دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع رفتار پل ها در زلزله ها

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

تکه هایی از متن :

 فهرست

عنوان                                            صفحه

 

فصل اول : مقدمه

   1-1- پیشگفتار     2

   1-2- هدف از پایان نامه حاضر.     3

   1-3- تعریف مساله و بیان اهداف اصلی تحقیق..     4

   1-4- ساختار پایان نامه.     6

 

فصل دوم : رفتار پل ها در زلزله های گذشته  و روش های بهسازی پل ها

   2-1- مقدمه.     8

   2-2- تعریف پل هاي مورب..     8

   2-3- مطالعات صورت گرفته  بر روی پل های مورب..     9

   2-4 – خسارتهاي وارده به پل ها در زلزله هاي گذشته.     12

   2-5- علل عمده آسيب پذيری لرزه اي و روشهای ترميم و بهسازی پل ها     16

      2-5-1- عدم وجود نشيمنگاه کافی..     17

      2-5-2- روانگرايی و فرونشست كوله ها     17

      2-5-3-  زوال ستون     17

      2-5-4-  مقاومت خمشی و برشی تير سرستون      18

      2-5-5-  زوال اتصالات      18

      2-5-6- زوال پی        19

  2-6- جداسازی لرزه اي به عنوان يک روش مقاوم سازی     19

  2-7- مفهوم و مکانيزم جداسازی لرزه اي پل ها      26

  2-8- انواع تكيه گاه های جداگر لرزه ای       29

      2-8-1- سيستمهای الاستومريک..    30

         2-8-1-1- تکیه گاه های جداکننده الاستومریک چند لايه مسلح شده توسط ورق های فولادی    30

         2-8-1-2- جدا کننده های  الاستومريک مسلح شده توسط الياف    32

      2-8-2- سيستمهای جد اکنندة لغزشی (اصطکاکی)    32

      2-8-3- سيستم جداکنندة ترکيبی الاستومر و لغزنده ها    35

  2-9- مطالعات تحليلی صورت گرفته جداسازی لرزه ای پل ها        37

      2-9-1- مقدمه.    37

      2-9-2- مطالعات تحليلی و پارامتريک..    37

   2-10- تفاوت کاربرد جداسازی لرزه ای در پل ها با ساختمان        41

  2-11- کاربرد جداگرهای لرزه ای در پل ها در کشورهای مختلف        43

 

فصل سوم : مدل سازی، بارگذاری و روش تحلیل

   3-1- مقدمه.     46

   3-2- تحليل ديناميکی تاريخچه زمانی غيرخطی پل های مورد مطالعه.     47

   3-3- انتخاب شتاب نگاشت های مناسب     47

   3-4- روش های مقياس کردن شتاب نگاشت ها     48

   3-5- رکورد های زمین لرزه مورد استفاده در تحلیل     49

   3-6- ضریب مقیاس شتابنگاشت مولفه های افقی     50

   3-7- ضریب مقیاس شتابنگاشت مولفه های قائم     51

   3-8- مشخصات پل های مورد مطالعه       52

   3-9- روند انجام مدل سازی و تحلیل پل ها       55

      3-9-1- مدل سازی پل های بدون جداساز       55

      3-9-2- اختصاص مفاصل پلاستیک به پل های بدون جداساز       56

      3-9-3- مدل سازی پل های جداسازی شده       56

   3-10- پارامترها و مشخصات جداساز هسته سربی در مدل سازی پل ها       57

   3-11- نمونه هایی از مدل سازی سه بعدی پل ها در نرم افزار SAP2000V14.2.2       58

 

 

فصل چهارم : بررسی پاسخ لرزه ای پل های مورب دارای جداساز هسته سربی

   4-1- مقدمه.     61

  4-2-  نتایج حاصل از تحلیل پل ها در حالت تحریک دو جهته (بدون در نظر گرفتن مؤلفه قائم)     62

      4-2-1- مقایسه بیشترین برش پایه.    62

      4-2-2- مقایسه بیشترین برش کوله    67

      4-2-3- مقایسه بیشترین  نیروی محوری ستون    72

      4-2-4- مقایسه بیشترین نیروی محوری کوله    75

      4-2-5- مقایسه بیشترین پیچش پای ستون    78

      4-2-6- مقایسه بیشترین جابجایی (مطلق) گوشه عرشه    81

  4-3-  نتایج حاصل از تحلیل پل ها در حالت تحریک سه جهته (با در نظر گرفتن اثر مؤلفه قائم)     84

