دانلود پایان نامه ارشد عمران بهره وری منابع انسانی

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی

منطق فازی در سال 1965 توسط پروفسور لطفی زاده در مقاله ای باعنوان «مجموعه های فازی» ارائه شد.(Zadeh  1965,8) وی در نظریه مجموعه های فازی، اصول و قوانینی را تعریف نمود که مجموعه های کلاسیک را نیز به عنوان یک حالت خاص از مجموعه های فازی در بر می گیرد. در مجموعه های کلاسیک تابع عضویت فقط مقادیر صفر یا یک را شامل می شود(یعنی یک شی ، یا جزء مجموعه ای هست یا نیست) ولی در مجموعه های فازی این تابع به صورت درجه عضویت بیان می شود. تابع عضویت در منطق فازی عددی بین صفر و یک می باشد که درجه عضویت یک عضو در مجموعه مورد نظر را نشان می دهد. در مجموعه کلاسیک، تابع عضویت تابعی است با دو مقدار صفر و یک می باشد. به عبارت واضح تر، یک عضو مانند X یا به مجموعه ای مانند A تعلق دارد، یا ندارد و از این دو حالت خارج نیست. ولی برای یک مجموعه فازی، تابع عضویت به صورت تدریجی تغییر می کند، یعنی مفهوم یا هست یا نیست را کنار گذاشته و از مفهوم میزان درجه عضویت (چقدر هست، چقدر نیست) استفاده می شود. در حقیقت محدوده یک مجموعه فازی مبهم و مشکوک است. به عنوان مثال اگر بخواهیم بین اعضای یک جامعه از نظر سنی مجموعه افراد نوجوان و مجموعه افراد جوان و مجموعه افراد مسن را تعریف کنیم، محدوده بین نوجوانی و جوانی و پیری را نمی توان به صورت دقیق مشخص کرد و هیچ محدوده صریح و مطمئنی برای ارزیابی وجود ندارد. نظریه مجموعه های فازی از همین مفهوم نشأت می گیرد. مثال های بسیاری مانند زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، سردی و گرمی، دوری و نزدیکی وجود دارند که حتی در زندگی روزمره برای توضیح آنها معیار مشخصی وجود ندارد و از عبارات فازی استفاده می شود. نکته قابل ذکر این است که یک عضو از یک مجموعه فازی با یک درجه عضویت
می تواند به مجموعه های دیگری با درجه عضویت متفاوت (یا حتی مشابه) متعلق باشد. مثلاً یک رنگ که با درجه عضویت 6/0 متعلق  به مجموعه فازی رنگ نارنجی است، می تواند با درجه عضویت 5/0 به مجموعه فازی رنگ زرد و با درجع عضویت 3/0 به مجموعه فازی رنگ قرمز تعلق داشته باشد.

مجموعه های فازی به صورت پیوسته یا گسسته قابل تعریف هستند. مجموعه های پیوسته با رسم تابع عضویت آن قابل نشان دادن می باشد. از توابع عضویت رایج که در مطالعات بسیار مورد استفاده قرار گرفته است می توان به اشکال مثلثی و ذوزنقه ای را نام برد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92