دانلود پایان نامه ارشد در مورد نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

1-7-1- آزمايش بارگذاری فشاری

میکروپایل هایی كه حداقل 28 روز از زمان تزريق آنها گذشته باشد، به صورت فشاري با استفاده از جك بارگذاري، بارگذاري مي گردند. اين آزمايش با استفاده از تير بارگذاري صورت مي‌گيرد. با توجه به مشخصات فني و نقشه‌هاي اجرايي میکروپایل ها بارگذاري در دو مورد از آزمايش ها، تا رسيدن به بار طراحي و در يك مورد تا رسيدن به بـار نهايي صورت مي‌گيرد. روش اجراي كليه آزمايش هاي اشاره شده، مطابق استاندارد  ASTM-D1143 خواهد‌بود. در اين آزمايش ها بايد پس از انجام بارگذاري، منحني بارگذاري و نشست ترسيم گردد. در حين انجام آزمايش نيز میکروپایل تا رسيدن به بار آزمايشي بايد بطور كامل قابليت تحمل بارهاي اعمال شده را داشته ‌باشد و نشاني از گسيختگي يا تغيير مكان بيشتر از حد استاندارد از خود نشان ندهد.

در اين آزمايش، بارگذاري به روش پله اي تا رسيدن به بار آزمايشي و باربرداري تا بار صفر بوسيله جك بارگذاري انجام مي گيرد. بارگذاري در پله هاي 3 تني انجام مي پذيرد و در هر مرحله بار به مدت 5 دقيقه بر روي میکروپایل قرار مي گيرد. قرائت نشست هاي حاصل از هر پله بارگذاري در سه مرحله صورت مي پذيرد.

پس از انجام عمليات بارگذاري، نوبت به انجام عمليات باربرداري مي رسد. باربرداري نيز مانند بارگذاري به روش پله اي و در پله هاي 3 تني صورت مي گيرد. در هر مرحله از باربرداري نيز تغيير مكان ها بوسيله گيج هاي اندازه گيري تغييرمكان در سه نقطه مونيتور مي شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92