      4-3-1- مقایسه بیشترین برش پایه.    85

      4-3-2- مقایسه بیشترین برش کوله    89

      4-3-3- مقایسه بیشترین  نیروی محوری ستون    93

      4-3-4- مقایسه بیشترین نیروی محوری کوله    96

      4-3-5- مقایسه بیشترین پیچش پای ستون    99

      4-3-6- مقایسه بیشترین جابجایی (مطلق) گوشه عرشه    102

  4-4- مقایسه نتایج در دو حالت تحریک دو جهته (دو مؤلفه ای) و سه جهته (سه مؤلفه ای)       104

      4-4-1- مقایسه بیشترین برش پایه در دو حالت تحریک دو مؤلفه ای  و سه مؤلفه ای    105

      4-4-2- مقایسه بیشترین برش کوله در دو حالت تحریک دو مؤلفه ای  و سه مؤلفه ای    106

      4-4-3- مقایسه بیشترین نیروی محوری ستون در دو حالت تحریک دو مؤلفه ای و سه مؤلفه ای..    107

      4-4-4- مقایسه بیشترین پیچش پای ستون در دو حالت تحریک دو مؤلفه ای و سه مؤلفه ای..    108

  4-5- بررسی ضریب حفاظت پایه پل های مورب       109

      4-5-1- مقایسه ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت تحریک یک جهته    110

      4-5-2- مقایسه ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت تحریک دو جهته (بدون مؤلفه قائم)    112

      4-5-3- مقایسه ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت تحریک سه جهته      114

      4-5-4- مقایسه ضریب حفاظت پایه پل های مورب در سه حالت تحریک یک، دو و سه جهته      116

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

   5-1- مقدمه.     120

   5-2- جمع بندی و نتیجه گیری..     121

   5-3- ارائه پیشنهادات..     123

 

   مراجع     124

  پیوست الف : ضوابط آیین نامه آشتو در مورد طراحی جداساز لرزه ای پل ها     128

   پیوست ب : ضوابط طراحی پل های جداسازی شده طبق آيين نامه يوروکد.     134

   چکیده (Abstract)     139

   عنوان (Title)     140

 

عنوان                                   صفحه

 

شکل (1-1)  نمونه ای ازکاربرد تکیه گاه لاستیکی هسته سربی در پل     3

شکل(2-1) موقعیت خط عمود بر محور طولی و  خط تکیه گاهی در پل هاي مورب     8

شکل(2-2) خسارت پل بعلت نشيمنگاه ناکافی (راست: زلزله ۱۹۹۹ تايوان، چپ: زلزله ۱۹۹۵ کوبه)     14

شکل(2-3) افزايش جابجائي ها و واژگونی پل به علت روانگرايی (زلزله ۱۹۹۵ کوبه)       14

شکل(2-4) زوال ستون به علت قلاب ناکافی (زلزله ۱۹۹۴ نورتريج)     15

شکل(2-5)  فروريختن دهانه ها به علت چرخش پايه ها و فرونشست كوله ها (زلزله ۱۹۹۹ تايوان)     15

شکل(2-6) زوال ستون پل به علت مقاومت خمشی پایین (زلزله 1971 سان فرناندو)     15

شکل(2-7) شکست برشی ستون (زلزله تایوان)، شکست پایه بدلیل عدم شکل پذیری خمشی       16

شکل(2-8) زوال ستون به علل مختلف ضعف طراحی (زلزله 1994 نورتریچ)     16

شکل(2-9) پل بای هو در تايوان (بالا) و سیستم جداسازی آن (پایین)       22

شکل(2-10) روگذر بولو درترکيه (راست) و زوال بالشتک آن (چپ)       23

شکل(2-11) پل کودائیک  که در آن 15 عایق لرزه ای از نوع پاندول اصطکاکی بکار رفته است..     24

شکل(2-12)  پل مارتینز که در آن به ازای هر پایه دو عایق لرزه ای از نوع بالشتک پاندول اصطکاکی بکار رفته است (کالیفرنیا)     24

شکل(2-13) پل امریکن ریور که در آن 48 عایق لرزه ای از نوع بالشتک پاندول اصطکاکی بکار رفته است (کالیفرنیا)     24

شکل(2-14) پل آی 40 و عایق لرزه ای بکار رفته در آن که از نوع بالشتک پاندول اصطکاکی می باشد          (روی رو  میسیسیپی)     25

