دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

شکل 1-3 عبور تاسیسات از داخل تیر لانه زنبوری………………………………………………………………………………………. 4

1-2 تاریخچهی تیرهای لانه زنبوری…………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 کاربرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4 پروسهی مساحت………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 الگوی برش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6  روشهای تحلیل الاستیک تیرهای لانه زنبوری……………………………………………………………………………………….. 9

1-6-1 روشهای تقریبی دستی…………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6-1-1 روش قیاس به تیر متعادل……………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-1-2 روش قیاس به خرپای ویرندیل…………………………………………………………………………………………….. 10

1-6-1-2-1 روش کامل………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6-1-2-2 روش ساده شده ویرندیل…………………………………………………………………………………………………… 12

1-6-1-2 روش قیاس به تیر جان گسترده معادل……………………………………………………………………………………. 16

1-6-1-3 قیاس به قاب……………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-6-2 روشهای تئوری الاستیسیته……………………………………………………………………………………………………….. 21

1-6-2-1 روش تفاضلهای محدود……………………………………………………………………………………………………… 21

1-6-2-2 روش تحلیل تنشها در جان با قیاس به گوهی معادل…………………………………………………………………… 22

1-6-3 روشهای اجزاء محدود………………………………………………………………………………………………………….. 22

1-6-3-1 تحلیل تنش واحدهای نمونه ایزوله شدهای از تیر با شرایط سر حدی مفروض…………………………………. 22

1-6-3-2 تحلیل به روش پاره سازهها…………………………………………………………………………………………………. 24

1-7 صور گسیختگی………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

1-7-1 مکانیزم ویرندیل یا برشی………………………………………………………………………………………………………. 25

1-7-2 مکانیزم خمشی……………………………………………………………………………………………………………………. 26

1-7-3 گسیختگی برش جوش جان………………………………………………………………………………………………….. 26

1-7-4 ناپایداری تیر لانه زنبوری……………………………………………………………………………………………………… 27

1-7-4-1 کمانش پیچشی جانبی………………………………………………………………………………………………………… 28

1-7-4-2 کمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………… 29

1-7-4-2-1 کمانش جان تحت فشار مستقیم………………………………………………………………………………………….. 29

1-7-4-2-2 لهیدگی جان……………………………………………………………………………………………………………………. 29

1-7-4-2-3 کمانش جانبی پیچشی جان……………………………………………………………………………………………….. 29

1-7-4-2-4 کمانش ناحیهی جان تحت ترکیب فشار و برش صفحهای………………………………………………………. 30

1-7-4-2-5 کمانش گوشهی سوراخها………………………………………………………………………………………………….. 30

1-7-4-2-6 کمانش مقطع T شکل………………………………………………………………………………………………………… 31

1-7-4-2-6-1 کمانش موضعی بال یا مقطع T شکل تحت فشار………………………………………………………………… 31

1-7-4-2-6-2 کمانش خمشی پیچشی ناحیهی T شکل………………………………………………………………………….. 32

1-8 روشهای تحلیل پلاستیک تیرهای لانه زنبوری…………………………………………………………………………………….. 32

1-8-1 آنالیز بر مبنای مکانیزم ویرندیل……………………………………………………………………………………………… 32

1-8-2 آنالیز بر مبنای مکانیزم تسلیم برشی……………………………………………………………………………………….. 33

1-9 رواداریها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-1 قاب های مهاربند شده واگر………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-2 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-3 نیرو های عمل کننده در تیر پیوند……………………………………………………………………………………………………… 41

2-4 مکانیزم اتلاف انرژی درEBF………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-5 طراحی قسمت های مختلف تیر پیوند………………………………………………………………………………………………… 44

3-1 کمانش جان تحت فشار مستقیم…………………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-1 مطالعات تئوری…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-1-3 روابط ارائه شده توسط محققین…………………………………………………………………………………………….. 47

3-1-4 روابط موجود در آییننامهها……………………………………………………………………………………………………. 50

3-1-5 دلایل بررسی این مد کمانش…………………………………………………………………………………………………. 50

3-2 کمانش جانبی پیچشی جان……………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-1 مطالعات تئوری انجام شده…………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2-2 مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-2-3 روابط موجود در آییننامهها……………………………………………………………………………………………………. 62

3-2-4 دلایل بررسی این مد کمانش…………………………………………………………………………………………………. 63

4-1 تدوین آزمایشات……………………………………………………………………………………………………………………………… 66

4-2 نحوه مونتاژ و ساخت تیر های پیوند لانه زنبوری………………………………………………………………………………… 67

