دانلود پایان نامه ارشد عمران بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

5-1- مقدمه

 

 

در فصل چهارم نتایج حاصل از تحلیل در قالب اشکال، کانتورها و منحنی‌ها بیان گردید. در جهت درک بهتر این نتایج، و نیز بررسی اثربخشی راهکارهای پیشنهاد شده در تحقیق، تفسیر نتایج، بررسی نمودارها و شکل‌ها و انجام مقایسه بین حالت‌های مختلف ضروری است. در همه نمونه ها متغیرها و واحدهای یکسانی بکار برده شده است تا انجام مقایسه و بحث روی نتایج امکانپذیر گردد. در ادامه به سوالاتی که در ابتدای تحقیق با آنها روبرو بودیم پاسخ داده می‌شود و همچنین مقایسه کلی بین نتایج بدست آمده از تحلیل و نتایج آزمایشگاهی نمونه‌های مربوط ارائه می شود. مقایسه بیشتر بر روی پوش منحنی‌های هیسترسیس و نیز انرژی کل نمونه‌ها متمرکز می شود تا از یک جهت تطبیق مدل المان محدود و مدل آزمایشگاهی بررسی شود و از طرف دیگر مقایسه کلی و جامع بین حالت‌های مختلف مقاوم‌سازی نمونه‌ها امکانپذیر گردد. بر اساس این نتایج و مقایسه‌های جامع می‌توان پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان ها ارائه نمود. به هر حال در این مورد باید به دو نکته مهم یعنی اقتصادی بودن راهکارها و همچنین کاربرد آسان توجه ویژه‌ای اتخاذ گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92