دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع میخ‌کوبی خاک

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

2-3 مطالعات انجام‌شده درروش میخ‌کوبی

میخکوبی روش مسلح کردن درجاي خاك است. مفهوم پایه‌ای میخکوبی شامل مسلح کردن زمین توسط المان‌های غیرفعال و نزدیک به هم، به‌منظور ایجاد سازه ثقلی منسجم است و بدین‌وسیله مقاومت برشی کلی خاك محل افزایش می‌یابد و جابجایی آن محدود می‌شود. سیستم میخکوبی براي کاربردهاي موقت و دائمی می‌تواند لحاظ شود. دیوار میخکوبی می‌تواند بارهاي قائم استاتیکی و دینامیکی را، بدون متحمل شدن جابجایی‌های بیش‌ازاندازه، تحمل کند. میخکوبی شامل میلگرد فولادي است که می‌تواند تنش‌های کششی، برشی و ممان خمشی را تحمل کند. رویه و نماي میخکوبی المان باربر قابل‌توجهی نیست اما نسبتاً، پایداري موضعی خاك بین لایه­هاي مسلح را تأمین، و از فرسایش و هوازدگی سطح جلوگیري می­کند. این رویه عموماً شامل یک‌لایه نازك شاتکریت مسلح است.

فان و لئو[1]  در سال2007 زاویه بهینه میخ براي شیروانی میخکوبی شده با انواع شرایط هندسی و اثر طول میخ بر ضریب اطمینان را موردبررسی قرارداد. آن‌ها نتیجه گرفتند اگر L/Hبزرگ‌تر از 1 باشد اثر طول میخ بر پایداري کلی تقریباً ناچیز است. همچنین نشان دادند که اثر طول میخ در 3/1 پایینی شیب‌بر پایداري شیب بسیار مهم است]11[.ساباتی­نی[2] در سال 1995نشان داد که مقدار کلی طول موردنیاز میخ‌ها کاهش می‌یابد اگر میخ‌ها در قسمت پایینی شیب قرار گیرند. بر اساس آنالیز گود 5/4 متری با شیب 70درجه، پیشنهاد شد که میخ‌ها باید در قسمت میانی بلندتر باشند تا طول کلی مسلح کننده‌ها مینیمم شود. بعلاوه پیشنهاد کرد که قرارگیري افقی میخ‌ها بهینه‌ترین جهت است، به‌جز براي پایین‌ترین میخ‌ها که بر اساس تحلیل تعادل حدي انجام گرفت. شفیعی در سال1986 تحقیقاتی را در مورد اثر جهت‌یابی میخ‌ها بر تغییرشکل دیوارهاي میخکوبی شده با استفاده از روش اجزاء محدود انجام داد. دیوارها با شیب میخ‌های 0و30درجه نسبت به افق تحلیل شدند. تغییرشکل در نماي دیواري که میخ‌های30درجه نصب بودند بزرگ‌تر از میخ‌های افقی بود]12[.جویل در سال1980 یک سري آزمایش‌های برش مستقیم آزمایشگاهی براي بررسی اثر شیب میخ‌های انعطاف‌پذیر برافزایش مقاومت برشی توده خاك در گسیختگی انجام داد. زاویه بهینه میخ‌ها نسبت به نرمال سطوح برش خورده به‌منظور بسیج کردن ماکزیمم مقاومت برشی در توده خاك حدود30درجه است. پائولو در سال 2005نشان داد که اگر ردیف اول عمیق‌تر نصب شود خیز قابل‌توجهی رخ می‌دهد که جبران آن در ادامه ساخت مشکل است. طول آزاد بلندتر مخصوصاً براي مهاري اول، منجر به خیز کمتر می‌شود. وي اثر زاویه اصطکاك داخلی خاك، شیب و تراز مهاري، بر نیروي مهاري را موردبررسی قرارداد.]13[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

Author: 92