5-1 نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

اشکال

شکل 1- 18 مکانیزم خمشی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26

شکل 1-19 گسیختگی برش جوش جان…………………………………………………………………………………………………… 26

شکل 1-20 مکانیزم کمانش جانبی پیچشی جان………………………………………………………………………………………… 30

شکل 1-21 مکانیزم کمانش گوشه سوراخ ها…………………………………………………………………………………………….. 31

شکل 1-22 نمودار اندرکنش نیروی برشی و لنگر خمشی…………………………………………………………………………. 33

شکل 1-23 دیاگرام آزاد یک پانل میانی از تیر ساده شده ویرندیل…………………………………………………………….. 35

شکل1-24 رواداری در ساخت تیر لانه زنبوری…………………………………………………………………………………………. 36

شکل 2-1 انواع مهار بند های واگرا………………………………………………………………………………………………………….. 38

شکل2-2  توزیع نیروهای ایجاد شده در قابهای با مهار بند جانبی………………………………………………………………. 42

شکل 2-3 تعادل استاتیکی تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………. 42

شکل 3-4 مکانیزم اتلاف انرژی در قاب های مهار بند شده واگرا……………………………………………………………….. 43

شکل 2-5 تغییرات چرخش تیر پیوند با نسبت مختلف e/L……………………………………………………………………… 44

شکل 3-1  نمونه آزمایش شده توسط مالک………………………………………………………………………………………………. 47

شکل 3-2 فرضیات بلاجت در مد اول کمانش………………………………………………………………………………………….. 48

شکل 3-3 فرضیات U.S.C  در مورد کمانش مود اول……………………………………………………………………………….. 49

شکل 3-4 فرضیات بلاجت در مورد مود دوم کمانش………………………………………………………………………………… 52

شکل 3-6 اثر هر یک از نیروی برشی و لنگر خمشی در ناحیه جان……………………………………………………………. 53

شکل 3-7 فرض رفتار گوه ای جان به یک تیر کنسولی……………………………………………………………………………… 54

شکل 3-8 فرضیات رودوود و اگلان در مورد مود دوم کمانش………………………………………………………………….. 55

شکل 3- 9 نمودار خواص مواد فرض شده توسط ودوود…………………………………………………………………………… 56

شکل 3-10 نمونه ای از نمودار بار کمانش………………………………………………………………………………………………… 57

شکل 5-1 پارگی کنجهای تیر پیوند ساخته شده از لانه زنبوری………………………………………………………………….. 72

شکل 5-2- تیر لانه زنبوری تحلیل شده به روش عددی در نرم افزار آباکوس…………………………………………….. 72

شکل 5-3- نمودار نیرو جابه جایی تیر پیوند ساخته شده از تیر لانه زنبوری………………………………………………. 72

شکل 5-4- نمونه های تیر پیوند ساخته شده با تیر لانه زنبوری که (A) نمونه اول با سخت کننده افقی (B) نمونه دوم با سخت کننده قطری (C) نمونه سوم با سخت کننده قائم……………………………………………………………………………………………………………. 73

شکل 5-5- نمودار هیسترزیس برای تیرهای پیوند با (A) سخت کننده افقی (B)سخت کننده های قطری (C) سخت کننده های قائم    75

شکل 5-6- نمونه تیرپیوند ساخته شده با تیر لانه زنبوری که (A) تیر قبل از آزمایش (B) بعد از آزمایش (C) سوراخ لانه زنبوری و پارگی گوشه بعد از انجام آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………… 75

شکل 5-7- نمودار هیسترزیس تیر پیوند پرشده با بتن………………………………………………………………………………. 76

شکل 5-8- تشکیل مفصل پلاستیک در بال های تیر پیوند…………………………………………………………………………. 77

شکل 5-9- نمودار هیسترزیس برای نمونه پنجم تیر پیوند ساخته شده از تیر لانه زنبوری……………………………. 77

شکل 5-10- پلاستیک شدن بال و جان نمونه سوم……………………………………………………………………………………. 78

شکل 5-11- نمودار هیسترزیس برای نمونه سوم………………………………………………………………………………………. 78

شکل 5-12- تیر پیوند ساخته شده با تیر لانه زنبوری با مکانیزم دیوار برشی فولادی…………………………………… 80

شکل 5-13 نمودار هیسترزیس نمونه ساخته شده با تیر لانه زنبوری و مکانیزم دیوار برشی فولادی………………. 80

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری

Author: 92