شکل(2-15) تکیه گاه الاستومریک چند لایه لاستیکی با میرایی کم     31

شکل(2-16) تکیه گاه لاستيکی- سربی     31

شکل(2-17) اجزای تشکيل دهنده يک سيستم اصطکاکی EQS     34

شکل(2-18)  سيستم جداگر لغزشی FIP     34

شکل(2-19) سيستم جد اکنندة فنری – اصطکاکی       36

شکل(2-20) شماتيک يک پل جداسازی شده با عرشه پيوسته       36

شکل (2-21) نمونه ای از يک پل جداسازی شده لرزه ای       41

شکل (2-22) جزئيات محل اتصال عرشه پل به کوله آن       42

شکل (2-23) نمونه هايی از جداگرهای لرزه ای استفاده شده در پل ها     44

شکل (3-1) پلان پل غیر مورب        53

شکل (3-2) نمای جانبی پل غیر مورب       54

شکل (3-3) پلان پل مورب با زاویه تورب 30 درجه        54

شکل (3-4) جزئیات مقطع پایه پل ها       54

شکل (3-5) جزئیات آرماتورگذاری پایه پل ها       54

شکل (3-6) جزئیات آرماتورگذاری تیر سرستون        55

شکل (3-7) مقطع شاه تیر (تیر ورق فولادی)       55

شکل (3-8) نمای مدل سه بعدی پل غیر مورب        58

شکل (3-9) نمای مدل سه بعدی پل مورب با زاویه تورب 30 درجه        59

شکل (3-10) مدل نرم افزاری دیافراگم ها و جداساز قرارگرفته بر روی تیر سرستون        59

