شده با ورق های GFRP به ضخامت mm3 بین 99/7 – 03/28 درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های GFRP به ضخامت mm5 از 19/5 درصد تا 54/28 درصد می باشد. میزان افزایش بار نهایی برای تیرهای تقویت شده با ورق های CSMGFRP به ضخامت mm3 بین 57/28 – 40درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های CSMGFRP به ضخامت mm5 بین57/28 – 57/128 درصد می باشد. در رابطه با بار نهایی، نتایج تقویت تیرها با استفاده از WRGFRP در مقایسه با CSMGFRP بسیار بهتر است. به طوری که میزان افزایش مقاومت نهایی برای تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm3 بین          86/42 – 33/103 درصد و برای تیرهای تقویت شده با ورق های WRGFRP به ضخامت mm5 بین 60 – 200 درصد است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92