شکل (4-1) نمودار بیشترین برش پایه جهت طولی (تحت زلزله منجیل)      64

شکل (4-2) نمودار بیشترین برش پایه جهت عرضی (تحت زلزله منجیل)      64

شکل (4-3) نمودارخطی بیشترین برش پایه (تحت زلزله منجیل)        64

شکل (4-4) نمودار بیشترین برش پایه جهت طولی (تحت زلزله طبس)      65

شکل (4-5) نمودار بیشترین برش پایه جهت عرضی (تحت زلزله طبس)      65

شکل (4-6) نمودارخطی بیشترین برش پایه (تحت زلزله طبس)      65

شکل (4-7) نمودار بیشترین برش پایه جهت طولی (تحت زلزله السنترو)      66

شکل (4-8) نمودار بیشترین برش پایه جهت عرضی (تحت زلزله السنترو)      66

شکل (4-9) نمودارخطی بیشترین برش پایه (تحت زلزله السنترو)      66

شکل (4-10) نمودار بیشترین برش کوله جهت طولی (تحت زلزله منجیل)      69

شکل (4-11) نمودار بیشترین برش کوله جهت عرضی (تحت زلزله منجیل)      69

شکل (4-12) نمودار خطی بیشترین برش کوله (تحت زلزله منجیل)      69

شکل (4-13) نمودار بیشترین برش کوله جهت طولی (تحت زلزله طبس)      70

شکل (4-14) نمودار بیشترین برش کوله جهت عرضی (تحت زلزله طبس)      70

شکل (4-15) نمودارخطی بیشترین برش کوله  (تحت زلزله طبس)      70

شکل (4-16) نمودار بیشترین برش کوله جهت طولی (تحت زلزله السنترو)     71

شکل (4-17) نمودار بیشترین برش کوله جهت عرضی (تحت زلزله السنترو)      71

شکل (4-18) نمودارخطی بیشترین برش کوله (تحت زلزله السنترو)      71

شکل (4-19) نمودار بیشترین نیروی محوری ستون (تحت زلزله طبس)      74

شکل (4-20) نمودار بیشترین نیروی محوری ستون (تحت زلزله منجیل)      74

شکل (4-21) نمودار بیشترین نیروی محوری ستون (تحت زلزله السنترو)      74

شکل (4-22) نمودار خطی بیشترین نیروی محوری ستون      75

شکل (4-23) نمودار بیشترین نیروی محوری کوله (تحت زلزله طبس)      77

شکل (4-24) نمودار بیشترین نیروی محوری کوله (تحت زلزله منجیل)      77

شکل (4-25) نمودار بیشترین نیروی محوری کوله (تحت زلزله السنترو)       77

شکل (4-26) نمودار خطی بیشترین نیروی محوری کوله        78

شکل (4-27) نمودار بیشترین پیچش پای ستون (تحت زلزله طبس)       80

شکل (4-28) نمودار بیشترین پیچش پای ستون (تحت زلزله منجیل)       80

شکل (4-29) نمودار بیشترین پیچش پای ستون (تحت زلزله السنترو)       80

شکل (4-30) نمودار خطی بیشترین پیچش پای ستون       81

شکل (4-31) نمودار خطی بیشترین جایجایی گوشه عرشه (تحت زلزله طبس)        83

شکل (4-32) نمودار خطی بیشترین جایجایی گوشه عرشه (تحت زلزله منجیل)        83

شکل (4-33) نمودار خطی بیشترین جایجایی گوشه عرشه (تحت زلزله السنترو)        83

شکل (4-34)  نمودار بیشترین برش پایه جهت طولی (تحت زلزله منجیل)       86

شکل (4-35)  نمودار بیشترین برش پایه جهت عرضی (تحت زلزله منجیل)     86

شکل (4-36)  نمودار خطی بیشترین برش پایه (تحت زلزله منجیل)        86

شکل (4-37)  نمودار بیشترین برش پایه جهت طولی (تحت زلزله طبس)       87

شکل (4-38)  نمودار بیشترین برش پایه جهت عرضی (تحت زلزله طبس)       87

شکل (4-39)  نمودار خطی بیشترین برش پایه (تحت زلزله طبس)       87

شکل (4-40) نمودار بیشترین برش پایه جهت طولی (تحت زلزله السنترو)       88

شکل (4-41)  نمودار بیشترین برش پایه جهت عرضی (تحت زلزله السنترو)       88

شکل (4-42)  نمودار خطی بیشترین برش پایه (تحت زلزله السنترو)       88

شکل (4-43)  نمودار بیشترین برش کوله جهت طولی (تحت زلزله منجیل)       90

شکل (4-44) نمودار بیشترین برش کوله جهت عرضی (تحت زلزله منجیل)       90

شکل (4-45)  نمودار خطی بیشترین برش کوله (تحت زلزله منجیل)       90

شکل (4-46)  نمودار بیشترین برش کوله جهت طولی (تحت زلزله طبس)       91

شکل (4-47)  نمودار بیشترین برش کوله جهت عرضی (تحت زلزله طبس)       91

شکل (4-48)  نمودار خطی بیشترین برش کوله  (تحت زلزله طبس)       91

شکل (4-49) نمودار بیشترین برش کوله جهت طولی (تحت زلزله السنترو)       92

شکل (4-50)  نمودار بیشترین برش کوله جهت عرضی (تحت زلزله السنترو)       92

شکل (4-51)  نمودار خطی بیشترین برش کوله (تحت زلزله السنترو)       92

شکل (4-52) نمودار بیشترین نیروی محوری ستون (تحت زلزله طبس)     94

شکل (4-53) نمودار بیشترین نیروی محوری ستون (تحت زلزله منجیل)       94

شکل (4-54) نمودار بیشترین نیروی محوری ستون (تحت زلزله السنترو)       94

شکل (4-55)  نمودار خطی ماکزیمم نیروی محوری ستون        95

شکل (4-56) نمودار بیشترین نیروی محوری کوله (تحت زلزله طبس)     97

شکل (4-57) نمودار بیشترین نیروی محوری کوله (تحت زلزله منجیل)       97

شکل (4-58) نمودار بیشترین نیروی محوری کوله (تحت زلزله السنترو)     97

شکل (4-59)  نمودار خطی بیشترین نیروی محوری کوله        98

شکل (4-60) نمودار بیشترین پیچش پای ستون (تحت زلزله طبس)       100

شکل (4-61) نمودار بیشترین پیچش پای ستون (تحت زلزله منجیل)       100

شکل (4-62) نمودار بیشترین پیچش پای ستون (تحت زلزله السنترو)     100

شکل (4-63) نمودار خطی بیشترین پیچش پای ستون       101

شکل (4-64) نمودار بیشترین جایجایی گوشه عرشه (تحت زلزله طبس)        103

شکل (4-65) نمودار بیشترین جایجایی گوشه عرشه (تحت زلزله منجیل)        103

شکل (4-66) نمودار بیشترین جایجایی گوشه عرشه (تحت زلزله  السنترو)      103

شکل (4-67) نمودار خطی مقایسه بیشترین برش پایه جهت طولی در دو حالت تحریک     105

شکل (4-68) نمودار خطی مقایسه بیشترین برش پایه جهت عرضی در دو حالت تحریک       105

شکل (4-69) نمودار خطی مقایسه بیشترین برش کوله جهت طولی در دو حالت تحریک     106

شکل (4-70) نمودار خطی مقایسه بیشترین برش کوله جهت عرضی در دو حالت تحریک       106

شکل (4-71) نمودار خطی مقایسه بیشترین نیروی محوری ستون در دو حالت تحریک     107

شکل (4-72) نمودار خطی مقایسه بیشترین پیچش ستون در دو حالت تحریک       108

شکل (4-73) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک یک جهته تحت زلزله طبس)       111

شکل (4-74) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک یک جهته تحت زلزله منجیل       111

شکل (4-75) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک یک جهته تحت زلزله السنترو     111

شکل (4-76) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک دو جهته (دو مؤلفه ای)، زلزله طبس     113

شکل (4-77) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک دو جهته (دو مؤلفه ای)، زلزله منجیل       113

 شکل (4-78) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک دو جهته (دو مؤلفه ای)، زلزله السنترو     113

شکل (4-79) نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک سه جهته (سه مؤلفه ای)، زلزله طبس     115

شکل (4-80)  نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک سه جهته (سه مؤلفه ای)، زلزله منجیل      115

شکل (4-81)  نمودار ضریب حفاظت پایه، در حالت تحریک سه جهته (سه مؤلفه ای)، زلزله السنترو     115

شکل (4-82) نمودار خطی مقایسه ضریب حفاظت پایه در سه حالت تحریک، (پایه 14 متری)            زلزله طبس       116

شکل (4-83) نمودار خطی مقایسه ضریب حفاظت پایه در سه حالت تحریک، (پایه 10 متری)                زلزله طبس       116

شکل (4-84) نمودار خطی مقایسه ضریب حفاظت پایه در سه حالت تحریک، (پایه 14 متری)               زلزله منجیل       117

شکل (4-85) نمودار خطی مقایسه ضریب حفاظت پایه در سه حالت تحریک، (پایه 10 متری)               زلزله منجیل       117

شکل (4-86) نمودار خطی مقایسه ضریب حفاظت پایه در سه حالت تحریک، (پایه 14 متری)                زلزله السنترو       117

شکل (4-87) نمودار خطی مقایسه ضریب حفاظت پایه در سه حالت تحریک، (پایه 10 متری)                زلزله السنترو       118

 

عنوان                  صفحه

 

جدول (3-1) برخی از مشخصات زلزله های انتخاب شده     50

جدول (3-2) مشخصات شتاب نگاشت های افقی و ضریب مقیاس بدست آمده       51

جدول (3-3) مشخصات شتاب نگاشت قائم و ضریب مقیاس بدست آمده        52

جدول (3-4) مشخصات جداساز لاستیکی هسته سربی (LRB)        57

جدول (3-5) پارامترهای جداساز لاستیکی هسته سربی (LRB)       58

جدول (4-1) نتایج تحلیل دو جهته (دو مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز                        (بیشترین برش پایه)     63

جدول (4-2) نتایج تحلیل دو جهته (دو مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز               (بیشترین برش کوله)     68

جدول (4-3) نتایج تحلیل دو جهته (دو مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز              (بیشترین نیروی محوری ستون)     73

جدول (4-4) نتایج تحلیل دو جهته (دو مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز              (بیشترین نیروی محوری کوله)     76

جدول (4-5) نتایج تحلیل دو جهته (دو مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز              (بیشترین پیچش پای ستون)     79

جدول (4-6) نتایج تحلیل دو جهته (دو مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز               (بیشترین جابجایی (مطلق) گوشه عرشه)     82

جدول (4-7) نتایج تحلیل سه جهته (سه مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز             (بیشترین برش پایه)     85

جدول (4-8) نتایج تحلیل سه جهته (سه مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز               (بیشترین برش کوله)     89

جدول (4-9) نتایج تحلیل سه جهته (سه مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز              (بیشترین نیروی محوری ستون)     93

جدول (4-10) نتایج تحلیل سه جهته (سه مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز            (بیشترین نیروی محوری کوله)     96

جدول (4-11) نتایج تحلیل سه جهته (سه مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز            (بیشترین پیچش پای ستون)     99

جدول (4-12) نتایج تحلیل دو جهته (سه مؤلفه ای) پل های جداسازی شده و پل های بدون جداساز            ( بیشترین جابجایی گوشه عرشه)     102

 جدول (4-13) ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت تحریک یک جهته     110

 جدول (4- 14) ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت تحریک دو جهته (بدون مؤلفه قائم)        112

 جدول (4- 15) ضریب حفاظت پایه پل های مورب در حالت تحریک سه جهته        114

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Author: 92